Unitárny a zložený štát

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 294 slov
Počet zobrazení: 8 474
Tlačení: 497
Uložení: 548
Porovnajte unitárny a zložený štát.
UNITÁRNY
len 1 sústava štátnych orgánov: → centrum (NR SR, Vláda SR)
z nižších jednotiek  regiónov, krajov)
-  SR
ZLOŽENÝ
-  Skladá sa z 2 alebo viacerých jednotiek
2 sústavy štátnych jednotiek: → 1. sústava na celoštátnej úrovni, ktorá rieši otázky na federálnej úrovni
napr. zahraničná politika, financie
→ 2. Sústava na národnej úrovni
  napr. vlastné orgány, parlament
-  federácia
-  USA, ČSSR (ČSFR)- do 1.1.1993

Vysvetlite pojem územnoorganizačná štruktúra štátu.

-  rozdelenie moci v hierarchickej štruktúre
-  ktorý orgán je nadradený a ktorý podriadený a aké sú ich vzájomné právomoci:
centrálne orgány
  ↓
  regionálne orgány
  ↓
  miestne orgány
-  =územnosprávne členenie, štátoprávne usporiadanie
záleží na type štátu: → unitárny štát
→ zložený štát
→ zväz štátov

Základné znaky unitárneho štátu.

-  územie štátu je rozdelené na menšie územné časti (kraje, regióny, župy a pod.)
len 1 sústava štátnych orgánov: → centrum - centrálne (NR SR, Vláda SR)
z nižších jednotiek - regionálne  regiónov, krajov)
podriadenosť: centralizované štáty:
o posilnené právomoci majú centrálne orgány
o nižšie orgány vykonávajú ich príkazy
decentralizované štáty:
o  oslabené právomoci centrálnych orgánov
o  posilnené právomoci nižších (regionálnych) orgánov
o  regionálne a miestne orgány konajú samostatne
-  napr. SK, Česko, Maďarsko,...

Základné rozdiely medzi federáciou a konfederáciou.

FEDERÁCIA
o najbežnejší typ zloženého štátu
o vzniká spojením dvoch alebo viacerých štátov
o členské štáty sa vzdávajú časti svojej suverenity
o centrálne orgány vo federácii majú tzv. prikazovaciu právomoc- ich rozhodnutiam sa jednotlivé členské štáty musia podriadiť
o napr. bývalé Česko-Slovensko, Rusko, USA, Nemecko, ...
 
KONFEDERÁCIA
o zväzy štátov (členské štáty) si zachovajú svoju suverenitu (medzinárodná subjektivita) a nestrácajú svoju samostatnosť
o vytvárajú spoločné orgány
o rozhodnutie platí len v časti konfederácie a inde nie
o napr. EÚ, USA
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014