Oficiálne Testy Testovanie-9 aj s odpoveďami zverejnené tu: https://monitor9.zones.sk/testovanie9/

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #posudok na žiaka vzor #metody vychovy kemsak #vypracovaná kazuistika #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #kazuistika žiaka, príklady #vyučovacia jednotka #didaktické zásady v MŠ #týždenný edukačný plán pre mš #blokové vyučovanie #3 Klasifikácia metód založená na teóriách učenia #aktivizačné metódy #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #Kazuistika sociálneho klienta #vyucovacie metody #predmet a úlohy pedagogiky #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #testy opatrovatelstvo #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #Terénna sociálna práca - esej #hodnotenie audiovizuálneho diela #sebareflexia učiteľa - vzor #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #pedagogická psychológia zelina #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #ako sa píše kazuistika #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #3. Školská sústava a činitele, ktoré ju ovplyvňujú #metodika hodnotenia rozprávky #sebareflexia z pedagogickej praxe #individuálne,skupinové,hromadné vyučovanie #pracovné vyučovanie mentálne postihnutých #Metódy sociálnej práce #inovačné metódy vo vyučovaní #učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu #posudok žiaka na štúdium v USA #Vseobecnodidakticke metody #vekové osobitosti prežívania choroby #etický problém a etická dilema v sociálnej práci #zážitkové učenie v MŠ #lokomočné pohyby #individuálny plán klienta #globálne etické problémy v súčasnosti

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

0.027