Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Flegmatik - Charakteristika osobnostných typov Referát 200 slov 268 19 20 03.03.2017 7
Slovenčina Melancholik - Charakteristika osobnostných typov Referát 236 slov 304 23 21 03.03.2017 0
Slovenčina Cholerik - Charakteristika osobnostných typov Referát 211 slov 253 19 25 03.03.2017 0
Slovenčina Sangvinik - Charakteristika osobnostných typov Referát 294 slov 257 15 16 03.03.2017 0
Slovenčina Špeciálna pedagogika – 2. ročník Referát 3156 slov 1220 103 96 11.01.2016 2 SOŠ
Slovenčina Pedagogika - 2. ročník Referát 3039 slov 1481 99 91 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť Referát 612 slov 1589 127 123 24.05.2015 7
Slovenčina Druhy skúšok a ich psychologické aspekty Referát 693 slov 1164 121 125 24.05.2015 0
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov Referát 577 slov 1502 94 119 24.05.2015 0
Slovenčina Najčastejšie chyby v procese hodnotenia Referát 194 slov 1616 134 130 24.05.2015 10
Slovenčina Duševné zdravie a relaxačná hudba Referát 347 slov 1427 127 127 18.02.2015 0
Slovenčina Svetový deň duševného zdravia (10. október) Referát 300 slov 1345 85 90 18.02.2015 0
Slovenčina Metódy rozvoja tvorivosti žiakov Referát 1211 slov 3871 237 239 17.02.2015 2
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole Poznámky 712 slov 1796 142 160 08.12.2014 0
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Poznámky 841 slov 6356 242 272 08.12.2014 9.3
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Poznámky 1391 slov 4309 225 255 08.12.2014 7
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy Poznámky 1797 slov 4543 216 217 08.12.2014 7.3
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách Poznámky 2127 slov 3280 215 199 08.12.2014 8
Slovenčina Význam správnej výchove Poznámky 1862 slov 1891 165 184 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Poznámky 2591 slov 6660 259 278 08.12.2014 7.8
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov Poznámky 1661 slov 1302 133 129 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie Poznámky 1824 slov 3107 202 208 08.12.2014 0
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Poznámky 2660 slov 8744 243 242 08.12.2014 4
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Poznámky 3037 slov 8753 273 283 08.12.2014 0
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Poznámky 3627 slov 5524 226 253 08.12.2014 9.4
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Poznámky 4789 slov 6690 241 266 08.12.2014 4
Slovenčina Význam J. A. Komenského Poznámky 1776 slov 2932 197 220 08.12.2014 6
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Poznámky 1225 slov 6560 273 278 08.12.2014 6.5
Slovenčina Didaktická analýza učiva Poznámky 1918 slov 7102 275 258 08.12.2014 8.2
Slovenčina Vyučovacie zásady Poznámky 1008 slov 2113 170 190 08.12.2014 0
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) Poznámky 2782 slov 3253 202 228 08.12.2014 9.5
Slovenčina Vyučovací proces Poznámky 751 slov 2657 166 190 08.12.2014 10
Slovenčina John Friedrich Herbart Poznámky 377 slov 1616 132 153 08.12.2014 0
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Poznámky 519 slov 4461 241 256 08.12.2014 7.5
Slovenčina J. J. Rousseau Poznámky 444 slov 3000 229 243 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka Poznámky 377 slov 1601 125 166 08.12.2014 10
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia Poznámky 297 slov 2176 138 161 08.12.2014 0
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku Poznámky 1517 slov 1320 156 177 08.12.2014 0
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku Poznámky 287 slov 1299 118 132 08.12.2014 0
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť Poznámky 535 slov 1726 150 167 08.12.2014 0
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Poznámky 1876 slov 5486 246 258 08.12.2014 1.5
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa Poznámky 3655 slov 1612 167 167 08.12.2014 0
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ Poznámky 270 slov 1362 108 104 08.12.2014 10
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania Poznámky 225 slov 1288 73 95 08.12.2014 0
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí Poznámky 394 slov 1175 73 103 08.12.2014 0
Slovenčina KEMSAK Poznámky 107 slov 6991 410 401 08.12.2014 6.3
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) Poznámky 287 slov 2165 157 166 08.12.2014 10
Slovenčina Kresťanská škola Poznámky 104 slov 1298 77 118 08.12.2014 0
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia Poznámky 456 slov 1296 90 100 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika a vedy Poznámky 854 slov 1457 106 134 08.12.2014 0
1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #posudok na žiaka vzor #metody vychovy kemsak #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #vyučovacia jednotka #vypracovaná kazuistika #kazuistika žiaka, príklady #predmet a úlohy pedagogiky #Kazuistika sociálneho klienta #blokové vyučovanie #hodnotenie audiovizuálneho diela #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #aktivizačné metódy #didaktické zásady v MŠ #Terénna sociálna práca - esej #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #vyucovacie metody #týždenný edukačný plán pre mš #sebareflexia učiteľa - vzor #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia rozprávky #3. Školská sústava a činitele, ktoré ju ovplyvňujú #ako sa píše kazuistika #testy opatrovatelstvo #sebareflexia z pedagogickej praxe #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #posudok žiaka na štúdium v USA #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #etický problém a etická dilema v sociálnej práci #zážitkové učenie v MŠ #vekové osobitosti prežívania choroby #lokomočné pohyby #globálne etické problémy v súčasnosti #pracovné vyučovanie mentálne postihnutých #individuálne,skupinové,hromadné vyučovanie #individuálny plán klienta #aktivizujúce metody vo výchove #učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Organizačné formy výučby Pedagogika 600 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Pedagogika 3627 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva Pedagogika 1918 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika 4789 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Pedagogika 1876 slov
Slovenčina Metodika, metodológia, techniky, prístupy sociálnej práce Pedagogika 615 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
0.033