Organizačné formy výučby

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 600 slov
Počet zobrazení: 27 124
Tlačení: 1 068
Uložení: 1 048
Organizačné formy výučby

Organizačné formy výučby – predstavujú organizovanú činnosť žiakov a učiteľa, ktorá prebieha v určitom čase, priestore, podľa plánu.
 
Klasifikácia (delenie) organizačných foriem:
- podľa prostredia rozlišujeme:

a)  výučbu v triede
b)  výučbu v špecializovaných priestoroch školy (počítačová učebňa, laboratórium)
c)  výučbu mimo triedy (napr.v prírode, v múzeu)

- podľa počtu žiakov
a)  frontálna (hromadná) forma výučby (učí sa naraz celá trieda)
b)  skupinová forma výučby
c)  individuálna forma výučby

- podľa rolí žiakov
a)  kooperatívna forma výučby (spolupráca)
b)  individuálna forma výučby
 
Vyučovacia hodina
 - základná organizačná forma vyučovania
Vyučovacia hodina je taká organizačná forma vyučovania, pri ktorej učiteľ pracuje v presne vymedzenom čase so skupinou žiakov v učebni.
Výučba prebieha podľa stabilného rozvrhu hodín.
Učiteľ pri výučbe využíva vhodné metódy, zásady, prostriedky, aby dosiahol stanovené výchovno-vzdelávacie ciele. Vyučovacia hodina trvá 40, 45min.
„Dvojhodinovky“ sa uplatňujú napr.v  – Tv, Vv, pri laboratórnych prácach. Vyučovacou jednotkou je aj blokové vyučovanie. Podľa obsahu výučby – z hľadiska predmetov rozlišujeme napr.hodinu slovenského jazyka, matematiky, dejepisu atď.
Vyučovacia hodina môže mať rozličné ciele, usporiadanie, zameranie. Podľa toho učiteľ volí aj organizačné formy vyučovacej hodiny.

Rozlišujeme:

- základný typ vyučovacej hodiny (klasická, zmiešaná, kombinovaná hodina)
-  plnenie viacerých funkcií

- zvláštny typ vyučovacej hodiny
-  plnenie jednej funkcie na vyučovaní

Štruktúra vyučovacej hodiny základného typu:
- Organizačná časť hodiny –kontrola prítomnosti žiakov, zápis učiva do triednej knihy, oznámenie cieľa hodiny, motivácia k učeniu
- Kontrola D.ú
- Opakovanie učiva – môže byť spojené so skúšaním a hodnotením
- Vysvetľovanie nového učiva
- Opakovanie a upevňovanie brebraného učiva – v zmenených podmienkach (úlohami, cvičeniami)
- Uloženie D.ú
- Záver vyučovacej hodiny – zhodnotenie práce žiakov a splnenie cieľa

Zvláštne typy vyučovacích hodín:
a)  Motivačné hodiny – na začiatku šk. roka, polroka
b)  Expozičné hodiny – zamerané na osvojovanie nových vedomostí
c)  Fixačné hodiny – upevňovanie vedomostí
d) Evalvačné hodiny – preverovanie a hodnotenie vedomostí
 
Aj keď sú tieto typy hodín jednostranne zamerané, činnosti učiteľa a žiakov musia byť rôznorodé. V opačnom prípade dochádza k únave žiakov, znižovaniu ich pozornosti.

Vychádzka, exkurzia, výlet
Tieto organizačné formy sú zamerané na získavanie poznatkov, vedomostí, skúseností mimo školy, v rôznom prostredí.
Význam :
a)  vzdelávací – žiak získava poznatky, vedomosti, správne predstavy, pretože pozorovanie prebieha v skutočných podmienkach
b)  výchovný – formovanie vzťahu k prírode, k jej ochrane,  k práci
 
Vychádzka
Je organizačná forma, pri ktorej žiaci cielene pozorujú javy a veci v prírodnom alebo technickom prostredí.
Uskutočňuje sa najmä na 1.stupni ZŠ. Väčšinou trvá jednu alebo dve vyučovacie hodiny. Realizuje sa do blízkeho okolia školy (do mesta, do parku, k rybníku). Podľa zamerania môžu byť prírodovedné, vlastivedné.

Časti vychádzky:
1. Oznámenie cieľa
  - upozornenie na to, čo si žiaci majú na vychádzke všímať
  - poučenie o bezpečnosti a disciplíne
2. Samotná vychádzka
  - pozorovanie (napr. pozorovanie stromov v lese, dopravnej situácie v meste)
-  počas vychádzky kladie žiakom otázky, aktivizuje ich, upozorňuje na zaujímavosti
3. Záverečná časť
- zhrnutie pozorovania
- zhodnotenie disciplíny, správania žiakov na vychádzke
 
Exkurzia
Plní tie isté úlohy ako vychádzka.
Na rozdiel od vychádzky má intenzívnejšie vzdelávacie zameranie, pripravuje sa dlhšie a dôslednejšie.
Podľa zamerania rozlišujeme exkurzie – historické, zemepisné, technické, umelecké, prírodovedné.....
Môže sa uskutočniť do hvezdárne, múzea, firmy, podniku, ZOO.

Etapy exkurzie:

- Príprava učiteľa
-  vytýčiť cieľ
-  premyslieť termín exkurzie, finančné náklady
-  zabezpečiť dopravu, sprievodcu

- Príprava žiakov
-  poznať cieľ exkurzie
-  zadať úlohy pozorovania
-  poučenie o správaní a bezpečnosti

- Vlastná exkurzia
-  pozorovanie
-  učiteľ nezasahuje do reči sprievodcu, dbá na bezpečnosť žiakov
-  ak učiteľ sám robí komentár, musí sa dobre pripraviť, čo povie žiakom

- Zhodnotenie exkurzie
-  zhodnotenie správania, disciplíny žiakov
-  diskusia o exkurzii (po návrate v škole)

Výlet
Uskutočňuje sa najmä na konci šk. roka.
Popri výchovno-vzdelávacej funkcii plní najmä oddychovo-rekreačnú a zábavnú funkciu.
Žiak by nemal byť presýtený množstvom pozorovaní.
Výlet treba naplánovať, organizačne a personálne zabezpečiť tak ako exkurziu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012