Druhy skúšok a ich psychologické aspekty

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 693 slov
Počet zobrazení: 2 502
Tlačení: 216
Uložení: 205

Druhy skúšok a ich psychologické aspekty

V školách sa používajú ústne, písomné a praktické skúšky
Použitie skúšok:
a)  bežná kontrola ® takmer na každej vyučovacej hodine; skúša sa na nej najmä učivo vysvetlené na minulej vyučovacej hodine v nadväznosti na staršie učivo
b)  tematická kontrola ® uplatňuje sa po prebratí istých tematických a logických celkov; má za cieľ najmä korekciu, upevnenie a systematizáciu vedomostí, zručností a návykov
c)  výsledná kontrola ® má za cieľ zistiť orientovanosť žiakov v obsahu učebného predmetu a ich schopnosť aplikovať osvojené poznatky v praxi
 
Druhy skúšok:
1. ústne skúšky ® žiakom umožňujú súvisle, logicky, vo vlastnom vyčlenení a aj vlastnými slovami prejaviť svoje vedomosti a zaujať k nim aj prípadne vlastné stanovisko
 ® učiteľ môže žiakovi pomôcť doplňujúcimi otázkami, usmerniť a opraviť jeho odpoveď
  ® učiteľovi umožňujú posúdiť nielen hĺbku a šírku žiakom osvojených vedomostí, ale aj jeho vzťah k nim, ovládanie odbornej terminológie, jeho slovnú zásobu, úroveň vyjadrovania, stupeň zaradenia nových poznatkov k predchádzajúcim
  ® môže sa tu však prejaviť značná subjektívnosť učiteľa, jeho doterajšie hodnotenie žiaka, vlastné citové rozpoloženie, nerovnaká náročnosť na všetkých
  ® za kladné znaky správneho hodnotenia sa považujú objektívnosť, spravodlivosť, orientácia na kladné stránky žiakovej osobnosti, úcta a náročnosť voči hodnotenému, komplexnosť hodnotenia
  ® vlastný proces ústneho skúšania začína zadaním otázky; jej zostaveniu a formulácii treba teda venovať zvýšenú pozornosť
  ® otázky nemajú zisťovať iba pamäťové vedomosti
  ® otázky by mali byť rozmanité
  ® pri sledovaní výkonu alebo žiakovej odpovede prejavuje aj učiteľ svoju sústredenosť správaním, záujmom, pozornosťou; skúšanie taktne prerušuje iba vtedy, ak žiak podstatne odbočí od určitej otázky alebo potrebuje pomoc
  ® rušivo pôsobia najmä také učiteľove zásahy, ktoré sa dotýkajú samotnej reči odpovedajúceho
  ® je žiadúce, aby sa examinátor vystríhal zásahov do odpovede žiaka, najmä vtedy, keď vidí, že je pripravený, hovorí k veci a pomerne plynule, i keď sa sem-tam dopustí menšej chyby
  ® na študenta kladne pôsobí učiteľovo pokojné, trpezlivé, žičlivé správanie, ovzdušie dôvery, ktoré utvára priaznivú psychickú klímu na žiakovo sústredenie sa na odpoveď

2. písomné skúšky ® môžu byť neštandardizované, voľné (diktáty, slohové úlohy, písomné správy) alebo štandardizované (didaktické testy)
  ® najväčšiu objektivitu hodnotenia zabezpečujú štandardizované didaktické testy; sú to didakticky premyslené a usporiadané, jednotne upravené písomné skúšky, vypracované po dôkladnej vecnej a funkčnej analýze preverovaného učiva, s orientáciou na základné učivo a s vopred pripraveným a overeným spôsobom zhodnotenia výsledkov skúšky
  ® odpovede na otázky testu sú koncipovane rôzne: uvedením viacerých odpovedí, zoraďovacím spôsobom, alternatívne
  ® úlohám spravidla predchádza inštrukcia, ako test vyplniť
  ® prednosťou písomných skúšok je, že predkladajú všetkým žiakom rovnaké úlohy, ktoré žiaci plnia bez priameho kontaktu s učiteľom, čím odpadá pôsobenie mnohých subjektívnych faktorov v interakcii učiteľ – žiak
  ® odpadá subjektívnosť hodnotenia
  ® možno sa k nim kedykoľvek vrátiť; poskytujú aj porovnateľnejší obraz o úrovni vedomostí jednotlivých žiakov triedy
  ® zabezpečujú aktivitu všetkých žiakov pri skúšaní
  ® učiteľ však nemôže sledovať, ako žiak pristupuje k riešeniu úlohy, aký má k nej vzťah, názor na ňu, aká je úroveň jeho odborného vyjadrovania
  ® chýba bezprostredný kontakt medzi učiteľom a žiakom
3. praktické skúšky ® aplikujú sa pri zisťovaní a hodnotení pohybových, manipulačných, organizačných a tvorivých zručností a návykov žiakov
® uplatňujú sa najmä v prírodovedných a odborných predmetoch
® sleduje sa pri nich kvalita práce žiakov, zručnosť v používaní nástrojov a prístrojov, ovládanie pracovných postupov, dodržiavanie technologických postupov, konštrukčné zručnosti
® môžu byť hromadné, skupinové alebo individuálne
   ® učia žiakov používať osvojené vedomosti v praxi
® umožňujú najmä žiakom s menšími predpokladmi na osvojovanie teoretických poznatkov plnšie sa realizovať
 
-  podľa časového zaradenia: priebežné / záverečné
- podľa toho či vedia alebo nevedia, či budú hodnotení: formálne / neformálne (sledujem v priebehu učenia sa)
- podľa toho s čím žiaka porovnávame: rozlišujúce hodnotenie (norm-referenced) – hodnotenie relatívneho výkonu, porovnanie s inými
o  overujúce hodnotenie (criterion referrenced) – hodnotenie absolútneho výkonu, porovnanie s dopredu stanovenou normou
o  individualizované hodnotenie = autonómne hodnotenie – porovnaie vlastného výkonu v čase
-  Podľa cieľa: formatívne hodnotenie – fomujúce, pretvárajúce hodnotenie (slovné)
•  Sumatívne hodnotenie – súhrn, celok, hlavný obsah (finálne hodnotenie)
-  Zásady humanisticky orientovaného hodnotenia:
o  Individuálny prístup
o  otvorenosť hodnotenia (formovanie žiaka)
o  pozitívna orientácia hodnotenia
o  komplexnosť hodnotenia
o  tendencia k sebahodnoteniu
o  objektivizácia hodnotenia
-  Alternatívne prístupy k hodnoteniu: autentické h. – hodnotenie v komplexnej reálnej situácii (portfólio)
o  autonómne hodnotenie – sebahodnotenie
o  slovné hodnotenie
o  kriteriálne hodnotenie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.045