Pedagogika telesne a zdravotne postihnutých

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: ivka47
Typ práce: Poznámky
Dátum: 07.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 283 slov
Počet zobrazení: 3 239
Tlačení: 338
Uložení: 364
Pedagogika telesne a zdravotne postihnutých 
(Somatopédia – gr. soma – telo, paideia – výchova)
 
Je to odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý skúma osobitosti edukácie jedincov
s chybami pohybového, oporného a nervového ústrojenstva a jedincov s výraznými negatívnymi zmenami v zdravotnom stave. Ide tu v podstate o tri kategórie osôb, ktorých telesná integrácie je obmedzená:
a/  telesne postihnutých, u ktorých problematika výchovnej rehabilitácie naráža na ťažkosti v hybnosti, prípadne odlišnosti vo vonkajšom vzhľade a s tým spojeným subjektívnym prežívaním.
b/  chorých, ktorých zdravotný stav nedovoľuje edukáciu v podmienkach bežných škôl pre intaktné deti a preto sa vzdelávajú individuálne v zdravotníckych zariadeniach na lôžku.
c/  zdravotne oslabených, ktorí kratší alebo dlhší čas sa nachádzajú v ozdravovniach alebo v liečebniach z dôvodu zdravotnej indikácie.
Pomerne veľkú skupinu telesne postihnutých tvoria jedinci s detskou mozgovou obrnou - DMO. Je to vývinová porucha mozgu, ktorá vzniká v najrannejšom veku. Postihuje rôzne funkcie mozgu aj hybnosť.
Príčiny DMO sú veľmi mnohoraké. Príznaky sa prejavujú v hybnosti ale aj v iných oblastiach /v reči/. Hybnosť je postihnutá obrnami rôzneho typu a rozsahu. Môžu byť spastické a chabé. Spastické postihujú končatiny jednej polovice tela, alebo len horné, len dolné, alebo všetky štyri. Chabé, nespastické formy sa prejavujú ako: dyskinetické - mimovoľné pohyby končatín, hypotonická forma - nápadné zníženie svalového napätia, ataktická forma - všetky pohyby sú neusporiadané.

Zvláštnu skupinu DMO tvoria malé mozočkové postihnutia, kde nejde vyslovene o obrnu, ale o nápadnú motorickú neobratnosť. Tieto klinické obrazy nie sú fixné, ale sa menia s vývinom dieťaťa a s vyzretím centrálneho nervového systému.

U telesne postihnutých žiakov sa osobitný dôraz kladie na rozvíjanie komunikačných zručností prostredníctvom vyučovacích predmetov. U detí upútaných na lôžko edukácia sa prispôsobuje ich stavu a uskutočňuje podľa pokynov lekára, použitím špeciálno-edukačných metód a pomôcok.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010