Vývin psychiky

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 201 slov
Počet zobrazení: 1 612
Tlačení: 101
Uložení: 100

Vývin psychiky

= proces zmien v psychike, ktoré sa uskutočňujú keď sa prežívanie a správanie dostáva na kvalitatívne vyššiu úroveň.

- podstatou je:

a)  socializácia
- v procese vývinu si jedinec osvojuje rozličné vedomosti, zručnosti, postoje, pravidlá a zvyklosti správania platné v spoločnosti.
- uskutočňujú sa najmä výchovou (= cieľavedomé pôsobenie najmä rodičov, ale aj učiteľov) a neskôr aj sebavýchovou
- osvojuje si rôzne spoločenské roly, ktoré sú očakávané v danej spoločnosti. Tým sa zaraďuje do spoločnosti ako jeden z jej členov, socializuje sa.
- socializáciou sa človek „poľudšťuje“

b)  individualizácia
- je proces, počas ktorého sa  ľudský jedinec stáva sa osobnosťou, čiže nadobúda špecifické črty, ktorými sa líši od iných.
- uvádza sa, že neexistujú dve rovnaké osobnosti. Rozdiely sú zapríčinené tým, že každý človek svojím spôsobom zvnútorňuje podnety: môže ich prijať, odmietnuť, alebo pretvoriť.
- súčasne prebieha aj proces osamostatňovania sa. Utvára si vlastnú hierarchiu hodnôt, názorov, ideálov, postojov, cieľov,... čo sa prejaví v jeho prežívaní a správaní.
- uvedomuje si svoje JA
 
- faktory, ktoré zohrávajú pri vývine podstatnú úlohu sú
Dedičnosť - je proces, pri ktorom dochádza k prenosu istých znakov z rodičov na potomkov. Človek nededí vlastnosti ale predpoklady - vlohy. Schopnosti sa nerozvíjajú automaticky ale len v práci, v činnosti, v aktivite.
Prostredie - je súhrn všetkých podnetov, ktoré jedinec prijíma počas celého života. Sociálne (rodina, výchova)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021