Sociálna intervencia a sociálna terapia

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 927 slov
Počet zobrazení: 14 566
Tlačení: 552
Uložení: 586
Sociálna intervencia a sociálna terapia ( postupy, bežná a krízová intervencia )
 
SOCIÁLNA INTERVENCIA  (zásah) - predstavuje vlastné jadro sociálnej práce s klientom  - plánovaný , koordinovaný postup pri riešeni klientovho problému
ČLENENIE INTERVENCIE:
·  bežná – je určená klientovi, ktorého problém umožňuje postupné, pokojné riešenie, kedy soc. pracovník s klientom pracuje  počas pravidelných dohodnutých stretnutí na základe  vopred vypracovaného plánu
· krízová -  je určená klientovi, ktorý sa náhle ocitol v akútnej krízovej situácii. Je definovaná ako špecializovaná pomoc osobám, ktoré sa náhle ocitli v kríze. Kríza môže byť: zjavná (situácia, kedy si jednotlivec plne uvedomuje, pripúšťa a väčšinou aj vedome čelí situácii vyvolávajúcej krízu) alebo latentná (jednotlivec si plne neuvedomuje, nechce alebo nemôže pripustiť situáciu vyvolávajúcu  krízu).

Fázy krízovej intervencie:
Okamžitá redukcia ohrozenia
Prvotný odhad situácie a jej posúdenie
Formulácia hypotézy
Samotná intervencia

Kríza je dôsledok stretu s prekážkou, ktorú nie sme schopní zvládnuť vlastnými silami, stratégiami, alebo pomocou blízkych, v prijateľnom čase a obvyklým spôsobom. Spôsobuje zmenu v obvyklom spôsobe života, vyvoláva stav nerovnováhy, ohrozenia, stresu
Príčiny kríz:
· Vnútorné spúšťače: nutnosť adaptácie na vzniknutú situáciu
· Vonkajšie spúšťače: strata objektu – čokoľvek k čomu sme viazaní

Reakcie na krízy
:
· Vybíjanie energie fyzickou aktivitou, nadmerne užitie látky, potreba plakať, kričať, modlitby, útek do fantázie, hľadanie kontaktu s blízkymi ľuďmi...

Typy kríz:
· Podľa spôsobu manifestácie: zjavná (človek si ju pripúšťa, uvedomuje si ju) latentná (človek buď nevie že sa v nej ocitol alebo ju popiera)
· Podľa priebehu: akútna (je známe kedy začala), chronická (trvá istý čas)

Riešenie krízy –
väčšinu životných kríz ľudia prekonávajú sami.
· Svojpomoc (náhradná aktivita, tendencia niečo zmeniť, sklon potláčať zraňujúce spomienky).
· Vzájomná pomoc (vplyv rodiny, priateľov, spolupracovníkov).

Organizácie ktoré poskytujú krízovú intervenciu:

· Linky dôvery
· Krízové centrá
V procese intervencie má  klient psychickú aj praktickú oporu v soc. pracovníkovi. Soc. pracovník používa celú škálu pracovných metód, s ktorými pracuje a konkrétna metóda je závislá od :
·  osobitosti klienta (vzdelanie, vek....)
·  problému, z ktorým klient prichádza
·  prostredia.

Do intervencie patrí:
· rozhovor
· písanie žiadostí

- vedenie klienta k svojpomoci
- posilňovanie odolnosti klienta
- výcvik komunikačných schopnosti
- objektívne hodnotenie situácie
- vedenie iných k pomoci klientovi
- využívanie vlastných schopností a poznatkov
- podpora klienta v emocionálnej rovine a sociálnej rovine
- správny odhad a zhodnotenie rizika.

HLAVNÉ ZÁSADY INTERVENCIE:
- Právo klienta na riešenie vlastného problému v rámci jeho možností
- Akceptácia klienta takého aký je. Viera, že klient je schopný zmeny a že je schopný nápravy vlastnými silami
- Hľadať silné stránky klientovej osobnosti. Pri hodnotení situácie a stanovení cieľov sociálny pracovník spolupracuje s klientom.
- Mlčanlivosť v osobných veciach klienta
- Sociálny pracovník je zodpovedný nielen pred klientom, ale aj pred sebou samým, pred spoločnosťou a profesionálnou obcou a pod.

SOCIÁLNA TERAPIA
- je socíálno-výchovné pôsobenie na klienta s cieľom dosiahnuť nápravu pomerov v osobnom živote klienta.
- je založená na dynamickej interakcii klienta a soc. pracovníkom. Ide o formovanie názorov, postojov, presvedčení,
- Úloha soc. Pracovníka - je mobilizovať klienta a okolie, na získanie pozitívnych zážitkov,

ZÁKLADOM SOCIÁLNEJ TERAPIE ie osobný kontakt s klientom.
METÓDY:
- terapeutický rozhovor
- rodinná terapia
- realitná terapia
- rozbor problémovej situácie
- naratívnu terapiu
- systematickú terapiu
- behaviorálnu terapiu a pod.
 
Sociálna terapia :
· úmyselná profesionálna pomoc klientovi – rozhovor
· sociálno - výchovne pôsobenie na klienta s cieľom dosiahnuť nápravu, ozdravenie  pomerov v osobnom živote klienta. 
· proces založeny na dynamickej interakcii medzi klientom a soc. prac. /formovanie názorov, postojov /.
K najčastejšie používaným metódam v soc. terapii patrí
· terapeutický rozhovor,
· rozbor problémovej situácie,
· terapeutické skupiny.
Základným nástrojom soc. terapie je osobný kontakt s klientom, možnosť hovoriť o svojom probléme s inou osobou, hľadať riešenie má v sebe terapeutický účinok.
 
15 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE V SUBJEKTOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
/ v zmysle zákona o Sociálnych službách č. 448/2008 Z.z v z.n.p. /
 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Sociálna služba je odborná, obslužná alebo ďalšia činnosť alebo ich súbor,  upravené týmto zákonom, ktorých cieľom je
prevencia  vzniku  nepriaznivej  sociálnej  situácie  fyzickej osoby,  rodiny alebo  komunity,  jej  riešenie alebo zmiernenie,
zachovanie,  obnova  alebo rozvoj  schopnosti viesť samostatný život  a podporovať  začlenenie  do  spoločnosti
zabezpečenie  nevyhnutných  podmienok  na  uspokojovanie  základných životných  potrieb,
riešenie  krízovej  sociálnej  situácie
prevencia  sociálneho  vylúčenia
 
Činnosti na účely sociálnych služieb
odborná činnosť - sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, tlmočenie, sprostredkovanie tlmočenia a osobnej asistencie, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
obslužná činnosť - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
ďalšia činnosť - napr. utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia a základného ošatenia a obuvi, donáška stravy, požičiavanie pomôcok)
 
Sociálne služby  sú :
Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dôchodkového veku
Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
Podporné služby
 
Sociálne služby na zabez. nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb:
· nocľaháreň (prístrešie na jednu noc) /obec
· útulok /VUC
· domov na pol ceste (dočasné ubytovanie pre osobu po odchode z útulku, detského domova...) /VUC
· zariadenie núdzového bývania (pre osobu, na ktorej je páchané násilie, obeť obchodovania s ľuďmi, osamelého rodiča, osamelú tehotnú ženu, rodinu s deťmi bez ubytovania a pod.) /VUC
· nízkoprahové denné centrum /obec
 
Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
-  pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života (opatrovateľská služba pre deti) /obec
-  zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (stanica opatrovateľskej služby) /VUC
-  nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu /obec
 
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dôchodkového veku
-  Zariadenia
  - zariadenie podporovaného bývania /VUC
  - zariadenie pre seniorov /obec
  - zariadenie opatrovateľskej služby /obec
  - rehabilitačné stredisko /VUC
  - domov sociálnych služieb /VUC
  - špecializované zariadenie (pre klientov s vybraným druhom zdravotného postihnutia, napr. Alzheimerova choroba, ťažké poruchy osobnosti, skleróza multiplex) /VUC
  - denný stacionár (DSS s denným pobytom) /obec
-  Opatrovateľská služba /obec
-  Prepravná služba /obec
-  Sprievodcovská a predčitateľská služba (sprievod pri základných sociálnych aktivitách a pomoc pri komunikácií)
-  Tlmočnícka služba /VUC
-  Sprostredkovanie tlmočníckej služby (agentúra TS)
-  Sprostredkovanie osobnej asistencie (agentúra OA)
-  Požičiavanie pomôcok
 
Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
-  Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (nepretržitá, dištančná hlasová a elektronická komunikácia s osobou, ktorá sa nachádza v ohrození zdravia alebo života)
-  Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom komunikačných technológií (sociálne poradenstvo napr. prostredníctvom telefónu, chatu, sms)
 
Podporné služby
-  Odľahčovacia služba (pre osobu, ktorá opatruje občana s ŤZP za účelom nevyhnutného odpočinku) /obec
-  Pomoc pri výkone opatrovníckých práv a povinností (prostredníctvom záujmových združení opatrovníkov)
-  Denné centrum (pre osoby v dôchodkovom veku a rodičov s deťmi – záujmová činnosť)
-  Integračné centrum (pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené základné životné potreby) /VUC
-  Jedáleň
-  Práčovňa
-  Stredisko osobnej hygieny
Formy SS
n  Ambulantná, Pobytová, Terénna, Iné
Funkcie sociálnych služieb:
-  podporná funkcia, terapeutická funkcia, ochranná, stimulačná
 
Zariadenie podporovaného bývania
poskytuje sa v ňom SS  fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov,  úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít

V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu:
a)  poskytuje: 1. ubytovanie, 2. sociálne poradenstvo, 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)  utvárajú podmienky na prípravu stravy,
c)  vykonáva sociálna rehabilitácia.
 
Zariadenie opatrovateľskej služby
V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
V zariadení opatrovateľskej služby sa

a) poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) utvárajú sa  podmienky na úschovu cenných vecí.
 
Zariadenie pre seniorov
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a) FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej FO , alebo
b) FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c) zabezpečuje záujmová činnosť
.
 
Rehabilitačné stredisko
V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO, ktorá je slabozraká, nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje
a) sociálna rehabilitácia,
b) sociálne poradenstvo,
c) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
d) ubytovanie,
e) stravovanie,
f) pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

-  Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je povinné poskytovať stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
-  Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať len na určitý čas.
-  V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
 
Domov sociálnych služieb
V DSS sa poskytuje SS pre FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej 5, alebo FO, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej 3

V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,
9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu20) dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b) zabezpečuje - 1. pracovná terapia,  2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na - 1. vzdelávanie, 2. úschovu cenných vecí.

Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im aj výchova.

Špecializované zariadenie
 V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej 5 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.

V špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,
9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu20) dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b) zabezpečuje -  1. pracovná terapia,  2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na -  1. vzdelávanie, 2. úschovu cenných vecí.
 
Denný stacionár
V dennom stacionári sa poskytuje SS  fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa:

poskytuje  -  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo,  3. sociálna rehabilitácia,  4. stravovanie,
a) zabezpečuje - 1. pracovná terapia,  2. záujmová činnosť.
V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017