Výučbové metódy

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 338 slov
Počet zobrazení: 7 885
Tlačení: 604
Uložení: 700
Výučbové metódy

Pojem metóda je odvodený z gréckeho slova „methodos“ – čo znamená  cestu, spôsob ako dosiahnuť  cieľ.
Výučbová metóda – je  usporiadaný systém vyučovacích činností učiteľa a učebných aktivít žiakov, ktoré  smerujú k  dosiahnutiu výchovno-vzdelávacích cieľov.
 
Klasifikácia výučbových metód
Metódy sa delia z rôznych hľadísk:
A)  Aspekt logický (logické postupy učenia), člení metódy na:
- analytické (analýza – postupuje od celku k častiam)
- syntetické (syntéza - postupuje od častí k celku)
- induktívne (indukcia -  postupuje od jednotlivých faktov k pojmom, poučkám)
- deduktívne (dedukcia -  postupuje od zákonov, poučiek, definícií, pravidiel, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady)
- genetické – vývinové metódy rozvíjajú vedomosti pomocou časovej postupnosti
- dogmatické – metóda bez zdôvodňovania, vysvetľovania – žiaci sa učia naspamäť
  vzorce, pravidlá, definície
- porovnávacie –  hľadajú sa zhody, alebo rozdiely medzi dvoma javmi, predmetmi podľa určitých znakov
- analogické – analógia (podobnosť) - hľadajú sa spoločné znaky javov, predmetov a z nich sa potom usudzuje na ďalšie podobnosti (analógia sa uplatňuje v matematike, chémii, fyzike)
 
B) Aspekt procesuálny – metódy z hľadiska fáz vyučovacieho procesu:
  a) motivačné metódy (metódy, ktoré usmerňujú záujem o vyučovanie, navodzujú
  a udržiavajú pozornosť žiakov)
  b) expozičné metódy ( metódy prvotného oboznamovania žiakov s učivom)
  c) fixačné metódy ( metódy opakovania, upevňovania učiva)
  d) diagnostické a klasifikačné metódy (metódy hodnotenia, kontroly)
 
 
C) Triedenie podľa toho, či metódy vyberá učiteľ, alebo si ich volia žiaci sami
a) metódy heterodidaktické – metódy navodzuje učiteľ, učiteľ riadi učebnú činnosť
b) metódy autodidaktické - metódy samoučenia (metódy učenia si volí žiak)
 
D) Podľa počtu žiakov, rozlišujeme metódy:
- frontálne – učiteľ pracuje s celou triedou
- metódy skupinovej práce
- metódy individuálneho vyučovania
 
Podľa J. Maňáka a V. Šveca:
1.  klasické výučbové metódy – slovné, názorno-demonštračné, praktické
2.  aktivizujúce metódy – diskusné, situačné, inscenačné, riešenie problémov, didaktické hry
3.  komplexné výučbové metódy – frontálna výučba, skupinová a kooperatívna výučba, brainstorming, projektová výučba, výučba podporovaná počítačom
 
Výber a voľba vyučovacej metódy závisí predovšetkým od:
1.  cieľov vyučovacej hodiny
2.  obsahu preberaného učiva
3.  vekových osobitostí žiakov
4.  materiálneho vybavenia školy
5.  schopností samotného učiteľa
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019