:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Sociálna pomoc, pomáhanie, pomoc k svojpomoci, filantropia, charita

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Chlapec primak (22)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 518 slov
Počet zobrazení: 8 005
Tlačení: 482
Uložení: 497
Sociálna pomoc, pomáhanie, pomoc k svojpomoci, filantropia, charita
 
SOCIÁLNA POMOC-Sociálnu pomoc chápeme ako: sociálnu prevenciu,poradenstvo,služby,riešenie hmotnej alebo sociálnej núdze.Sociálna pomoc je aktívna spolupráca sociálneho pracovníka a klienta pri riešení problémových situácií v živote človeka a môžeme ju vymedziť pojmami:
-partnerská pomoc
-sprevádzanie
-napomáhanie
Sociálna pomoc sa nevzťahuje na formy susedskej a rodinnej pomoci.V praxi sa stretávame s delením sociálnej pomoci na tri základné úrovne:
-primárna
-preventívna(rozvoj osobnosti)
-sekundárna
-aktuálna(už vzniknuté problémy)
-terciárna-dodatočná(riešenie situácie)
Sociálna pomoc sa zameriava na hľadanie odpovedí otázok: komu má byť pomoc poskytnutá,kedy máme poskytnúť pomoc,prečo,za akých podmienok,ako.Sociálnu pomoc poznáme horizontálnu a vertikálnu.Horizontálna-ide o pomoc zdravotnú,materiálnu,psychologickú,sociálne poradenstvo.Pri vertikálnej podľa adresátov: jedtotlivec,skupina,komunita,spoločnosť.Ak klient hľadá pomoc a prichádza za sp,dochádza ku štyrom základným typom pomoci
-odborné vedenie
-sprevádzanie
-poradenstvo
-terapia
POMÁHANIE
Pomoc je prirodzenou a nevyhnutnou kategoriou ľudstva.Ćlovek na prežitie potrebuje pomoc svojej rodiny,skupiny.V najstarších dejinách bola pomoc súčasťou života,existencie ľudskej spoločnosti a vyskytovala sa v súvislosti s niektorou z foriem akútneho ohrozenia ako boli napr.choroba,agresia alebo osirenie,ovdovenie,chudoba a telesné postihnutie.V stredoveku boli vytvorené dve formy poskytovania pomoci: spontánna a osobná-dávanie almužny,organizovaná pre ľudí o ktorých sa nedokázali postarať rodiny.Medzi prvé organizované inštitúcie zaradujeme špitály,ktoré poskytovali ošatenie,ošetrenie a stravu a zastrešovala ich cirkev.Z historického hľadiska je možné pri poskytovaní pomoci rozlíšiť tri formy:individuálnu,dobrovoľnú;sociálnu politiku štátu prostredníctvom práva-preventívny charakter;služby  orientované na človeka cez sociálnu prácu,zdravotnú starostlivosť a verejné vzdelávanie.Sociálna starostlivosť je prirodzenou súčasťou pomoci.Sociálna práca je zaradená medzi pomáhajúce profesie.
Dnes má človek nárok na odbornú pomoc aj zo strany sp a to najmä v situáciách ako sú:
-nezamestnanosť
-chudoba
-choroba(zdravotná alebo duševná)
-staroba
-smrť živiteľa
-úmrtie príbuznej či blízkej osoby ale aj narodenie
-strata rodiny
-strata domova
-rôzne formy sociálneho zlyhania(sociálna izolácia a i,)

POMOC K SVOJPOMOCI
V našich podmienkach je vnímaná sociálna práca ako činnosť,ktorá je orientovaná na získavanie a spracúvanie informácií o príčinách vzniku hmotnej núdze a sociálnej núdze,ako aj o potrebe poskytovania sociálnej pomoci,o voľbe adekvátnek formy sociálnej pomoci a sledovaní jej účinnosti(Zákon č.448/2008)základným cieľom je pomoc k svojpomoci.Americká škola sociálnej práce kladie dôraz na konkrétnosť,význam rodiny,využívanie všetkých dostupných zdrojov,osobný kontakt sp a klienta ale aj špeciálnu prípravu odborníkov.Francúzka škola sociálnej práce zdôrazńuje význam hodnoty pre oblasť sociálnej práce na kresťanskom princípe,pomoc blížnemu v núdzi-ako základná hodnota kresťanstva-pre všetky europske školy sociálnej práce.Napriek určitým rozdielnostiam súčasná sociálna práca je charakteristická tým,že má:
-verejný charakter-je dostupná pre všetkých občanov,občan o nej vie a v prípade potreby môže navštíviť inštitúcie sociálnej práce
-inštitucionálnu formu-na všetkýcj úsekoch praktickej sociálnej práce sú vytvorené inštitúcie-štátne samosprávy,ako dôkaz pre garantovaných poskytovaných služieb pre klientov a mimovládne inštitúcie nahrádzajú tieto chýbajúce sociálne služby
-preventívny charakter-sociálna práca má dve oblasti-oblasť prevencie a oblasť nápravy,resp.represie.Prevencia ako organizovaná plánovaná činnosť je zameraná na predchádzanie alebo minimalizovanie vývoja patologických javov v spoločnosti(drogy,alkohol,tabakizmus,AIDS)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.4)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Stredoveká filantropia a kresťanská charita Referát 1 103 4
Slovenčina Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc Referát 558 7
0.019