Sociálna prevencia - rozdelenie

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 075 slov
Počet zobrazení: 16 586
Tlačení: 693
Uložení: 715
SOCIÁLNA PREVENCIA (rozdelenie a charakteristiky).
 
Prevencia- predchádzanie vzniku alebo možného vzniku zdravotných, sociálnych alebo iných problémov. (predchádzanie nežiadúcim javom).
 
Úrovne prevencie
1. Primárna (univerzálna) : intervencia ešte pred tým, než sa objaví nejaký problém. Je zameraná na celú populáciu všeobecne, ako aj na špecifické podskupiny. Základným princípom je rozvíjanie vedomostí a pestovanie zdravého životného štýlu. Primárna prevencia je často zahrnutá do programov sociálnej, školskej, zdravotnej a rodinnej politiky štátu, profesionálnej prípravy na budúce povolanie, využívanie voľného času. Sem patria všetky aktivity zamerané na to, aby problém nevznikol. Za základ primárnej prevencie sa považuje pôsobenie na výchovu a usmerňovanie v rodine. Dôležitým je tiež pôsobenie prostredníctvom osvety, vzdelávania a výchovy. ( besedy, prednášky, masmédia, kamerový systém v kritických miestach ).
 
2. Sekundárna (selektívna) : zameriava sa na identifikovanie problémov jednotlivcov alebo skupín. Je určená priamo ohrozeným jednotlivcom alebo skupinám, pričom sa vytvára priestor pre aktivity špecialistov z radov zamestnancov v sociálnej oblasti, zdravotníctve, školstve, sociálnych pracovníkov, psychológov, pedagógov, lekárov ale aj kňazov a policajtov. Sekundárna prevencia má zabrániť vzniku alebo prehlbovaniu porúch sociálneho a psychického vývinu či zdravotných problémov. Dôležité je zachytenie už vzniknutých problémov a ich eliminovanie už v počiatočnom štádiu, aby sa zamedzilo ich ďalšiemu prehlbovaniu a šíreniu.
 
3. Terciárna (indikovaná) : má predchádzať zhoršovaniu stavu už vzniknutých problémov alebo porúch, má zabrániť ich recidívam. Nastupuje po zlyhaní primárnej a sekundárnej prevencie. Cieľovou skupinou sú ľudia s jasne pomenovanými a existujúcimi problémami, ktorí okrem toho že ohrozujú seba, predstavujú vážne riziko aj pre svoju rodinu a najbližšie okolie. Cieľom terciárnej prevencie je resocializácia a integrácia jednotlivcov do spoločnosti. Býva realizovaná zdravotníckymi, školskými alebo sociálnymi inštitúciami.
 
Základným cieľom, a to je spoločné pre všetky úrovne prevencie, je predchádzať, zamedziť alebo minimalizovať prezentované problémy, poruchy alebo javy.
 
Základné funkcie prevencie (úlohy):
- depistáž, plánovanie a projektovanie v rámci preventívnych aktivít, ich evaluácia
- príprava a vzdelávanie nositeľov prevencie formou tréningov a výcvikov, informačné materiály
- podpora, pomoc a poradenstvo pre inštitúcie, ktoré sa podieľajú pri realizácii preven. aktivít
- definovanie priorít, identifikovanie základných okruhov problémov
- dokumentovanie aktivít v oblasti prevencie, predľad o ich realizácií na miestnej, regionálnej či  národnej úrovni
- starostlivosť o odborný rast a vzdelávanie realizátorov prevencie
 
Determinanty úrovne prevencie:
- legislatívny rámec uplatňovania prevencie
- formulovanie obsahu preventívnych aktivít
- inštitucionálne zázemie
- zapojenie médií, využitie informačných technológií
- medzisektorová spolupráca
- odborný potenciál, vedomosti a zručnosti nositeľov preventívnych aktivít
- sieťovanie miestnych, regionálnych a národných, prípadne medzinárodných inštitúcií
 
Sociálna prevencia z hľadiska sociálnej práce
Je odborná činnosť, ktorú vykonáva erudovaný- graduovaný soc. pracovník prostredníctvom špeciálnych metód a postupov v záujme zlepšenia kvality sociálneho života (soc. väzby, ekonomická stabilita, integrácia, zamestnanosť, voľný čas, resocializácia, optimálna socializácia, humanizácia, duchovný rozvoj) jednotlivca, rodiny, skupiny alebo komunity.
 
Ciele sociálnej prevencie :
- predchádzať stavom sociálnej a hmotnej núdze a nepriaznivým sociálnym udalostiam
- eliminovať a zabraňovať vznik a šírenie sociálno- patologických javov
- poskytovať účinnú pomoc pri výskyte porúch psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu
- zabraňovať zhoršovaniu, recidívam, odstraňovanie dôsledkov sociálno- patologického vývinu
- poradenské, nápravné, výchovné, resocializačné pôsobenie na sociálne skupiny a jednotlivcov
 
Hmotná núdza- stav, keď príjem občana a FO, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú nedosahuje životné minimum a občan a FO ktoré sa s ním spoločne posudzujú si mpríjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
Životné minimum- spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov FO, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.
 
Sociálna prevencia sa vykonáva najmä pre maloletého v týchto prípadoch:
· keď je výchova vážne ohrozená alebo vážne narušená
· keď sa prezentujú poruchy správania
· keď sa zanedbáva povinná školská dochádzka
· keď súd nariadil maloletému ústavnú výchovu alebo uložil ochrannú výchovu, a to pred nástupom na výkon, v čase výkonu a po zrušení ústavnej alebo ochrannej výchovy
· keď sa maloletý dopustil konania so znakmi trestného činu
· keď je maloletý týraný pohlavne zneužívaný alebo u ktorého je dôvodné podozrenie z týrania či pohlavného zneužívania
 
Sociálna prevencia sa vykonáva aj pre plnoletého občana:
40.  keď bol výkon odňatia slobody podmienečne odložený
41.  keď bol plnoletý prepustený z výkonu odňatia slobody alebo z výkonu väzby
42.  keď bol prepustený zo zdravotníckeho zariadenia pre drogovo závislých osôb, alebo zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých
43.  pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím a občana s ťažkým zdravotným stavom
 
Formy sociálnej prevencie
1. Vyhľadávacia : - korešpondenčne (správy z vyšetrení, zo školy, kazuistika)
- osobným kontaktom (návšteva v rodine, terénna sociálna práca- bezdomovci)
- prostredníctvom detských liniek záchrany alebo istoty
 
  Objekty vyhľadávacej činnosti:
· deti rodičov, ktorí si neplnia svoje rodičovské práva a povinnosti
· maloletí s poruchami správania
· maloletí pre ktorých treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť
· dospelí-vhodní pre výkon náhradnej rodinnej starostlivosti
· občania ktorí potrebujú pomoc právnickej alebo inej FO (prostitútky, bezdomovci)
· ľudia so sociálno- ekonomickými problémami
· ľudia so zdravotnými problémami
· ťažko zdravotne postihnutí občania
· osoby vyššieho veku
 
2. Nápravná činnosť (kuratívna, korekčná)
Odstraňovanie, zmierňovanie alebo neutralizovanie už vzniknutých soc- negatívnych procesov a stavov.
· predchádzanie stavom hmotnej a sociálnej núdze
· podpora psychického, fyzického a sociálneho vývinu
· pomoc pri zlepšovaní a zabraňovaní zhoršovania sociálnych podmienok
· zabraňovanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychic. fyzického a sociálneho vývinu, keď už poškodenia a poruchy nastali
  Nápravná činnosť sa spája s výchovnou činnosťou.
 
3. Rehabilitačná činnosť
11.  obnova fyzickej výkonnosti na dosiahnutie primeraného začlenenia do spoločnosti za účelom uplatnenia na trhu práce
12.  cieľom sociálnej rehabilitácie je zmiernenie obmedzení a znižovanie závislostí jednotlivca od pomoci iných a primerane zaradiť občana do spoločnosti
 
  a) Výchovná rehabilitácia: odborná činnosť, zameraná na socializáciu jednotlivca prostredníctvom    pozitívnych a výchovných vzdelanostných zmien.
  Formy: špeciálna edukácia, stimulácia, korekcie, reedukácia, kompenzácia.
 
  b) Profesijná rehabilitácia: cielené opatrenia reintegráciu na trhu práce s rešpektovaním individuálnych   profesijných potrieb, možností a zručností jedinca.
  Formy: podporované zamestnanie, poradenstvo pri hľadaní zamestnania, hľadanie zamestnania,   výcviky, tréningy, rozvoj osobných schopností a zručností
 
4. Resocializačná činnosť
  Cieľom je znovuobnovenie aktívnej adaptácie človeka na spoločenský systém.
Zmeny hodnotovej orientácie, akceptovanie spoločenských noriem a pravidiel, prijímanie nových vzorov správania, akceptovanie pozitívnych autorít, osvojenie si nových sociálnych rolí, zvyšovanie tolerancie a nezávislostí.
  Cieľovou skupinou sú najmä občania drogovo závislí, prepustení z väzby, spoločensky izolovaní...
 
5. Výchovno- rekreačné tábory
  Preventívne programy a aktivity pre rizikové skupiny obyvateľstva, najmä pre deti a mládež ohrozené sociálno- patologickými javmi a deti zo znevýhodneného, málo podnetného prostredia.
 
Oblasti sociálnej prevencie
-  sociálno- patologické javy
-  sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela
-  sociálno- ekonomické problémy (nezamestnanosť, chudoba, bezdomovectvo, zdravotné problémy, zdravotné postihnutie)
-  zdravotné problémy
-  ťažké zdravotné postihnutie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035