Právna sila predpisov v SR

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.06.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 314 slov
Počet zobrazení: 2 638
Tlačení: 173
Uložení: 198
Hierarchicky zoraďte právnu silu predpisov v SR a uveďte, ktoré štátne orgány ich vydávajú. Vysvetlite ako prebieha legislatívny proces v SR (etapy legislatívneho procesu).
 
Pramene štátneho práva: ústava, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády, predpisy ministerstiev, nariadenia mestských zastupiteľstiev, rozhodnutia prezidenta republiky, rozhodnutia ústavného súdu, medzinárodné zmluvy

Formy vyjadrenia práva:
v európskej (kontinentálnej) právnej kultúre sa právne predpisy vyjadruje v písomnej forme a v hierarchickom usporiadaní na vrchole ktorého je ústava. Žiadny nižší predpis (napr. zákon alebo nariadenie) nesmie odporovať predpisu s vyššou právnou silou. Všetky tieto predpisy sú univerzálnymi právnymi normami. Platia na území celého štátu.

Právna sila predpisov SR: ústava (meniť ju môže len kvalifikovaná väčšina 3/5 – ústavná parlamentná väčšina), zákony (1/2 – nadpolovičná väčšina), vládne nariadenie (1/2 vo vláde), ministerské vyhlášky (minister), právne predpisy miestnej štátnej správy.

Tvorba práva:
právne predpisy vydávajú štátne orgány. Nazýva sa to legislatívny resp. zákonodarný proces (podanie návrhu, prerokúvanie, schvaľovanie, vydanie zákona) = proces tvorby práva:   

a/ návrh zákona (štátny orgán – zákonodarná iniciatíva) 
b/ pripomienky ministerstiev, ktorých sa zákon týka 
c/ pripomienky ústavno-právneho výboru (či navrhovaná zmena neodporuje ústave)
d/ pripomienky parlamentných výborov (pred parlamentom ich obhajuje spravodajca) výbory NRSR  e/ rozprava v parlamente (rokovanie poslancov s ich pripomienkovaním zákona) 
f/ hlasovanie poslancov (áno-nie-zdržal sa) Je potrebné kvórum (76 a viac poslancov) aby sa mohlo hlasovať.  g/ podpis ústavných činiteľov (prezident, predseda NRSR, predseda vlády + minister)
h/ publikovanie právneho predpisu v Zbierke zákonov SR – nadobudnutie platnosti zákona . 
V Európe platí: neznalosť zákona neospravedlňuje. Ale platí aj zákaz retroaktivity (neposudzujeme čin spätne podľa nového predpisu, ale len podľa aktuálneho predpisu). Platia aj výnimky: rehabilitácia, reštitúcia...

Realizácia práva: každý občan SR sa od narodenia stáva nositeľom práv zakotvených v ústave SR. Zároveň sa však stáva aj nositeľom povinností. Občan disponuje tzv. právnou subjektivitou, ktorá mu v extrémnych prípadoch môže byť odobratá (dočasne obmedzená). To zn. že má právnu povinnosť dodržiavať právne predpisy a za porušenie predpisov musí niesť právnu zodpovednosť (trest, obmedzenie a pod.).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Právna sila #Etapy legislatívneho procesu #pravna zodpovednosť #Schvaľovanie zákonov #legislativny proces #proces schvalovania zakonov

Maturitné témy z NOSKYOdporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017