Funkcie skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 577 slov
Počet zobrazení: 3 382
Tlačení: 187
Uložení: 209

Funkcie skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov:

1.  kontrolná funkcia ® učiteľ zisťuje stav osvojenia tých vedomostí, zručností a návykov, ktoré im uložil osvojiť si a porovnávaním posudzuje tento stav s požadovaným; sústavná kontrola nabáda žiakov sústavne sa učiť; kontrola učebných výsledkov by mala byť pravidelná; skúšanie a hodnotenie plní dôležitú kontrolnú funkciu aj u samotného žiaka; na základe jeho výsledkov žiak totiž zisťuje klady a nedostatky vo svojich vedomostiach, zručnostiach a návykoch, klady a nedostatky vo svojom učení, čo mu umožňuje v ďalšom ich odstraňovať a tak zlepšovať svoje učebné výsledky; pravidelná kontrola plní aj aktivizačnú funkciu

2.  diagnostická funkcia ® učiteľ na základe úrovne vedomostí, zručností a návykov žiakov zisťuje ich pokroky a zaostávanie, aby mohol vyvodiť pedagogické závery na ich odstránenie; to mu umožní identifikovať slabých, priemerných a nadaných žiakov; učiteľ pri skúšaní a hodnotení rozpoznáva úroveň rozvoja schopností jednotlivých žiakov, stupeň rozvoja ich myslenia, úroveň ich prejavu, úroveň rozvoja charakterových a vôľových vlastností, usilovnosť v učení, úsilie prekonávať prekážky, vplyv citov na učebnú výkonnosť

3.  selektívna funkcia ® tkvie v tom, že žiaci u ktorých sa zistí, že namajú predpoklady pre daný druh štúdia, sa z neho vyraďujú; uplatňuje sa najmä na výberových a na základných školách s rozšíreným vyučovaním niektorých predmetov

4.  prognostická funkcia ® tkvie v tom, že učiteľovi na základe diagnostikovania úrovne, kvality žiakových vedomostí, zručností a návykov, úrovne rozvoja jeho schopností, najmä špeciálnych, jeho záujmov, vlastností osobnosti umožňuje „projektovať“ jeho ďalší vývin, budúcnosť žiaka: voľbu najvhodnejšieho povolania, voľbu ďalšieho štúdia a podobne

5.  sebahodnotiaca funkcia ® tkvie v tom, že skúšanie a hodnotenie vyvolávajú prvotnú predstavu žiaka o sebe samom; žiak na základe učiteľovho hodnotenia svojich učebných výkonov si vytvára predstavy o tom, aký vlastne je i z hľadiska dosiahnutej úrovne vedomostí, najmä vo vzťahu k svojej ašpiračnej úrovni, aké má schopnosti, aké osobné klady a nedostatky – učí sa hodnotiť seba samého

6.  didaktická funkcia ® tkvie v tom, že v priebehu skúšania a hodnotenia sa korigujú, spresňujú a prehlbujú vedomosti, zručnosti a návyky žiakov, usústavňujú sa, utvárajú sa medzipredmetové vzťahy, riešením vhodných úloh dochádza k spájaniu školy so životom; dochádza k tomu najmä vtedy, keď učiteľ neskúša iba minulú látku, ale keď žiada znalosť predchádzajúcich základných vedomostí na riešenie nových, so životom spojených úloh

7.  regulačná funkcia ® v priebehu skúšania a hodnotenia učiteľ nielen zisťuje dosiahnutú úroveň vedomostí, zručností a návykov žiakov, ale skúma a hodnotí aj podmienky a faktory, ktoré podmienili zistený stav, najmä prípadné nedostatky a na základe toho vyvodzuje závery, opatrenia, ako má riadiť, zlepšovať svoju didakticko-výchovnú činnosť, riadiť, usmerňovať a zlepšovať učenie žiakov; nestačí žiakovi iba oznámiť výsledky skúšania, ale treba aj rozobrať a zdôvodniť chyby a nedostatky, príčiny a naznačiť cesty ich odstránenia

8.  motivačná funkcia ® uvedená fáza výchovno-vzdelávacieho procesu by mala byť aj účinným prostriedkom na zvýšenie študijnej aktivity žiakov, záujmu o štúdium, zdokonalenie v štúdiu; žiakovi je potrebné dať pocítiť radosť z práce a úspechu v učení, prebudiť v ňom zdravé sebavedomie; to, ako žiak vníma neúspech na skúške a ako tento v ďalšom motivačne pôsobí, závisí nielen od neúspechu samotného, ale aj od toho, ako ho učiteľ komentuje

9.  výchovná funkcia ® hodnotenie pôsobí na celú žiakovú osobnosť, na jeho psychické procesy, stavy a zážitky, na plnenie školských povinností a nasledujúce učenie, na utváranie jeho vzťahu ku spolužiakom, k učiteľovi, ku škole; vyvoláva zmenu jeho sebavedomia, zmenu jeho ašpirácií, citových stavov, charakterových a vôľových vlastností, zvyšuje alebo znižuje študijné úsilie, záujem o poznanie; ovplyvňuje tiež dobrú pozíciu v triednom kolektíve alebo pozíciu izolovaného člena

10.  informačná funkcia ® výsledky skúšania a hodnotenia vyjadrené v známkach na vysvedčené, najmä na polročných a výročných klasifikačných poradách, maturitných skúškach, predstavujú dôležitú informáciu nielen pre žiakov samotných, ale aj pre rodičov, školskú štátnu správu o počte vyznamenaných, prepadávajúcich, pre inú školu, pre zamestnávateľa, pre pedagogicko-psychologické poradne
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017