Pojmy: Sociálny problém, sociálny konflikt

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 697 slov
Počet zobrazení: 16 183
Tlačení: 595
Uložení: 639
Vymedzenie pojmov: sociálny problém, sociálny konflikt, sociálna diagnóza, sociálna oblasť a sociálna sféra.

Sociálny problém je situácia, ktorú vníma ten, kto sa v nej ocitol ako obtiažnu, ťažko zvládnuteľnú až neriešiteľnú. Vzniká vtedy, keď jednotlivec, skupina, rodina alebo komunita nemôže realizovať spoločnosťou akceptované potreby (bývanie, stravovanie, vzdelávanie, zamestnanie,...).
Sociálny problém je chápaný ako spoločensky uznaná, alebo spoločnosťou vnímaná záťažová situácia, ktorú konkrétna spoločnosť označuje za obtiažnu, nežiadúcu.

Spoločnosť si uvedomuje, že sociálny problém si vyžaduje korektívne vyrovnávacie opatrenia, ktoré by mali byť vykonané danou spoločnosťou. Sociálny problém odráža aj vnútorný stav spoločnosti.

Sociálna práca je vo svojej podstate spoločenskou odpoveďou na sociálne problémy v spoločnosti.

Sociálna práca sociálny problém definuje a teoreticky sa o sociálny problém i zaujíma. Zároveň aj naznačuje ako ho riešiť, volí určité stratégie a inštitúcie, ktoré budú konkrétne sociálne opatrenia realizovať.
Status sociálneho problému je daný nutnosťou riešenia, obyčajne prostriedkami vonkajšieho inštitucionálneho zásahu (výchovného, politického, hygienického, zdravotníckeho a iného).
Hranice medzi normálnou situáciou a sociálnym problémom závisia od rozvoja spoločnosti, sociálnych noriem a legislatívy v danej spoločnosti.
Ak je sociálnemu pracovníkovi prezentovaná určitá situácia ako sociálny problém, je povinný ho akceptovať, ale následne preverí všetky sociálne podmienky a overí stanoviská hodnotení jednotlivých odborníkov, aby nedošlo k traumatizovaniu klienta (jednotlivca, rodiny, skupiny, komunity).

Sociálny konflikt
 je nesúlad, nezhoda, rozpor, stretnutie až zrážka medzi dvoma aktérmi (jednotlivec  jednotlivec alebo jednotlivec - prostredie).
Na sociálny konflikt z pohľadu sociálnej práce môžeme pozerať ako na určité „protirečenia“, ktoré vznikajú medzi dvoma alebo viacerými sociálnymi subjektami.
Sú to vzťahy, ktoré majú rozpor v cieľoch.
Konflikt je namierený vždy proti cieľom, hodnotám niekoho alebo ničoho.
Najtypickejším príkladom pre oblasť sociálnej práce je tzv. generačný konflikt, ktorý vychádza z odlišnej hodnotovej orientácie určitých generácií, ktoré žijú v úzkych rodinných vzťahoch napríklad babka - vnučka.
Úlohou sociálnej práce a tým i sociálneho pracovníka je hľadať príčiny vzniku stretov, odhaľovať možnosti ich riešenia, vypracovávať metódy práce s jednotlivcom, rodinou, skupinou, komunitou, ktoré budú viesť k spoločnému konsenzu.

Sociálna diagnóza
Diagnóza je termín, ktorý si sociálna práca vypožičala z medicínskej terminológie a vyjadruje pomenovanie choroby prostredníctvom jej symptómov.
Sociálna diagnóza je výsledok špecifickej činnosti sociálneho pracovníka, ktorý je zameraný na odhalenie príčin vzniku, vzájomných súvislostí a charakteristiky sociálneho problému klienta.
Do terminológie sociálnej práce u nás pojmy sociálna diagnóza a sociálna diagnostika zaviedla Marie Krakešová - Došková, ktorá bola pod silným vplyvom Mary Richmondovej.
 Richmondovej práca: Sociál Diagnosis prvý krát vyšla v tlači 1917 a výrazným spôsobom ovplyvnila rozvoj metód sociálnej práce v USA ale aj v Európe na dlhé obdobie.
Krakešová - Došková pokladala za potrebné v procese stanovenia sociálnej diagnózy venovať pozornosť nasledovným otázkam:
Ako vznikol sociálny problém?
Ako a prečo sa vyvinul?
Aké predchádzajúce okolnosti mali vplyv na vznik problému?
 
Do sociálnej diagnózy je zahrnutý vývojový proces a životná história klienta.
V rámci sociálnej práce je potrebný komplexný prístup sociálneho pracovníka k sociálnej diagnostike, ktorý predpokladá, že bude venovať pozornosť nasledovným okruhom:
osobnosti klienta,
jeho správaniu z hľadiska psychológie
vzťahu klienta k jeho vlastnému sociálnemu prostrediu a situácii, v ktorej sa klient nachádza.
 
Sociálna diagnostika je ucelený systém metód a postupov zameraných na získavanie a vyhodnocovanie informácií o klientovi s cieľom odhaliť príčiny, pre ktoré sa ocitol v sociálnej kolízii, ako aj faktory, ktoré spôsobili, že túto sociálnu kolíziu klient nevie riešiť samostatne s využitím vlastných zdrojov.
Súčasťou diagnostikovania je aj odhalenie klientového očakávania pri riešení sociálneho problému.
Tieto poznatky sociálny pracovník využíva pri stanovení cieľov a plánu sociálnej intervencie. Sociálna diagnostika je zameraná na osobnosť klienta v jeho bio-psycho-sociálnej jednote a jeho sociálne prostredie, ktorého je súčasťou.

Sociálna diagnóza sa formuje od prvého kontaktu s klientom.
Sociálna diagnostika je prítomná počas celého kontaktu sociálneho pracovníka s klientom. Každá nová situácia (úspešná či neúspešná) dopĺňa informácie o klientovi - čiže dopĺňa jeho diagnózu.
Hlavným cieľom sociálnej diagnostiky nie je jej produkt - sociálna diagnóza, ktorá pôsobí ako „triedič“ klientov do určitých skupín napr.: alkoholik, nezamestnaný, bezdomovec, ... ale vlastné stanovenie adekvátnych foriem pomoci klientovi ako aj  miery tejto pomoci, ktorá má byť poskytnutá.
Často sa domnievame, že sociálna diagnostika a sociálna diagnóza sa používa pri práci s jedným klientom, ale rovnako túto metódu používame i u skupinových klientov => rodina, skupina, komunita, spoločnosť.
Vždy je potrebné stanoviť pri riešení sociálnych problémov, príčiny vzniku a vzájomných súvislostí problémov.

Sociálna Oblasť a sociálna sféra
 ovplyvňovaním činnosti subjektov sociálnej sféry:
-  štátna sféra,
-  verejná sféra,
-  súkromná sféra), ktoré prerozdeľujú sociálne blaho (dobro) v spoločnosti podľa určitého dohodnutého mechanizmu (sociálno-zabezpečovací model až sociálno–paternalistický model, poisťovací model) sociálne odkázaným jednotlivcom (užšie občanom SR). 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019