Sociálna práca v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 779 slov
Počet zobrazení: 5 090
Tlačení: 421
Uložení: 511
28. Sociálna práca v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí
 
Ochrana – starostlivosť o odvrátenie nebezpečenstva, škodlivých vplyvov a javov.
Sociálna ochrana (spoločenská ochrana) – je spôsob starostlivosti o zabezpečenie všetkých podmienok pre život, prirodzený rozvoj, riadnu výchovu a ochranu oprávnených záujmov, vrátane ochrany majetku dieťaťa. Pramene sociálnej ochrany: - etické normy , spoločenské zvyklosti.
Právna ochrana – je súhrn štátom ustanovených záväzných noriem na zabezpečenie detí a mládeže v ich zdravom fyzickom i psychickom vývoji, ako aj právne normy vzťahujúce sa na hmotné zabezpečenie dieťaťa a mládeže, ako aj na ich ochranu pre porušovaním týchto noriem. Pramene právnej ochrany: - legislatívne normy konkrétneho štátu, u nás sú to: Ústava SR, zákon o rodine 36/2005, občiansky zákonník, zákon o SPO detí a soc. kuratele 305/2005, trestný zákon č. 300/2005, medzinárodné dokumenty – deklarácie, zmluvy, dohody....
Rozsah poskytovania SPO:
·  pre dieťa, ktoré:
o má na území SR trvalý pobyt, prechodný pobyt...
o je občan SR a nachádza sa na v inom štáte,
o maloletý bez sprievodu,
o je mladistvý podľa osobitného predpisu 
·  pre „mladého dospelého“ s obvyklým pobytom 
·  pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá má na území  SR obvyklý pobyt
 
Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže je činnosť zameraná na predchádzanie vzniku nežiaducich situácií v živote detí a mládeže, riešenie problémov spojených s týmito nežiaducimi situáciami, ako aj odstraňovanie ich následkov. Nežiaduce situácie sú, keď dochádza k ohrozeniu dieťaťa, porušeniu jeho práv, či záujmov.
SPO detí je súbor opatrení na zabezpečenie:

- ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho
- výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí a
- náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
 
Predmet SPO detí
·  Každé dieťa jednotlivo a deti ako spoločenská minorita. Pričom dieťaťom sa rozumie každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov, pokiaľ podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje nie je plnoletosť dosiahnutá skôr.
·  všetky právne normy, medzinárodné – vyhlásenia, deklarácie, zmluvy zoberajúce sa problematikou ochrany práv dieťaťa platné v danej krajine.
·  činnosti, ktoré majú viesť k predchádzaniu príčin vzniku ohrozenia dieťaťa, alebo k narušeniu jeho výchovy a tiež činnosti napomáhajúce rodine dieťaťa k plneniu jej povinnosti voči dieťaťu.
·  prostredie, v ktorom dieťa žije – rodina, resp. jej náhradné formy, vrátane nariadenej inštitucionálnej výchovy, škola, ale tiež aj jeho životné prostredie (znečisťovanie ovzdušia, vojnové konflikty, živelné katastrofy), ktoré tiež pôsobí pri vývoji dieťaťa.
·  činnosti, ktoré vykonávajú profesionálni i dobrovoľní pracovníci v záujme presadenia a ochrany práv a povinnosti dieťaťa, metódy ich práce, prístup k detskému klientovi.

Detský domov
Je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Ak ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku, môže mladý dospelý požiadať detský domov o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku. Osamostatnenie na účely tohto zákona je zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne sa živiť.

Detský domov pre maloletých bez sprievodu
Detský domov pre maloletých bez sprievodu je zriadený na výkon predbežného opatrenia. Zriadené je pre deti, ktoré sa z nejakých dôvodov dostali do našej krajiny, čiže mimo svojho prirodzeného prostredia. Je v ňom potrebné prihliadať na predchádzajúcu výchovu dieťaťa, rešpektovanie kultúrnych a náboženských odlišností dieťaťa. DeD ďalej utvára podmienky na výučbu slovenského jazyka. Taktiež má za úlohu zistiť  s prihliadnutím na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa jeho názor na skutočnosti, ktoré sa ho týkajú, najmä čo sa týka jeho premiestnenia, zlúčenia s rodinou, návrat do krajiny pôvodu, azyl a to skôr ako sa vykonajú účely jeho premiestnenia, zlúčenia s rodinou, návratu do krajiny alebo pred podaním žiadosti o azyl. Aby sa zistil názor dieťaťa zabezpečí sa tlmočenie do jazyka, ktorému dieťa rozumie.

Krízové stredisko
Krízové stredisko je určené predovšetkým deťom, rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii, akútneho ohrozenia zdravia, života. Svoju činnosť krízové stredisko vykonáva ambulantnou alebo pobytovou formou. Krízové stredisko preventívne organizuje liečebno-výchovné a nápravné programy. Poskytuje sa v ňom primárna, sekundárna, terciálna prevencia, ktorú zabezpečujú odborníci z oblasti pedagogiky, psychológie, ktorí majú za úlohu predchádzať alebo zabraňovať príčinám vzniku porúch psychického, sociálneho, fyzického vývinu. V krízovom stredisku  je hlavým cieľom práce prispievať k vyriešeniu problémov, poskytovanie pomoci, motivácia a povzbudzovanie klientov k zlepšeniu životných podmienok v rodinnom prostredí. V krízovom stredisku sa môže predbežné opatrenie vykonávať aj v profesionálnej rodine.

Resocializačné stredisko
Resocializačné stredisko poskytuje služby resocializácie a rehabilitácie s cieľom  aktivizovať vnútorné schopnosti detí a plnoletých osôb na prekonanie psychických, fyzických, sociálnych dôsledkov drogových závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.  Poskytuje sa v ňom odborná pomoc dieťaťu so skončenou povinnou školskou dochádzku a plnoletej fyzickej osoby po skončení liečby na základe odporúčania zdravotníckeho zariadenia. V resocializačnom zariadení sa poskytuje stravovanie, bývanie, zaopatrenie, medzi poskytované činnosti patrí prevencia, poradenstvo, pracovná činnosť a záujmová činnosť. Resocializačné stredisko vypracúva individuálny resocializačný plán, ktorého súčasťou je presné vymedzenie štádia resocializačného procesu, v ktorom sú jednotlivci zaradení. Plán resocializačné zariadenie najmenej jeden krát do mesiaca vyhodnocuje. Pobytová forma je v resocializačnom zariadení poskytovaná najmenej osem mesiacov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Sociálna práca v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018