Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 612 slov
Počet zobrazení: 3 421
Tlačení: 219
Uložení: 224
Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť
 
Neúspešný žiak – subjektívne prežívanie vlastného výkonu na hodinách
 
Neprospievajúci žiak -  Hvozdík (1970) charakterizoval neprospievajúceho žiaka ako "žiaka, ktorý nevyhovel požiadavkám školy a aspoň z jedného učebného predmetu bol ohodnotený nedostatočnou známkou". Školský neprospech je podmienený mnohými faktormi. Vrzal (1989) charakterizuje školský neprospech ako "dôsledok akútneho či chronického zlyhania psychických funkcií v učebnej a skúšobnej situácii" na podklade týchto činiteľov :
1. Stav rozumových schopností (úroveň intelektu, vzdelávateľnosť žiaka)
2. Faktor emočného bloku (indispozícia z efektívnych príčin, tréma).
3. Faktor úrovne celkového zdravotného stavu (zrýchlený telesný rast, oslabenie po vážnej a dlhotrvajúcej nemoci, u chronicky nemocných a telesne postihnutých).
4. Faktor úrovne vôľových funkcií (autoregulácia, motivácia)
5. Faktor úrovne sociálnych podmienok a vplyvov prostredia.

- typy neprospievajúcich žiakov:
Typicky neprospievajúci žiak :  sú to deti so zvýšenou pohotovosťou k školskému zlyhaniu, deti s pomalším pracovným tempom, slabšou rozumovou
výkonnosťou, sa zlým vzťahom k školskej práci, ťažkopádni, pomaly si zapamätávajú, rýchlejšie zabúdajú, znížené logické myslenie, znížená schopnosť rozumových operácií, povrchnosť.
Netypicky neprospievajúci žiak : je taký, ktorý podľa teoretických predpokladov by nemal prepadávať, alebo taký, ktorého neprospech má epizodický charakter (napr.  úmrtie rodiča, prudké pubertálne zmeny), resp. sa jedná o žiaka, ktorý na to nemá a prospieva (finančná podpora škole zo strany rodiča)
 
1. Príčiny neprospievania podmienené žiakovou osobnosťou
a.)  telesné defekty, anomálie a disproporcie – mozgové poškodenia, poruchy žliaz s vnútornou sekréciou, časté telesné choroby
b.)  poruchy duševného vývinu – oligofrénia (rozumová zaostalosť), neurózy
c.)  nedostatok v intelektuálnej oblasti – nedostatky myslenia, pamäti, pozornosti a záujmov
d.)  nedostatočný rozvoj záujmov – svedčí o žiakovej intelektuálnej pasivite, neprospech žiaka môžu zapríčiniť aj záujmy v mimoškolskej oblasti
e.)  nesprávne postoje k učeniu a škole – ak rodičia a U žiaka „vysoko naladia“, Ž má veľké očakávania, ale výsledky sa v takej miere nedostavia, prichádza sklamanie a úpadok záujmu
f.) záporné osobnostné vlastnosti – záporne vplýva aj pomalé osobné tempo, frustráciou sa označuje blokovanie prežívaných potrieb a cieľov
g.) citový život žiaka –citová deprivácia, zvýšená emocionalita a strach z neúspechu, až chorobný strach
h.)  narušené sociálne vzťahy – platí to o vzťahu k U, k spolužiakom, ku škole
i.)  vekové osobitosti – čím starší sú žiaci, tým má toto zlyhanie zložitejší charakter
j.)  vplyv pohlavia – u žiakov sú väčšie predpoklady neprospievania ako u žiačok, školské neúspechy prežívajú chlapci vzdorovitejšie, dievčatá citovo

2. Príčiny neprospievania podmienené učiteľovou osobnosťou

a.) záporný vzťah učiteľa k žiakovi – keď sa Ž právom al. neprávom domnieva, že ho U nemá rád, prestáva sa mu venovať, nevenuje mu pozornosť, prospech sa mu zhoršuje, silnejšie u dievčat, poruchy môžu zapríčiniť  aj nedostatky a chyby v U práci, napr. pri vysvetľ. učiva
b.)  pedagogicky netaktné správanie U – žiakov znechucuje, keď U podceňuje ich schopnosti a nespravodlivo hodnotí, nepovzbudí ho

3. Príčiny neprospievania podmienené rodinou žiaka
a.)  bytová situácia rodiny – či má al. nemá Ž vlastnú izbu al. aspoň vlastný kút na učenie
b.)  nízka kultúrna úroveň – napr. záporný postoj rodičov k jeho štúdiu
c.)  narušená štruktúra rodiny – ak chýba otec, matka al. obaja, Ž nemá vypestované vlastnosti, od U očakáva nahradenie rodiča
d.)  postavenie Ž v rodine – väčší počet súrodencov
e.)  chybné formy rodinnej výchovy – výchova autoritatívna, ctižiadostivá, úzkostlivá, zanedbaná, rozmaznávajúca...
f.)  spolupráca rodiny a školy – U by mal poznať rodinné prostredie Ž a jeho situáciu v ňom

4. Príčiny neprospievania podmienené školou

a.)  materiálne prostredie  školy – útulnosť školy a triedy, osvetlenie, stavba školských lavíc
b.)  preplnenosť tried
c.) skladba triedy

Opatrenia  na odstránenie príčin neprospievania:
základnou zásadou je čo možno najpresnejšie a najobjektívnejšie zistenie príčin  :
- nevidieť neprospievanie  žiaka izolovane, ale ako vyústenie krízy celej osobnosti žiaka
-  nestrácať zdravý pedagogický optimizmus
-  neusilovať sa o prospech za každú cenu
-  pristupovať k žiakovi s cieľom rozvíjať osobnosť všetkých podľa individuálnych možností
pôsobiť na žiaka predovšetkým kladnými pedagog. prostriedkami, kladnou stimuláciou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013