Adolescencia – dospievanie

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 988 slov
Počet zobrazení: 6 146
Tlačení: 466
Uložení: 487
Adolescencia – dospievanie
 
Charakteristika adolescencie
Adolescencia sa začína okolo 14/15 roku a končí v 18-2O roku života. Významným medzníkom je:
-  získanie občianskeho preukazu v 15. roku života,
-  maturita – skúška dospelosti,
-  v 18. roku dospelosť.
 
V tomto období je rozvoj rozumových a poznávacích schopností na vrchole. Adolescent je ešte ekonomicky závislý od rodičov, čím sa predlžuje obdobie adolescencie.

Kritériá ukončenia adolescencie a začiatok dospelosti sú:
-  zaradenie do pracovného pomeru,
-  voľba životného partnera alebo uzavretie manželstva,
-  osamostatnenie od rodičov,
-  zaradenie do spoločenskej skupiny,
-  samostatnosť v rozhodovaní, sebakontrola, zodpovednosť v plnom rozsahu za všetky svoje činy, kritickosť myslenia, tvorivosť a formovanie zmyslu života.
 
Telesný vývin v období adolescencie
Adolescencia je vývinové obdobie,  v ktorom dochádza k postupnému upokojenie po predchádzajúcom búrlivom období puberty.
-  telesné orgány nadobúdajú plnú funkčnosť,
-  telo nadobúda typicky ženský alebo mužský vzhľad,
-  rast tela sa okolo 2O. roku ustaľuje, pribúdanie hmotnosti sa zastavuje,
-  trup sa predlžuje, čím sa odstránia disproporcie /zväčšuje sa hrudník a pohyby sa stávajú koordinované, súmerné a ladné/,
-  stráca detský výraz tváre,
-  končí sa vývin pohlavných znakov,
-  dokončuje sa osifikácia a ustaľuje sa počet kostí v tele,
-  rastie sila a výkonnosť, klesá počet chorôb oproti predchádzajúcemu obdobiu,
-  kladú dôraz na vonkajší vzhľad a atraktívnosť ako prostriedok na dosiahnutie prestíže,
-  pohybová vyspelosť vrcholí a dokážu podávať  najlepšie športové výkony v tomto období. Telesná výkonnosť je dôležitá pre budovanie  sebavedomia mladého človeka.
 
Psychický vývin
Je charakterizovaný intelektovým zdokonaľovaním osobnosti. Adolescent už ovláda:
-  zložité logické procesy,
-  vie abstraktne myslieť, vrcholí vývin abstraktného myslenia,
-  poznávacia činnosť sa stáva efektívnejšou,
-  obohacuje sa pojmový aparát,
-  chýbajú mu však  životné skúsenosti, čo sa môže prejaviť pri riešení zložitých konfliktných situácií a tvorbe alternatívnych riešení,
-  radi diskutujú o filozofických problémoch, o zmysle života, o etických a estetických problémoch,
-  už je tolerantnejší, dokáže priznať svoj omyl a korigovať nesprávne názory,
-  utvára si vlastný názor na svet a buduje si postoje k otázkam rodiny, manželstva, práce, výchove detí, k vzdelaniu, kariére, peniazom a iným hodnotám,
-  dáva prednosť rýchlym a radikálnym riešeniam, čo je ovplyvnené emóciami adolescenta. Postupne sa učí, že niektoré situácie vyžadujú kompromisné riešenie.

Osobnostný vývin
Osobnosť predstavuje určitý integrovaný celok. Adolescencia je obdobie integrovania osobnosti. V tomto období je dôležité sebapoznanie a sebauvedomenie. Na utváranie reálneho obrazu o sebe pomáha:
logické uvažovanie o sebe – o svojich možnostiach a schopnostiach, ako aj o svojich perspektívach.  Seba hodnotenie môže byť skreslené poznávacím egocentrizmom, ktorý pripisuje vlastnej osobnosti iný význam, ako jej pripisujú ľudia z okolia,
reálne hodnotenie vlastných možností a kompetencií, od ktorých závisí výkonnosť človeka. Môže to byť učenie, šport, umelecké činnosti, medziľudské vzťahy,
citové prežívanie je pravé, nefalšované, avšak ešte nevie dobre  pomenovať svoje city, aj keď kladie dôraz na citové prežívanie,
hodnotenie seba a iných ľudí je veľmi významné – všíma si ako ho hodnotia iní a je na hodnotenie veľmi citlivý, nie je ochotný svoje hodnotiace súdy korigovať. 
 
Motivačný systém adolescenta je už tak vybudovaný, že dochádza k uspokojovaniu aj najvyšších seba realizačných potrieb. Podľa Maslowovej hierarchie potrieb sú potreby uspokojované nasledovne:

Biofyziologické potreby – sa uspokojujú v plnej miere. Je to obdobie kedy si mladý človek hľadá partnera, utvára vzťahy – príležitosť na to mu poskytujú rozličné zábavy, diskotéky, party, avšak hrozí neprimerané uspokojovanie sexuálneho pudu vplyvom alkoholu a drog. U niektorých sa môže vyskytnúť časté striedanie partnerov, nekontrolovanosť vzťahov čím vzniká riziko nakaziť sa pohlavnými chorobami.

Potreby bezpečia a istoty -  sa úplne realizujú u tých mladých ľudí, ktorí žijú v úplnej rodine, majú kde bývať a utvárajú si priateľstvá založené na láske , úcte a tolerancii. Problém môže nastať vtedy, ak mladý človek skončí školu, chce sa zamestnať  a nemôže nájsť prácu, stáva sa nezamestnaným a mnoho mladých ľudí odchádza za prácou do zahraničia. Istotu a bezpečie stále poskytujú rodičia, lebo mladí ľudia v tomto veku sú ešte stále finančne závislý od rodičov.

Potreby priateľstva a lásky – sa uspokojujú vzťahmi a priateľstvami, ktoré síce majú veľkú intenzitu, nemusia však dlho trvať. Utvárajú sa ľúbostné vzťahy, vznikajú trvalejšie lásky, avšak vyskytujú sa aj rozchody a sklamania. Hoci to prežívajú dosť intenzívne, vedia sa po krátkej dobe znovu zamilovať. Niektorí v tomto veku uzavrú manželstvo.

Potrebu uznania a ocenenia
– prežíva mladý človek veľmi intenzívne. Hľadá si svoje miesto v komunite. Potrebuje od okolia uznanie, ocenenie, pretože ak sa mu  to nedostáva môže vzniknúť pocit menejcennosti. Môže sa vyskytnúť aj opak – ak sa mladí ľudia príliš chvália, môže vzniknúť komplex megalománie, velikášstva.
Potreby sebarealizácie -  medzi ne patria potreby:
-  intelektuálne
-  etické
-  estetické
-  sociálne
Ak nie sú uspokojené, nastáva frustrácia, ktorú môžu riešiť produktívne –  napr. športovec sa po neúspechu snaží viac trénovať...., alebo neproduktívne t.j. apatiou – pasivitou, nezáujmom,  rezignáciou, alebo  agresiou- zlosťou, útočnosťou, násilím.

Sociálny vývin v adolescencii – adolescent si tvorí pozitívny vzťah k dospelým, je ochotný s nim i diskutovať, ak ho nepodceňujú a nepoúčajú. Nemá rád, keď dospelí nedodržia sľuby, vtedy dochádza ku konfliktom.

Vzťahy s priateľmi
-  mladý človek si vyberá jedného alebo niekoľkých priateľov, ku ktorým má hlbší vzťah, s ktorými si rozumie. Sú to takí, s ktorými majú spoločné záujmy, ciele,  podobné povahové vlastnosti, vzájomne si pomáhajú a môžu sa zdôveriť. Cez priateľské vzťahy sa učí vážiť si druhého človeka, rešpektovať ho, tolerovať a zdokonaľuje sa v komunikácii. Keďže je to aj obdobie pohlavnej zrelosti, nadobúdajú skúsenosti v medziľudských vzťahoch a v sexuálnej oblasti. Z tohto pohľadu rozoznávame štyri druhy lások:
-  sexuálna láska – ak prevláda sexuálny pud nad rozumom a citmi,
-  slepá láska – ak je založená len na citoch a keď pominie citové opojenie, môže dôjsť k rozčarovaniu,
-  rozumová láska – ak je láska založené len na rozumovej úvahe a chýba cit, nedôjde k naplneniu a uspokojeniu všetkých potrieb, čo oboch partnerov frustruje,
-  pravá láska – je to kombinácia všetkých troch predchádzajúcich – cit – uvažovanie – erotická túžba.
 
Morálny vývin charakterizuje to, že mladého človeka stále viac akceptujú ako dospelého a očakávajú od neho zodpovedné správanie.  Morálny vývin je ovplyvnený spoločnosťou, v ktorej mladý človek žije. Dôležitý je aj nástup do zamestnania, kde sa mladý človek stretáva s novými ľuďmi, novými problémami a musí sa adaptovať na nové podmienky. Ekonomické osamostatnenie po nástupe do práce prináša do života mladých ľudí nové možnosti  a nové aktivity.
 
 Neodmysliteľnou súčasťou je aj výchova k partnerstvu a rodičovstvu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017