Rôzne typy ekonomík

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 677 slov
Počet zobrazení: 5 242
Tlačení: 297
Uložení: 301
Uveďte a charakterizujte rôzne typy ekonomík. Vysvetlite situáciu na Slovensku pred rokom 1989, v 90–tych rokoch a v súčasnosti z pohľadu typov ekonomík.
 
(Problém alternatívneho prerozdelenia výrobných faktorov: prírodných zdrojov, pracovnej sily a statkov riešia 3 základné ekonomické otázky:Čo, ako a pre koho vyrábať?)
V histórii sa k riešeniu ekonomických problémov pristupovalo rôzne:
 
1.ekonomika na základe zvykov a tradícií (prvotnopospolná, otrokárska, tretí svet, papua...)
Typické znaky:
a/ v nich má každý svoje presne určené miesto.
b/ Know-how je prenášané z generácie na generáciu, nízka výkonnosť, malý pokrok.
 
2.príkazová ekonomika - odpovede na 3 otázka dáva len štát (moc).
Typické znaky:
a/ centrálne plánovanie
b/ direktívny systém príkazov z centra
c/ štátne vlastníctvo
d/ monopol výrobcov
e/ dlhodobý centrálny plán (napr. 5-ročnica)
f/ centrálne stanovené ceny a mzdy
g/ Ekonomika je málo výkonná a nevyužíva naplno výrobné zdroje krajiny
h/ Zvyčajne býva nedostatková 
 
3.trhová ekonomika (typická pre 19. storočie) - systém slobodného podnikania a voľnej súťaže
na trhu. Dominantný je vzťah ponuky a dopytu, ktoré tvoria tzv. trhovú cenu.
Typické znaky:
a/ slobodný trh statkov, práce, služieb, pôdy a kapitálu
b/ otvorený zahraničný obchod
c/ súkromné bankovníctvo
d/ dokonalá konkurencia (rovnaké podmienky)
e/ voľná cenotvorba
 
Čo vyrábať?-  určuje spotrebiteľ (ochota spotreby, príjem)
Ako vyrábať? -  určuje konkurencia (lepšie a lacnejšie)
Pre koho vyrábať? - určuje ponuka a dopyt (príjmy vs. ceny)
 
4.zmiešaná ekonomika - dokonalá trhová ekonomika neexistuje, pretože neexistuje dokonalá
konkurencia (monopoly), neexistuje dokonalá spravodlivosť rozdelenia zdrojov, existujú sektora kde
hospodári iba štát a pod.
Typické znaky:
a/ väčšinu ekonomických problémov rieši trh
b/ voľná súťaž
c/ voľná cenotvorba
d/ prevládajúce súkromné vlastníctvo
e/ čiastočné zásahy štátu do ekonomiky: výber a prerozdeľovanie daní
f/ uspokojovanie spoločenských potrieb, ktoré sú nezaujímavé pre súkromný sektor (školy,
  zdravotníctvo, energie, MHD a pod.)
g/ hospodárenie v tzv. strategických podnikoch (SPP, SE, Nafta …)
h/ sociálne slabších (sociálna sieť)
i/ Tento typ ekonomiky je v súčasnosti rozšírený najmä v EU
 
Ekonomická situácia na SR:
A/ pred rokom 1989:
a/ príkazová (centrálne riadená) ekonomika-socializmus- zriadenie ako druhá fáza vývoja ku komunizmu
b/ politická a ekonomická teória obhajujúca spoločné vlastníctvo, kontrolu celej výroby, distribúcie a výmeny ako spravodlivý spôsob účasti na národnom bohatstve
c/ Ako spoločenský a ekonomický systém predstavuje komunizmus typ rovnostárskej spoločnosti bez existencie štátu, bez výrobných prostriedkov v súkromnom vlastníctve a bez spoločenských tried. Všetok majetok je vlastnený kolegiálne a kolektívne komunitou ako celkom.
d/ Komunizmus je teda spoločenský systém založený na spoločnom vlastníctve predovšetkým výrobných prostriedkov a nehnuteľného majetku. Všetci ľudia majú rovnaké spoločenské a ekonomické postavenie a práva.
e/ Ľudské potreby nezostávajú neuspokojené a sú riešené predovšetkým prerozdelovaním zdrojov a statkov podľa potreby.
f/ Toto je aj jedným zo systémov navrhovaných pre vyriešenie kapitalistického začarovaného kruhu chudoby.
g/ V komunizme neexistuje konkurencia, keďže všetky podniky vlastní štát (hoci je to v rozpore s ideologickými predpokladmi). Chýba kreatívne myslenie ľudí.
h/ Chýba tu tiež motivácia pracovníkov samotných, keďže sú znížené požiadavky na ich výkonnosť. Chýba tu teda snaha o to, byť čo najlepší, ktorá je základom pre zdravý rozvoj trhovej ekonomiky a podnikania
i/ Samotná myšlienka alebo ciele komunizmu nie sú zlé a niekedy môžu byž myslené úprimne dobre.
j/ Problém nastáva v tom, že tieto ciele boli dosahované totalitárnymi praktikami, ktoré robili z človeka len akési číslo, súčasť akejsi triedy ľudí.
 
B/ Po roku 1990:
a/ Politické a spoločenské zmeny vo východnej Európe po roku 1989 spôsobili aj zmeny v ekonomike SR.
b/ Z centrálne príkazovej ekonomiky bývalej ČSSR bolo nutné preorientovať sa na trhovú, resp. zmiešanú ekonomiku so všetkými jej znakmi
c/ Základné zmeny sa začali po roku 1990 realizovať v bývalej ČSFR.
d/ Štát sa v minulosti ukázal ako zlý vlastník, bolo po revolúcii potrebné jednotlivé štátne podniky postupne previesť do súkromného vlastníctva. Tomuto procesu hovoríme privatizácia.
e/ Prechod na trhový mechanizmus a systém slobodného podnikania, liberalizáciu cien a zahraničného obchodu.

C/ Súčastnosť:
a/ Vznik samostatnej a zvrchovanej SR 1. 1. 1993 si vyžadovalo vybudovať samostatné slovenské hospodárstvo a to na princípoch trhovo sociálne a ekologicky orientovanej ekonomiky
b/ V súlade s Ústavou SR postupne vytvorila všetky podmienky na to, aby fungovala ako typ zmiešanej ekonomiky.
c/ Štát zabezpečuje právny rámec pre slobodný trh a voľné podnikanie: ústava, ekonomické zákony, dane, štátny rozpočet, sociálna sféra, zapojenie do ekonomických štruktúr EÚ ...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z NOSKYOdporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.042