Špecifiká sociálnej práce v období globalizácie

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 586 slov
Počet zobrazení: 6 014
Tlačení: 426
Uložení: 473
Problematika medzikulturálnej sociálnej práce. Špecifiká sociálnej práce v období globalizácie.

Globalizácia je
 proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach (ekonomika, politika, kultúra, komunikácia, životné prostredie atď.) pozorovaný najmä v posledných desaťročiach. Extrémna interpretácia tohto procesu často označuje globalizáciu ako pokročilý kapitalizmus, ktorý stiera lokálne tradície a regionálne rozdiely a vytvára homogenizovanú svetovú kultúru.

Globalizácia a jej odraz v sociálnej práci
Od 80. rokov 20. storočia sa termínom globalizácia označuje súbor procesov prepojenia sveta a tým zoslabuje význam štátnych hraníc.

Toto prepojenia sa realizuje
ekonomickej,
informačnej,
technologickej,
surovinovej,
energetickej,
dopravnej,
vojenskej,
politickej,
právnej,
ekologickej,
mediálnej,
ale aj kultúrnej rovine.

Stúpa vplyv nadnárodných spoločností, prehlbuje sa ekonomická nerovnosť, narastá sociálne vylúčenie.
Globalizácia je rozporuplný proces, ktorý s negatívami prináša aj pozitíva:
-  rozširovanie demokracie,
-  posilňovanie ľudských práv,
-  odstraňovanie rôznych bariér.

Na Slovensku globalizácia prináša nárast sociálnych problémov ako sú:
1.  sociálno-patologické javy,
2.  nárast žiadateľov o azyl,
3.  nárast závislostí,
4.  nárast chudoby nielen na Slovensku, ale aj vo svete
5. dnes celo svetová hospodárska kríza

Z pohľadu sociálnej práce sa otvára nová úroveň sociálnej práce - metaúroveň alebo globálna úroveň sociálnej práce (Prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc., Dr.h.c. rektor VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava = humanitárne projekty

Socialny pracovník pôsobiaci na tejto úrovni pracuje v nadnárodných inštitúciách - medzinárodných, ktoré sú zamerané na oblasť humanitnej a rozvojovej pomoci.

Sociálny pracovník by mal mať:
-  jazykové kompetencie,
-  znalosť sociálnych,
-  ekonomických,
-  náboženských,
-  etnických a iných osobitostí krajiny či komunity v ktorej bude pôsobiť.

K ďalším požiadavkám patrí:
-  prispôsobivosť sa novým geografickým podmienkam,
-  odolnosť voči pracovnej záťaži,
-  ako aj praktické zručnosti (ako je vedieť správne a rýchlo analyzovať problémové situácie, plánovať zmenu a oslovovať ľudí k spolupráci).
Súčasný svet je charakterizovaný nerovnomerným hospodárskym vývojom, ktorý tento svet polarizuje, prehlbuje rozdiely medzi ľuďmi žijúcimi vo vyspelých, ekonomicky rozvinutých krajinách a v zaostalých častiach sveta. V dôsledku toho narastá násilie, ozbrojené konflikty, rasová, národnostná, etnická a iná forma diskriminácie, náboženská neznášanlivosť a intolerancia, extrémistické prejavy nacionalizmu a terorizmu, bieda, hlad, chudoba, choroby.

Ako sa vyrovnať s následkami týchto problémov - nedodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, predovšetkým práva na život, práva na dôstojný život, práva na uspokojovanie základných životných potrieb, práva na vzdelanie, práva na zdravotnú starostlivosť, práva na ochranu životného prostredia a pod., aby v správaní ľudí neprevládli egoizmus, závisť, ziskuchtivosť, nenávisť, či skupinové záujmy? Potrebné je rozvíjať a formovať pozitívne etické hodnoty, ako sú úcta k sebe a úcta k iným, dobro a dobroprajnosť, čestnosť, empatia, láska, spolupráca, ochota pomôcť a podeliť sa, tolerancia, zodpovednosť, schopnosť rozhodovať so znalosťou vecí, pokojne riešiť konflikty a pod.

V súčasnosti existuje množstvo informácií o rozvojovom svete a globálnych témach, napriek tomu sa domnievame, že vyčleniť osobitný priestor pre globálne rozvojové vzdelávanie na vysokých školách a univerzitách má svoj význam hlavne preto, aby sa s nimi študenti mali možnosť hlbšie oboznámiť s týmito témami.

Hlavným cieľom je priispieť prostredníctvom vzdelávania ku kritickému chápaniu vzájomnej interdependencie rozvinutých a rozvojových štátov a spolupráci vedúcej k trvalo udržateľnému rozvoju krajín vo svete.
Globálne rozvojové vzdelávanie je definované v rôznych štátoch podobne, ale v terminológii je možné nájsť odlišnosti. Prienikom týchto definícií je lepšie pochopenie sveta, globálnych problémov, poznanie nespravodlivosti, snaha prispieť k spravodlivejšiemu svetu, rovnosti práv pre všetkých na svete. Globálne rozvojového vzdelávanie obsahuje najrozličnejšie témy. Sú to: globalizácia, rozvojová spolupráca, humanitárna pomoc, miléniové rozvojové ciele, ľudské práva, demokracia, mierové spolunažívanie, predchádzanie konfliktov, spravodlivý obchod, chudoba a hlad, korupcia medzikulturálne rozdiely a hodnoty, rovnosť pohlaví, prístup k vzdelaniu v rozvojových krajinách, environmentálne aspekty rozvoja a iné.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036