Kompetencie orgánov na ochranu práva

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 436 slov
Počet zobrazení: 8 195
Tlačení: 432
Uložení: 428
Charakterizujte a porovnajte kompetencie orgánov na ochranu práva – polícia, prokuratúra, súdy, advokácia, notári, ombudsman, exekútori, NKÚ.

Polícia: a/ kriminálna
b/ poriadková
c/ dopravná
d/ cudzinecká
   e/ hraničná
f/ finančná
g/ inšpekčná polícia
h/ služba ochrany objektov
  Úloha:  zadržať páchateľa a vyšetriť prípad.
  Právomoci policajta:  preukázanie totožnosti, zaistenie osoby, odňatie zbrane, zakázať vstup, otvoriť byt
  Donucovacie prostriedky policajtov:  hmaty, putá, výstrel, pes, technické prostriedky ...
  Zaistenie osoby maximálne 48 hodín (dovtedy musí sudca občana prepustiť alebo vziať do vyšetrovacej väzby), zaistenie veci najviac 60 dní.
 
  Prokuratúra:  štátne zastupiteľstvo -  jej úlohou je chrániť práva fyzických, právnických osôb a štátu. Je to   nezávislý štátny orgán riadený princípmi centralizmu (generálny prokurátor) a monokratizmu (prokurátor rozhoduje sám) -  Ústava, 8. hlava
Úlohy prokuratúry:
a/ verejný žalobca v trestnom stíhaní 
b/ dozor nad dodržiavaním zákona 
  c/ dozor vo väzniciach
d/ zastupuje štát pred súdom 
e/ podáva protest (porušenie zákonov)
 
  Súdy:   jeden z 3 pilierov štátnej moci – nezávislý (Ústava 7. hlava ). Sudcovia sú viazaní len zákonom a sú oddelení od štátnej moci. Rozhodujú o vine či nevine obžalovaného.
  Demokratické zásady súdnictva: 
  a/ spôsob ustanovovania sudcov (voľba NRSR, vymenúva ich prezident, najprv na 4 roky a potom bez   obmedzenia - sú neodvolateľní)
b/ ústnosť a verejnosť pojednávania  (verejnosť, novinári, prísediaci) c/ právo na obhajobu (advokát pridelený štátom alebo súkromný) 
  Sústava súdov:   a/ Najvyšší súd SR 
b/ krajské súdy
c/ okresné súdy 
d/ vyšší vojenský súd 
e/ vojenské obvodové súdy
 
  Advokácia:  poskytovanie právnických služieb. Právna pomoc občanom a inštitúciám pred súdmi.   Povinnosťou advokáta je zachovávať mlčanlivosť, chrániť práva zastupovaného a dodržiavať etický kódex advokáta.
  Úloha advokácie:
  a/ chrániť práva občanov v súlade s ústavou
  b/ obhajovať občanov v trestnom konaní
  c/ zastupovať právnické a fyzické osoby pred súdmi
  d/ vyhotovovať zmluvy a iné listiny
  e/ udeľovať právne rady
  f/ vypracúvať analýzy a stanoviská k právnym problémom 
 
  Notári -  spisujú a vydávajú listiny o právnych úkonoch (napr. hypotéka), osvedčuje významné skutočnosti (  kópia maturity v cudzom jazyku) a uschováva notárske osvedčenia. To čo notár overil, sa v skutočnosti pred   ním naozaj stalo.
 
  Ombudsman nezávislý ochranca práv a slobôd občana voči orgánom výkonnej moci.  Je úradníkom, ktorý   vedie úrad na ochranu práv a slobôd. Volí ho parlament a má imunitu.  Je nezávislý od exekutívy. Prostredníctvom sťažností občanov alebo z vlastnej iniciatívy prešetruje nezákonnosť a neústavnosť, s  pomalenie vybavovania vecí, neochotou úradníkov, hrubosťou a pod.  Nedisponuje rozhodovacou   právomocou, ale je oprávnený poukazovať na nezákonnosť.
 
  Exekútori  -  zabezpečujú nútený výkon súdnych rozhodnutí (vymáhanie pohľadávok)
 
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ): nezávislý úrad vykonávajúci kontrolu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, so štátnym majetkom a pohľadávkami štátu. Predsedu NKÚ volí NRSR.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z NOSKYOdporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036