Význam kazuistiky a jej využitie

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 500 slov
Počet zobrazení: 29 401
Tlačení: 1 328
Uložení: 1 370
Význam kazuistiky a jej využitie v činnostiach sociálneho pracovníka. Štruktúra kazuistiky. Druhy,funkcie a štýly kazuistiky, kazuistický prístup.

Kazuistika- z lat. slova casust.j. prípad, udalosť, náhoda.
V sociálnej práci  v kazuistických štúdiach považujeme za priekopníčku  Mary Richmond.
 
Kazuistika je vedeckým spracovaním konkrétneho prípadu. Je to štúdium všetkých dostupných  písomných a iných materiálov postihnutého jedinca v smere diagnostického  ohodnotenia a sformovania záverov.
Je to vlastne : -štúdium  prípadu, klinické údaje o vývine a súčasnom stave jedinca
-údaje o okolnostiach ,ktoré mohli  vývin a súčasný stav ovplyvniť
-osobný kontakt  s klientom-rozhovor, pozorovanie
-používa sa v psychológii, pedagogike, soc. práci, sociológii, poradenstve
 
Využitie kazuistiky v činnostiach sociálneho pracovníka:
- v sociálnej diagnostike(dotazník, rozhovor, Bálintovské skupiny, pozorovanie, testy)
- v sociálnom procese(na úradoch práce,v mimovládnom ,neziskovom sektore, v rehabilitácii)
- v poradenskom systéme(základné poradenstvo, odborné poradenstvo, špecializované por.)
- vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov(bakalárske, diplomové práce, supervízia, soc. porad).
- v pomáhajúcich  profesiách(sociológia, psychológia, pedagogika, právo, medicína)
- v terapiách(pracovná terapia, terapia hrou, muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia, psychomotorická terapia, terapia realitou, činnostná terapia)
- vo vedeckom výskumnej činnosti(výskumné ústavy, vysoké školy, konferencie, semináre,)

8.  na ilustráciu(odborné knihy, skriptá, filmy, odborné časopisy, počítačové výstupy)
 
Štruktúra kazuistiky v sociálnej práci:
 
- Základné údaje  :a/ osobné údaje
b/diagnostika
c/diagnóza
 
2.  Anamnéza: a/ rodinná
  b/ osobná  ( zdravotná, školská, profesijná, sociálna)
 
3.  Status praesens: a/ analýza problému
b/ momentálny stav ,aká je stva v súčasnosti

4.  Prognóza: je to odborná predpoveď  sociálneho pracovníka. Vytyčuje potencionálne 
možnosti klienta, ktoré by za určitých podmienok mohol dosiahnuť
 
5. Katamnéza:  spätné sledovanie môže ,ale nemusí byť. Je to sledovanie priebehu  problému
od doby skončenia nápravy, soc. pôsobenia .Jej cieľom je informovať sa
o tom, ako sa darí klientovi. Kontakt môže byť osobný, písomný, telefonický.
 
Kazuistiky delíme z viacerých možných hľadísk:
1.  Z hľadiska zamerania: sociálna,medicínska,psychologická,sociologická,právna,padagogická
Kriminologická
 
2. Z hľadiska spracovania a prezentovania: opis histórie prípadu
štúdium a rozbor prípadu
komplexná kazuistika
 
3. Z hľadiska komplexnosti  informácii: čiastková, parciálna/ týka sa iba niektorých  stránok osobnosti/
  celková, komplexná/ obsahuje  všestranný opis /
 
4. Z hľadiska spracovania :  voľná / nemá vopred určený plán /
  štrukturovaná/ je vypracovaná v súlade s prijatou dispozíciou
 podľa schém /
 
  5. Z hľadiska účelu:  klinická /je ralatívne voľná, najviac využívaná, slúži ako podklad na 
  odborné diskusie
  učebnicová / je určená  odborníkom ,je precíznym opisom  jednotlivého
  prípadu /
  časopisecká /prináša výnimočné prípady, čitatelia majú získať nové
 informácie
 
Funkcie kazuistiky: 
- Heuristická funkcia: objavovacia, výskumná. Ide o získavanie prvých  informácii.

- Verifikačná funkcia:  overovacia, dokumentačná. Overuje postupy, metódy, správnosť získavania

- Ilustračná funkcia: uvádza názorné príklady na objasnenie prípadu.

- Poznávacia ,metodická funkcia: sa zaoberá javmi, vzťahmi a hypotézami.

- Hodnotová, postojová a morálna funkcia: orientuje sa na kritické skúmanie  morálnych
- aspektov pri rozhodovaní o jednotlivcovi

- Aplikačná a formatívna funkcia: spracúva návrhy a hodnotenia
- Koordinačná a integračná funkcia : sa zameriava na hľadanie zákonitostí  a podstatných vzťahov .
 
Štýl  kazuistiky:  je to  náučný  literárny útvar-náučný štýl. Kazuistiky má byť písaná  stručne a jasne, má poučiť a informovať. Jej vlastnosťami sú objektívnosť, verejnosť, pojmovosť, presnosť, zreteľnosť a odbornosť.
 
Kazuistický prístup: je profesionálny, systematický, analytický  postup odborníka .Cieľom je získať systematický  opis všetkých dostupných údajov o danom prípade. Prístup je individuálny ku každému klientovi.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028