Modernizácia obsahu vzdelávania

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 225 slov
Počet zobrazení: 2 671
Tlačení: 152
Uložení: 185
Modernizácia obsahu vzdelávania
 
Vzdelávanie – determinované povahou, vývojom, vyspelosťou spoločnosti. Čím je spoločnosť humánnejšia, demokratickejšia, ekonomicky a kultúrne vyspelejšia, tým väčší priestor utvára pre rozvoj vzdelanosti obyvateľstva. Na celkový rast vzdelanosti v súčasnosti rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti výrazne pôsobia najmä skutočnosti:
-  prudký rast vedeckého poznania, rozvoj ekonomiky,
-  vedecko – technická a ekonomická spolupráca medzi krajinami
-  nový, demokratický spôsob života.
 
Vzrastá rozsah vedeckých informácií, ktoré človek potrebuje, rýchlo sa mení obsah poznatkov: niektoré teórie starnú, iné sa pretvárajú, upresňujú.
Nový prístup k výberu usporiadania, didaktickému spracovaniu učiva. Ide o modernizáciu obsahu vzdelávania, jeho nové zameranie v zmysle potrieb modernej spoločnosti. Rozvoj si vyžaduje progresívne vzdelávanie, ktoré  všestranne a harmonicky rozvíja ľudskú osobnosť. Modernizácia obsahu vzdelávania, sa prejavuje novým prístupom k výstavbe štruktúry učiva jednotlivých učebných programov.

Je tendencia, aby nové myšlienky, fakty boli do obsahu vzdelávania zaradené len ak umožňujú vidieť neznáme a skutočne podstatné v správnejšom svetle alebo ak zaujali  široké, pevné, všeobecne uznávané miesto vo výrobe, vede, spôsobe života, kultúre, spoločenskom živote.

Od dnešného vzdelávaného človeka sa nevyžaduje schopnosť vybaviť si v hotovej podobe základy vedomostí, ktoré si osvojil, ale skôr spôsobilosť správne a prenikavo hodnotiť nové fakty, javy, myšlienky, s ktorými sa v spoločenskom živote stretá, pripravenosť, schopnosť vyberať, tvorivo vnímať, vnútorne prepracúvať a ďalej využívať nové informácie. Významnú úlohu zohráva demokratizácia vzdelávania – umožňuje širokým vrstvám mládeže a pracujúcich sústavne zvyšovať svoje vzdelanie v rozmanitých formách.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Učebné poznámky z pedagogikyOdporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019