Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Flegmatik - Charakteristika osobnostných typov Referát 200 slov 259 19 20 03.03.2017 7
Slovenčina Melancholik - Charakteristika osobnostných typov Referát 236 slov 294 22 20 03.03.2017 0
Slovenčina Cholerik - Charakteristika osobnostných typov Referát 211 slov 240 19 24 03.03.2017 0
Slovenčina Sangvinik - Charakteristika osobnostných typov Referát 294 slov 249 14 16 03.03.2017 0
Slovenčina Špeciálna pedagogika – 2. ročník Referát 3156 slov 1198 102 96 11.01.2016 2 SOŠ
Slovenčina Pedagogika - 2. ročník Referát 3039 slov 1432 98 91 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť Referát 612 slov 1564 127 122 24.05.2015 7
Slovenčina Druhy skúšok a ich psychologické aspekty Referát 693 slov 1149 121 123 24.05.2015 0
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov Referát 577 slov 1483 92 117 24.05.2015 0
Slovenčina Najčastejšie chyby v procese hodnotenia Referát 194 slov 1600 132 129 24.05.2015 10
Slovenčina Duševné zdravie a relaxačná hudba Referát 347 slov 1403 127 127 18.02.2015 0
Slovenčina Svetový deň duševného zdravia (10. október) Referát 300 slov 1304 85 90 18.02.2015 0
Slovenčina Metódy rozvoja tvorivosti žiakov Referát 1211 slov 3782 236 239 17.02.2015 2
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole Poznámky 712 slov 1758 141 159 08.12.2014 0
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Poznámky 841 slov 6207 240 268 08.12.2014 9.3
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Poznámky 1391 slov 4185 224 254 08.12.2014 7
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy Poznámky 1797 slov 4454 216 215 08.12.2014 7.3
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách Poznámky 2127 slov 3210 215 199 08.12.2014 0
Slovenčina Význam správnej výchove Poznámky 1862 slov 1863 164 183 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Poznámky 2591 slov 6492 255 273 08.12.2014 7.8
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov Poznámky 1661 slov 1290 133 129 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie Poznámky 1824 slov 3048 201 207 08.12.2014 0
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Poznámky 2660 slov 8457 238 238 08.12.2014 4
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Poznámky 3037 slov 8487 270 278 08.12.2014 0
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Poznámky 3627 slov 5343 222 250 08.12.2014 9
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Poznámky 4789 slov 6527 241 265 08.12.2014 4
Slovenčina Význam J. A. Komenského Poznámky 1776 slov 2853 197 219 08.12.2014 6
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Poznámky 1225 slov 6095 267 274 08.12.2014 6.5
Slovenčina Didaktická analýza učiva Poznámky 1918 slov 6935 275 256 08.12.2014 8.2
Slovenčina Vyučovacie zásady Poznámky 1008 slov 2079 169 189 08.12.2014 0
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) Poznámky 2782 slov 3187 201 228 08.12.2014 9.5
Slovenčina Vyučovací proces Poznámky 751 slov 2592 166 190 08.12.2014 10
Slovenčina John Friedrich Herbart Poznámky 377 slov 1593 130 152 08.12.2014 0
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Poznámky 519 slov 4371 239 254 08.12.2014 7.5
Slovenčina J. J. Rousseau Poznámky 444 slov 2939 229 242 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka Poznámky 377 slov 1567 123 166 08.12.2014 10
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia Poznámky 297 slov 2122 135 159 08.12.2014 0
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku Poznámky 1517 slov 1316 155 177 08.12.2014 0
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku Poznámky 287 slov 1283 118 132 08.12.2014 0
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť Poznámky 535 slov 1691 150 166 08.12.2014 0
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Poznámky 1876 slov 5289 246 256 08.12.2014 1.5
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa Poznámky 3655 slov 1596 166 167 08.12.2014 0
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ Poznámky 270 slov 1348 107 103 08.12.2014 10
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania Poznámky 225 slov 1278 73 95 08.12.2014 0
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí Poznámky 394 slov 1167 72 102 08.12.2014 0
Slovenčina KEMSAK Poznámky 107 slov 6820 407 397 08.12.2014 6.3
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) Poznámky 287 slov 2121 155 164 08.12.2014 10
Slovenčina Kresťanská škola Poznámky 104 slov 1282 76 117 08.12.2014 0
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia Poznámky 456 slov 1274 89 99 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika a vedy Poznámky 854 slov 1429 106 134 08.12.2014 0
1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #posudok na žiaka vzor #metody vychovy kemsak #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #vyučovacia jednotka #vypracovaná kazuistika #kazuistika žiaka, príklady #Kazuistika sociálneho klienta #predmet a úlohy pedagogiky #blokové vyučovanie #hodnotenie audiovizuálneho diela #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #aktivizačné metódy #Terénna sociálna práca - esej #didaktické zásady v MŠ #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #vyucovacie metody #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #sebareflexia učiteľa - vzor #týždenný edukačný plán pre mš #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia rozprávky #3. Školská sústava a činitele, ktoré ju ovplyvňujú #ako sa píše kazuistika #testy opatrovatelstvo #posudok žiaka na štúdium v USA #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #sebareflexia z pedagogickej praxe #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #zážitkové učenie v MŠ #etický problém a etická dilema v sociálnej práci #vekové osobitosti prežívania choroby #lokomočné pohyby #pracovné vyučovanie mentálne postihnutých #globálne etické problémy v súčasnosti #aktivizujúce metody vo výchove #individuálny plán klienta #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #edukačné zásady #individuálne,skupinové,hromadné vyučovanie

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Pedagogika 3627 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina Základné metódy sociálnej práce Pedagogika 2870 slov
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Pedagogika 1686 slov
Slovenčina Typológia sociálneho štátu Pedagogika 901 slov
Slovenčina Organizačné formy výučby Pedagogika 600 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva Pedagogika 1918 slov
Slovenčina Sociálna patológia, deviácia a kontrola Pedagogika 1448 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika 4789 slov
0.081