:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Modernizácia obsahu vzdelávania

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 225 slov
Počet zobrazení: 1276
Tlačení: 73
Uložení: 95
Modernizácia obsahu vzdelávania
 
Vzdelávanie – determinované povahou, vývojom, vyspelosťou spoločnosti. Čím je spoločnosť humánnejšia, demokratickejšia, ekonomicky a kultúrne vyspelejšia, tým väčší priestor utvára pre rozvoj vzdelanosti obyvateľstva. Na celkový rast vzdelanosti v súčasnosti rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti výrazne pôsobia najmä skutočnosti:
-  prudký rast vedeckého poznania, rozvoj ekonomiky,
-  vedecko – technická a ekonomická spolupráca medzi krajinami
-  nový, demokratický spôsob života.
 
Vzrastá rozsah vedeckých informácií, ktoré človek potrebuje, rýchlo sa mení obsah poznatkov: niektoré teórie starnú, iné sa pretvárajú, upresňujú.
Nový prístup k výberu usporiadania, didaktickému spracovaniu učiva. Ide o modernizáciu obsahu vzdelávania, jeho nové zameranie v zmysle potrieb modernej spoločnosti. Rozvoj si vyžaduje progresívne vzdelávanie, ktoré  všestranne a harmonicky rozvíja ľudskú osobnosť. Modernizácia obsahu vzdelávania, sa prejavuje novým prístupom k výstavbe štruktúry učiva jednotlivých učebných programov.

Je tendencia, aby nové myšlienky, fakty boli do obsahu vzdelávania zaradené len ak umožňujú vidieť neznáme a skutočne podstatné v správnejšom svetle alebo ak zaujali  široké, pevné, všeobecne uznávané miesto vo výrobe, vede, spôsobe života, kultúre, spoločenskom živote.

Od dnešného vzdelávaného človeka sa nevyžaduje schopnosť vybaviť si v hotovej podobe základy vedomostí, ktoré si osvojil, ale skôr spôsobilosť správne a prenikavo hodnotiť nové fakty, javy, myšlienky, s ktorými sa v spoločenskom živote stretá, pripravenosť, schopnosť vyberať, tvorivo vnímať, vnútorne prepracúvať a ďalej využívať nové informácie. Významnú úlohu zohráva demokratizácia vzdelávania – umožňuje širokým vrstvám mládeže a pracujúcich sústavne zvyšovať svoje vzdelanie v rozmanitých formách.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Vyučovací proces 751 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole 712 slov
0.023