Sociálna práca so žiadateľmi

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 524 slov
Počet zobrazení: 4 754
Tlačení: 423
Uložení: 501
Sociálna práca so žiadateľmi o azyl. Výchova k tolerancii, inklúzia 
azylantov do spoločnosti.

AZYL – ochrana cudzinca pred  prenasledovaním z dôvodov uvedených v medzinárodnej zmluve alebo   osobitnom predpise.
- dáva sa cudzincom, hlavne politickým utečencom ale nielen im
- prechodné ubytovanie vlastných občanov - bezdomovcov a iných osôb potrebujúcich pomoc
-Najviac utečencov pochádza z afrických a z ázijských krajín: Rwandy, Angoly, Mozambiku, Libérie, Srí Lanky, či Vietnamu( Situácia v SR, viď. prílohy), avšak vojnový konflikt na Balkáne a vznik ohnísk napätia v krajinách Sovietskeho zväzu sú príčinou toho, že v posledných rokoch rapídne narastá počet utečencov a odídencov aj z európskych krajín.
- dôvody pre opustenie krajiny - občianske vojny, hlad, rasové, náboženské, politické prenasledovanie
- OSN - definuje utečencov ako špeciálne skupiny ľudí, ktorí by sa dostali do nebezpečenstva, keby sa vrátili späť do svojej krajiny
 
· problematiku azylu na Slovensku upravuje zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov, podľa zákona o azyle je utečencom – azylantom, každý cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra SR priznalo postavenie azylanta.
 
· V roku 1949 vznikol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorý má sídlo v Ženeve. Tento úrad prijal deklaráciu o právnom postavení utečencov. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať ochranu, utečencom a pomáhať vládam v integrácii utečencov v ich novej krajine pobytu, krajine azylu.
 
· Podľa deklarácie je utečenec – azylant „ každá osoba, ktorá v dôsledku udalostí v krajine pobytu má opodstatnené obavy z prenasledovania z dôvodov rasových, náboženských, národnostných, príslušnosti k istej sociálnej skupine alebo politickému názoru, nachádza sa mimo krajiny svojej štátnej príslušnosti a nie je schopná, alebo v dôsledku takýchto obáv si neželá prijať ochranu takejto krajiny, alebo kvôli takejto obave sa tam nechce vrátiť.“
 
· Migrácia – pohyb osoby alebo skupiny osôb z jednej geografickej jednotky do druhej cez administratívnu či politickú hranicu s cieľom usadiť sa definitívne alebo prechodne na mieste inom ako je miesto pôvodu osoby.
 
V SR sa na problematike azylu podieľajú tieto orgány:
1. Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
2. Úrad hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru
 
Cudzincov nachádzajúcich sa na území SR delíme:
1. na základe vízovej povinnosti k štátu
· vízoví cudzinci
· bezvízoví cudzinci
2. na základe medzinárodných udalostí
· utečenci
· odídenci – cudzinec, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území štátu na účel ochrany pred vojnovým konfliktom v krajine jeho pôvodu alebo v krajine jeho posledného pobytu.
· presídlenci – bývalý občan slovenského pôvodu z postihnutej oblasti iného štátu.
3. podľa špeciálneho medzinárodného statusu
· diplomati
· konzuli
· ďalší cudzinci podliehajúci špeciálnemu právnemu statusu
4. zahraniční Slováci – osoby inej štátnej príslušnosti, ktoré majú slovenskú národnosť, etnický pôvod.
Cudzinec, ktorému bol priznaný azyl, vstupuje do integračného procesu. Cieľom integrácie je pomôcť cudzincovi, aby sa stal samostatný, schopný existencie bez pomoci štátu. Na tento účel zriaďuje migračný úrad integračné strediská.

Integračný proces zahŕňa:
1. Výučba slovenského jazyka – cieľom je dosiahnutie základnej úrovne komunikácie v slovenskom jazyku.
2. Zamestnanie – azylant je zaradený do evidencie nezamestnaných, úrad zabezpečuje rekvalifikáciu pre azylantov, ak však nespolupracuje, úrad ho taktiež môže z evidencie vyradiť.
3. Zdravotné a sociálne poistenie – ide o zdravotnú star. Poskytovanú na základe zdravotného poistenia (ambulantnú, ústavnú).
4. Sociálne zabezpečenie – dôchodkové zabezpečenie, soc. pomoc, nemocenské poistenie.
5. Sociálnu pomoc – sociálna prevencia, poradenstvo, SPO,...
6. Vzdelávanie – pre deti platí povinná školská dochádzka, možnosť pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017