Hra – znaky, funkcie, rozdelenie, realizácia

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 265 slov
Počet zobrazení: 15 374
Tlačení: 605
Uložení: 640
HRA – znaky, funkcie, rozdelenie, realizácia

Hra ako najprirodzenejšia súčasť je prítomná v života každého človeka i celého ľudstva od začiatku dejín. Ľudia sa hrali už v praveku, hrali sa v antike aj v stredoveku a hrajú sa i dnes.
Od nepamäti boli hry súčasťou
- života detí
- prípravy na prácu
- kultu a uctievania bohov
- náboženských obradov
- slávnosti a zábavy
 
Doposiaľ sa nepodarilo vedcom, učiteľom, rodičom, ani nikomu, kto sa hrou zaoberá vytvoriť jednotnú definíciu hry. Pri popise hry nám teda môžu pomôcť jej ZNAKY.
 
Pri hre môžeme hovoriť o formálnych znakoch, ktoré nám hovoria ČO TO JE a AKÉ TO JE.
  hra je dobrovoľná činnosť  -  človek sa hrá preto, lebo chce  -  hra na príkaz nie je hrou, ale len jej reprodukciou
  hra je ohraničená v čase  -  každá hra má svoj začiatok a koniec (napríklad naháňačka začína naháňaním a končí, ak niekto dostane „babu“; v športových hrách máme polčasy a tretiny, hra so stavebnicou končí, keď postavíme to, čo sme si naplánovali...)
  hra je ohraničená v priestore  -  vždy sa odohráva buď v reálnom priestore (ohraničené ihriská, hracie plochy – napríklad šachovnica) alebo len vo vymyslenom priestore  -  hrám sa na obchod, na princeznú žijúcu na hrade...
  každá hra má svoje pravidlá  -  okrem zaužívaných pravidiel napríklad v športových hrách (basketbal, volejbal...) si hráči vytvárajú vlastné pravidlá (napríklad ja som učiteľka a moje bábiky sú žiaci, ktorí ma musia počúvať...)  =  hráči musia dodržiavať vytvorené pravidlá, inak sa hra znehodnocuje a rozbíja
 
psychologické znaky hry hovoria o našich pocitoch a čo nám hra prináša  2
  človek sa hrá pre samotnú hru, pre potešenie
  hra neprináša žiadny vonkajší materiálny úžitok (napríklad na rozdiel od práce)
  hra má zmysel sama v sebe
  hra nám poskytuje pocit výnimočnosti dočasného bytia v inom svete (v hre môžeme byť kýmkoľvek a čímkoľvek)
  hru sprevádzajú pocity napätia a radosti
  v hre sa aktivizujú všetky stránky osobnosti (myslím, cítim, konám ako chcem)
 
Chápanie „hry“ má aj určité rozdiely u rôznych národov. Napríklad Gréci spájajú hru s činnosťou, vlastnú deťom, Židia rozumejú pod slovom „hra“ žartovanie a smiech, u Nemcov slovo „spilän“ znamenalo ľahký, plavný pohyb.
 
Neskôr sa vo všetkých európskych jazykoch začal slovom hra označovať široký okruh ľudských činností, ktorý sa nespájal s ťažkou prácou, ale poskytoval ľuďom veselosť a uspokojenie.  =  pokús a vytvoriť vlastnú definíciu hry !!!
 
FUNKCIA HRY
Fungovanie hry má aj svoj fyziologický základ  =  ľudský organizmus zaznamenáva všetky vplyvy, ktoré naň pôsobia a tieto vplyvy využíva vo svojom ďalšom vývoji.
Hra predstavuje simulovaný, predstieraný vplyv a zážitok z hry tým predstavuje skúsenosť  =  skúsenosti z „neskutočného“ sveta hry prenáša človek do toho skutočného (napríklad dieťa sa učí v hre aj prehrávať a tým sa pripravuje na možné neúspechy v skutočnom živote).
 
V hre ako spontánnej činnosti si môžeme „odskúšať“ riešenie úloh skutočného života a tým hra plní svoju psychologickú (rozvojovú) funkciu:
  spoznávame a učíme sa zvládať svoje pocity a emócie
  rozvíjame si fantáziu, predstavivosť a tvorivosť
  rozvíjame svoju vôľu, odvahu, vytrvalosť
  rozvíjame schopnosť cítiť a pracovať s ostatnými ľuďmi
 
hra týmto plní aj svoju spoločenskú funkciu:
  vytvára sociálne vzťahy medzi ľuďmi
  dáva možnosť prejaviť sa a sebarealizovať
  pomáha kultivovať a pestovať medziľudské vzťahy
 
ROZDELENIE HIER   3
Neexistuje jednoznačné rozdelenie hier – koľko autorov, toľko rozdelení. V klasifikácii hier z pedagogického hľadiska (ktoré je asi najbližšie k animácii) delíme hry podľa toho, čo je ich obsahom („o čo v hre ide...“):
  hry tvorivé  -  obsahom hry je zaobchádzanie s predmetmi a situáciami materiálneho sveta
  predmetové  (hranie s bábikou, autíčkom, loptou...)
  konštruktívne  (stavebnice, kreslenie, modelovanie...)
  úlohové -  hranie sociálnych rolí, napodobovanie niekoho  (na mamičku, na obchodníčku, na princeznú, na supermana...)
  dramatizačné  -  vytváranie situácii, deja (hráme sa na školu, na obchod, na operáciu, na svadbu, na bojovníkov...)
  hry s pravidlami  -  obsahom hry je konanie vo vzťahu k spoluhráčovi (vopred sú dané pravidlá, ktoré hráči MUSIA rešpektovať):
  pohybové hry (naháňačky, štafety, športové hry...)
  intelektuálne – didaktické  (rozvíjajú rozumové schopnosti a v popredí je pedagogický zámer  =  snaha niečo naučiť)
 
V praxi sa stretnete s rôznymi príučkami a zborníkmi hier (svoju kartotéku si vytvárame i my na škole...) a v nich s rôznym delením, podľa rôznych kritérií.
Pre animáciu sme vybrali triedenie podľa cieľa a priebehu aktivity v rámci určitého programu:
  zoznamovacie, zahrievacie a kontaktné hry
  hravé a zábavné súťaže
  hry na dôveru a hry rozvíjajúce komunikáciu a spoluprácu
  iniciatívne a tímové hry
  hry a cvičenia v prírode
  ekohry
  záverečné hry a rituály
  hry na reflexiua záverečné hodnotenie
 
Animátorovi pri výbere hry a tvorbe programu najviac pomôže uvedomenie si, čo je obsahom danej hry a aké má funkčné využitie v zostave ponúkaných aktivít  =  či sa hra hodí (zapadá) do nášho programu.
 
Každý animátor by mal mať vlastnú kartotéku hier a aktivít, ktoré si sám roztriedi podľa svojich potrieb tak, aby sa sám v nej najlepšie orientoval a mohol ju používať pri projektovaní (plánovaní) a pri samotnej realizácii animačných činností !!!

Poznámka na zamyslenie:

Počítačové hry =  okrem prastarých hier (naháňačky, skrývačky) prináša každá doba niečo nové.
Tá naša priniesla počítač a v hrách detí aj dospelých sa vždy odráža spoločenský život, takže zakazovať deťom počítače by bolo nesprávne. Aký čas majú deti venovať počítačom a aký má byť obsah ich hier, na to si musí dať odpoveď každý rodič!?!?!?!
REALIZÁCIA  HRY   4
 
Animátor pri hrách vystupuje ako ich organizátor. Na začiatku svojho profesionálneho pôsobenia je dôležité, aby ste si osvojili základnú schému  „ako to celé funguje“.   Praktickými cvičeniami a skúsenosťami získate odbornú zručnosť, ktorá prispeje k tomu, aby sa z vás stal dobrý animátor. Túto zručnosť môžete v budúcnosti využiť aj v súkromnom živote ako rodič.
 
Pre ľahšie zapamätanie môžeme základnú schému realizácie (postupné kroky) zhrnúť do 5P:   

- popíš  – je dobré, ak sa ku každej hre vymyslí krátky príbeh a dôležitý je aj názov hry (nezaujme „Poďme sa naháňať!“ ale „Zahráme sa na šialené ježibaby!“ – to záujem vyvolá
- predveď – ukážka činnosti (hry) je 100x lepšia, ako nekonečné vysvetľovanie
- pýtaj sa – je dôležité, aby hráči hru pochopili, inak sa stratí jej „čaro“
- praktizuj – zahraj sa hru a nezasahuj do nej
- prispôsobuj – ak sme hru vyskúšali, prispôsobíme ju hráčom a okolnostiam, alebo ju hráme bez zmien

Pri výbere a realizácii hry odporúčame riadiť sa aj ďalšími pokynmi:
  správna hra na správnom mieste a v správnom čase
  čo sledujeme výberom hry  -  chceme účastníkov zabaviť, chceme ich niečo naučiť, chceme, aby spolupracovali, chceme, aby sa poznali...
  ako hru začneme a ako ju skončíme  -  motivácia (príbeh), rozdelenie do skupín, vyhodnotenie hry...
  koľko času máme k dispozícii  -  budeme mať možnosť vystriedať všetkých účastníkov, nie je hra dlhá a nebudeme ju musieť v polovici prerušiť...
  čo budeme robiť, ak účastníci nebudú spolupracovať  -  máme k dispozícii ďalšiu hru, budeme ich viac motivovať, upravíme pravidlá...
  zodpovedná príprava scenára akcie
  každú akciu (program) musíme mať starostlivo premyslenú  -  poradie hier a ich náväznosť  =  celá akcia síce bude pôsobiť ako spontánna činnosť, ale pre animátora to znamená podrobnú a zodpovednú prípravu
  výber hry prispôsobiť
  úrovni skupiny (telesná zdatnosť, rozumová vyspelosť, šikovnosť)
  veku (vek nemusí vždy korešpondovať s prvou odrážkou  -  napríklad krúžok 5 ročných gymnastiek bude telesne zdatnejší ako skupina ich rovesníčok...)
  dennému času, miestu, času, počasiu
  svojim schopnostiam a skúsenostiam
  necháme miesto aj pre spontánnosť, zmeny, nepredvídané situácie
  pri uvádzaní hry a vysvetľovaní pravidiel dodržiavame:
  útvar na vysvetľovanie pravidiel  =   najvhodnejší je kruh, kde animátor stojí na obvode kruhu tak, aby videl na všetkých
  nepoužívame tmavé okuliare  -  sú prekážkou komunikácie
  snažíme sa vytvoriť vhodnú atmosféru  -  pomôžeme nám motivácia, výzva  =  správnym príbehom navodíme dobrodružstvo, snahu súťažiť, romantiku...
  výklad pravidiel musí byť jasný a stručný  -  nechávame priestor na otázky
 
Hru VŽDY vyhodnotíme: POCITY (ako sa vám to páčilo?)  -  OCENENIE (pochvala, prípadne pokarhanie)  -  SKÚSENOSŤ  (čo ste sa pri hra naučili, čo ste zistili o sebe, o jave, predmete?)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013