Sociálne služby v kontexte sociálnej práce

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 039 slov
Počet zobrazení: 6 576
Tlačení: 504
Uložení: 494
Sociálne služby v kontexte sociálnej práce a jej legislatívneho ukotvenia (poskytovanie sociálnych služieb a sociálna práca).
 
ZÁKON 448 z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
• 1  Predmet zákona = Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.
• 2  Sociálna služba = odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na
  a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo 
  zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
  b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej  začlenenia do spoločnosti,
  c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb FO,
  d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
  e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Nepriaznivá sociálna situácia = ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej 
schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
  a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podm. na uspokojovanie zákl. životných potrieb,
  b) pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života,
  c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
  d) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu
  e) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  f) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo
  g) z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.

Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb FO = zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Krízová sociálna situácia = ohrozenie života alebo zdravia FO a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladne riešenie sociálnou službou. Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.
• 3  Účastníci právnych vzťahov
  a) prijímateľ sociálnej služby,
  b) poskytovateľ sociálnej služby,
  c) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
  d) obec,
  e) vyšší územný celok,
  f) partnerstvo.
Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá je
  a) občan Slovenskej republiky, ktorý má na území SR trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
  b) cudzinec, ktorý je občan členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie ,má registrovaný trvalý pobyt na území SR a je zamestnaný alebo študuje na štátom uznanej škole  na území Slovenskej republiky,
  c) cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt na neobmedzený čas na území SR
  d) rodinný príslušník cudzinca, ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území SR
  e) cudzinec, ktorý je rodinný príslušník občana SR s trvalým pobytom na území SR a ktorý má
 povolenie na trvalý pobyt na území SR
  f) cudzinec, ktorý nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorého práva
  vyplývajúce podľa tohto zákona zaručuje medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná,
  g) cudzinec, ktorému bol udelený azyl
  h) cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý má registrovaný  trvalý pobyt na území SR
  i) cudzinec, ktorý nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, má povolenie na
prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území SR a ktorého práva podľa tohto zákona nie sú
upravené medzinárodnou zmluvou,
  j) cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana
  k) cudzinec, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko
  l)  Slovák žijúci v zahraničí, ktorý sa zdržiava na území SR v priebehu jedného kalendárneho roka  nepretržite aspoň 180 dní; 
Poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len „verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“).
- Vyšší územný celok je poskytovateľom sociálnej služby, len ak poskytuje základné sociálne poradenstvo.
- Neverejný poskytovateľ sociálnej služby môže byť aj cudzinec
• 4  Partnerstvo =  je zoskupenie osôb vytvorené na účel realizácie projektov alebo programovnia predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácií fyzických osôb alebo na riešenie týchto situácií a projekty alebo programy komunitnej práce. Partnerstvo môže byť vytvorené najmä obcou, vyšším územným celkom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcami komunity a inou osobou (písomná zmluva).
• 6  Práva pri poskytovaní sociálnej služby
FO má právo: výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb má právo aj na utvorenie podmienok, nenarušovanie svojho osobného priestoru, podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení, má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom.
Povinnosti poskytovateľa: a) prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, b) aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, c) poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, d) spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou...
• 8  Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre FO, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby.
• 12 Druh sociálnej služby
a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú
1. nocľaháreň,
2. útulok,
3. domov na pol ceste,
4. nízkoprahové denné centrum,
5. zariadenie núdzového bývania,
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú
1. pomoc pri osobnej star. o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
3. poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu,
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré  dovŕšili dôchodkový vek,
2. opatrovateľská služba,
3. prepravná služba,
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5. tlmočnícka služba,
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
7. sprostredkovanie osobnej asistencie,
8. požičiavanie pomôcok,
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
e) podporné služby, ktorými sú
1. odľahčovacia služba,
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
4. poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre,
5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.
Sociálne služby podľa odseku 1 možno účelne a vhodne spájať.
• 13 Forma sociálnej služby -  Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa FO zdržiava.
• 14 Rozsah poskytovania sociálnej služby = neurčitý čas alebo na určitý čas.
• 16 Odborné činnosti
a) základné sociálne poradenstvo,
b) špecializované sociálne poradenstvo,
c) pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO
d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
e) sociálna rehabilitácia,
f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,
g) pracovná terapia,
h) tlmočenie,
i) sprostredkovanie 1. tlmočenia, 2. osobnej asistencie,
j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.
Odbornú činnosť podľa písm. a) možno vykonávať samostatne na základe zápisu do registra podľa • 64. Odborné činnosti podľa písm. b) a e) možno vykonávať samostatne na základe akreditácie podľa • 88.
• 17 Obslužné činnosti = sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
• 18 Ďalšie činnosti = utváranie podmienok k výkonu obslužných činností; na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny;  vzdelávanie; záujmovú činnosť; osobné vybavenie FO
• 19 Sociálne poradenstvo = je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.
• 20 Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov = odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme FO.
 • 21 Sociálna rehabilitácia = odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
• 24 Fyzická osoba je odkázaná na sociálnu službu na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb, ak nie je schopná svoje základné životné potreby uspokojovať sama. Pri voľbe formy sociálnej sa zohľadňuje spôsob života fyzickej osoby a prostredie, v ktorom sa zdržiava.
• 25 Nocľaháreň
a) poskytuje 1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, 2. sociálne poradenstvo,
b) utvárajú podmienky na 1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.
• 26 Útulok
a) poskytuje 1. ubytovanie na určitý čas, 2. sociálne poradenstvo, 3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na 1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 4. záujmovú činnosť.
• 27 Domov na pol ceste - po skončení poskytovania SS v zariadení, alebo po skončení pobytu v zariadení alebo po skončení starostlivosti  zariadení SPOaSK alebo po prepustení z výkonu trestu z väzby.
a) poskytuje 1. ubytovanie na určitý čas, 2. sociálne poradenstvo, 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom  chránených záujmov, 4. pracovná terapia,
b) utvárajú podmienky na 1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 2. vykonávanie základnej  osobnej hygieny, 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 4. záujmovú činnosť.
• 28 Nízkoprahové denné centrum
a) poskytuje 1. sociálne poradenstvo, 2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na 1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 2. vykonávanie nevyhnutnej  základnej osobnej hygieny, 3. záujmovú činnosť.
• 29 Zariadenie núdzového bývania = fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby bývanie.
• 32 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
• 33 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
• 34 Zariadenie podporovaného bývania = pre FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO
• 35 Zariadenie pre seniorov
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.
• 36 Zariadenie opatrovateľskej služby
• 37 Rehabilitačné stredisko
• 38  Domov sociálnych služieb
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,
9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu
- dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) zabezpečuje 1. pracovná terapia, 2. záujmová činnosť,
c) utvárajú podmienky na 1. vzdelávanie, 2. úschovu cenných vecí.
+ výchova – ak sa jedná o dieťa
• 39 Špecializované zariadenie
+zdravotné problémy
• 40 Denný stacionár - len na určitý čas počas dňa.
• 41 Opatrovateľská služba - pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
• 63 Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonná. Odborná spôsobilosť je splnenie stupňa vzdelania. Splnenie kvalifikačného predpokladu sa posudzuje a preukazuje dokladmi. Ak žiada o zápis do registra osoba, ktorá má záujem vykonávať špecializované sociálne poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu, podmienkou zápisu do registra je akreditácia na túto odbornú činnosť udelená ministerstvom
• 71 Financovanie sociálnych služieb
a) z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby,
b) z úhrad za SS od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní SS
c) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,
d) z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,
e) z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  alebo zakladateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku s jeho súhlasom,
f) z príjmu zo sociálneho podniku
g) z iných zdrojov.
• 79 Pôsobnosť ministerstva
• 80 Pôsobnosť obce
• 81 Pôsobnosť vyššieho územného celku
• 82 Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia
• 83 Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023