Osobnosť sociálneho pracovníka

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 615 slov
Počet zobrazení: 20 036
Tlačení: 1 077
Uložení: 1 111
Osobnosť sociálneho pracovníka a kvalifikačné predpoklady pre výkon sociálnej práce. Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov.
 
Osobnosť sociálneho pracovníka je prvým, základným a tým najdôležitejším vkladom do vlastnej profesie.
Podľa Strieženca je sociálny pracovník profesionál, ktorý disponuje osobitými predpokladmi, vlastnosťami a schopnosťami. Prispieva k zlepšeniu situácie a nabáda jednotlivca, skupinu či komunitu k správnym postojom. Snaží sa riešiť a eliminovať poruchy v interakcii so sociálnym prostredím, vedie klienta k vlastnej zodpovednosti a k využitiu vlastných zdrojov.

Sociálny pracovník by mal mať vlastnosti zrelej osobnosti:
-  vyrovnanosť
-  stálosť
-  empatia
-  citová stabilita
-  životný optimizmus
-  pracovná disciplína
-  spravodlivosť
-  obetavosť
-  flexibilita
-  tvorivosť
-  čestnosť
-  zodpovednosť
-  iniciatíva a dynamika
 
Sociálny pracovník sa pri svojej práci riadi Etickým kódexom sociálneho pracovníka
-  normy pre vystupovanie a správanie sa sociálneho pracovníka
-  etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči klientom
-  etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči kolegom
-  etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči zamestnávateľom
-  etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči spoločnosti
 
Činnosť sociálneho pracovníka sa zameriava predovšetkým na:
-  prácu s deťmi a mládežou
-  prácu s rodinou a osamelými
-  sociálnu prácu v školách
-  sociálne poradenstvo a pomoc chorým
-  prácu so zdravotnej postihnutými prácu s osobami vyššieho veku
-  poradenstvo a pomoc nezamestnaným
-  poradenstvo pre občanom prepustených z výkonu trestu
-  poradenstvo pre spoločensky neprispôsobivých občanov
 
Za najdôležitejšie úlohy považujeme najmä:
-  predchádzať vzniku nepriaznivých sociálnych udalosti
-  zisťovať príčiny sociálnych problémov
-  zlepšovať vzťahy v interakcii sociálneho prostredia a klienta
-  povzbudzovať klienta k správnym postojom
-  spolupracovať s inými odborníkmi za účelom poskytnutia komplexnej ochrany
-  uplatňovať legislatívne opatrenia a normy za účelom zlepšenia výkonu sociálnej práce
 
Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov stanovila podmienky pre výkon profesie sociálna práca:
-  sociálny pracovník má ukončené minimálne 3-ročné pomaturitné vzdelanie v oblasti sociálnej práce – v našich podmienkach, ak dosiahol titul bakalára sociálnej práce alebo má ukončené magisterské vzdelanie sociálnej práce
-  má záujem o celoživotné permanentné vzdelávanie
-  dosiahol vek pre začiatok výkonu praxe – dolná hranica je 21 rokov
-  spĺňa osobnostné požiadavky sociálneho pracovníka – napr. morálna bezúhonnosť, mlčanlivosť, dôveryhodnosť ...
-  disponuje požadovanou úrovňou všeobecných, odborných a špecializovaných vedomostí a sociálnych zručností
 
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách • 84 určuje kvalifikačné predpoklady sociálneho pracovníka:
Sociálny pracovník je fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca v prvom stupni, druhom stupni alebo má uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
 
Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov
Ďalšie vzdelávanie na účely zákona č. 448/2008 Z.z. je prehlbovanie kvalifikácie odborných zamestnancov. Jeho cieľom je predbežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činnosti v oblasti sociálnych služieb.

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti v oblasti sociálnych služieb sa môžu realizovať:

-  ako špecializované vzdelávanie zabezpečované strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcich na získanú kvalifikáciu
-  účasť na akreditovaných kurzoch
-  účasť na školiacich akciách v sociálnej oblasti
-  účasť na sociálno-psychologických výcvikoch
-  pravidelná lekárska činnosť a publikačná činnosť
 
Pre vytvorenie komplexného systému ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku je priaznivé obdobie. Na mnohých otvorených podujatiach deklarujú potrebu ďalšieho vzdelávania aj zástupcovia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Potrebu vzdelávania pociťujú aj samotní sociálni pracovníci. Ako nevyhnutné sa ukazuje kreovanie ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov v špecializovaných formách prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích aktivít ( schvaľovacím orgánom je Akreditačná komisia MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie ), obsah jednotlivých vzdelávacích aktivít musia pritom tvoriť odborníci z praxe a skúsení pedagógovia. Práve skúsenosti z oblasti vzdelávania lekárov, ako aj reflektovanie samotných potrieb sociálnych pracovníkov viedlo vedenie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave k iniciatívnemu kroku zriadiť Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov v rámci svojej organizačnej štruktúry. Tento dôležitý krok vytvára predpoklad pre vytvorenie podmienok ku konštituovaniu uceleného systému ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov v intenciách vyššie uvedených myšlienok. V súčasnosti Inštitút realizuje niekoľko akreditovaných vzdelávacích programov a prispieva tak k skvalitňovaniu odbornej kompetencie sociálnych pracovníkov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014