Metodika edukačných činností - 1.ročník

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča 19linda10 (23)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.08.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 605 slov
Počet zobrazení: 6 074
Tlačení: 338
Uložení: 364
Metodika edukačných činností - 1.ročník

Edukácia
Sú také činnosti, pri ktorých sa nejaký subjekt učí a iní subjekt mu toto učenie sprostredkúva to znamená- vyučuje. Edukant- ktoríkoľvek aktér vyučovania- žiak. Edukátor- ktoríkoľvek aktér vyučovania- učiteľ, pedagóg. Edukačné procesy- sú také činnosti ľudí, pri ktorých dochádza k učeniu. Edukačná realita- je skutočnosť, v ktorej prebiehajú edukačné procesy. Školská edukácia- pokrýva výchovu i vzdelávanie.
 
Voľný čas
Je čas, keď človek vykonáva činnosti podľa svojej vôle buď aby si oddýchol, zabavil sa alebo rozvinul svoje povolaním nezainteresované znalosti, tvorivé schopnosti, či svoju dobrovoľnú účasť na spoločenskom živote po tom ako si splnil svoje rodinné, pracovné a spoločenské povinnosti. (Dumazedier). Dva prístupy k voľnému času:1.kvantitatívne skúmanie voľného času- množstvo- sa o voľný čas zaujíma ako o zvyškový čas z 24.hodinového denného času, ktorý zostane po odčítaní času venovaného povinnostiam a nutným činnostiam.2.kvalitatívny prístup- skúma voľný čas z pohľadu jeho obsahu to znamená rôznosť činnosti vykonávaných podľa slobodnej voľby.
 
Funkcie voľného času
1.oddych,
2.zábava,
3.rozvoj osobnosti.
1.Oddych:Cieľom oddychových činností je odstránenie únavy načerpanie nových psychických a fyzických síl.
2.Zábava:Zábavné činnosti majú priniesť zmenu, prerušiť monotónnosť každodenného všedného života a urobiť ju vznešiteľnejšou.
3.Rozvoj osobnosti: činnosti rozvíjajúce osobnosť majú byť možnosťou pre rozvíjanie znalostí a schopností, ktoré nesúvisia priamo s našou prácou a povolaním a umožňujú nám pestovať tú časť osobnosti, ktorá je potláčaná, nevyužívaná v dôsledku našej profesie. Voľnočasové činnosti môžeme rozdeliť do päť základných kategórii a to podľa toho, ktorú stránku ľudskej osobnosti aktivizujú:

1.fyzické činnosti: pohybové hry, šport, práca v záhrade...,
2.psychické(intelektuálne):čítanie, relaxačné cvičenia,
3.kultúrno-umelecké:vlastná tvorba, vnímanie umeleckých diel,
4.praktické:modelárstvo, varenie, ručné práce...,
5.spoločenské:verejno prospešné aktivity, spoločenské stretnutia.
 
Determinanty voľného času
1.spoločnosť-iní ľudia,
2.ekonomika-výrobné vzťahy,
3.politika,
4.kultúra-hodnoty, ktoré človek uprednostňuje vo svojom konaní a správaní,
5.enviroment-životné prostredie.
Tieto činitele(determinanty)predurčujú spôsob využitia voľného času.
 
Pohyb a šport
Psie záprahy:
referát Moniky Kluchovej
-zimný šport, počet psov: dva až dvanásť, psovod- mašér a špeciálne sane, plemena: sibírsky hasky, aljašský malamut samojed, pes vodca počúva príkazy mašéra, držať stopu a tiež určovať tempo pre celú skupinu, história:1908-prvé preteky na Aljaške. Maratón sa koná na počesť maratónu, ktorý zachránil životy ľudí.
 
Krasokorčuľovanie:
referát Lucii Bilčíkovej
-druh zimného športu na ľade pozostávajúci z piruet, z krokov a krokov, disciplíny: jednotlivci: muži, ženy, športové dvojice, tance na ľade, synchronizované krasokorčuľovanie, interpretačné korčuľovanie, história: prvá krasokorčuliarska súťaž 1814-Británia.
 
Bejzbal:
referát Jany Ligasovej
-tímový šport.
 
Americký futbal:
referát Majky Moravčíkovej
-kolektívny a taktický šport, vznik devätnáste storočie Anglicko.
 
Ľadový hokej:
referát Radky Omelkovej
-vznik- prvý oficiálny zápas koniec devätnásteho storočia Montreal, hrá sa 3.20minút.
 
Basketbal:
referát Lenky Laukovej
-basket- kôš, ball- lopta, basket+ball- halový šport, hrá sa na štvrtiny s prestávkami(2min), vznik koniec devätnásteho storočia Americká univerzita Springhilt, najvyššia súťaž MBA(Michael Jordan), učiteľ telocviku James Nouithmis.
 
Tenis ,,biely šport“- podľa oblečenia:
referát Veroniky Hunkovej
-hrá sa dvojhra alebo štvorhra, hrá sa na tenisovom kurte, 1875 Angličan Wing Tiel, tenis súčasť olympijských športov už od konca devätnásteho storočia, hrá sa na tráve alebo antuke a hrá sa na sety, tenisti: Hantuchová, Cibulková, Džokovič.
 
Florbal:
referát Lucii Graňákovej
-kolektívny halový šport, päť hráčov+jeden brankár, USA- vznik polovica päťdesiatich rokov dvadsiateho storočia, hrá sa na tretiny.
 
Ľadový hokej:
referát Simony Hajrovej
-kolektívny šport, hokejová sedmička: Kanada, USA, Švédsko, Fínsko, Slovensko, Rusko, Česko.
 
Stolný tenis:
referát Jany Ligasovej
-dvaja až štyria hráči, vznik osemdesiate roky devätnásteho storočia.
 
Windsurfing:
referát Zuzany Karasovej
-vznik 1965 Južná Kalifornia.
 
Hra
Hra je od vekov prirodzenou súčasťou života. Definícia hry(Johan Huizing- holandský vedec): Hra je dobrovoľná činnosť, ktorá sa vykonáva podľa presne stanovených časových a priestorových hraníc, podľa záverových pravidiel, ktorá ma cieľ seba samej a sprevádzajú ju pocity napätia, radosti, vedomia iného bytia než je všedný život. Formálne znaky hry:
-dobrovoľnosť činnosti,
-ohraničenosť v čase, priestore a pravidlami,
-nevšednosť.
Psychologické znaky hry:
-vnútorná motivácia činnosti,
-nachádzanie zmyslu činnosti v samostatnej činnosti,
-pocity napätia a radosti,
-aktivizácia všetkých stránok osobnosti človeka.
Klasifikácia hier(rozdelenie hier):
1.tvorivé hry: a)predmetové, b)konštruktívne, c)úlohové, d)dramatické. Obsahom je zaobchádzanie s predmetmi a situáciami materiálneho sveta.
2.Hry s pravidlami: sú vopred dané pravidlá, ktoré treba rešpektovať: a)pohybové a športové hry, b)intelektuálne. Triedenie hier podľa cieľa a priebehu aktivity: a)zoznamovacie, zahrievacie, kontaktné, b)hravé a zábavné súťaže, c)hry na dôveru, hry rozvíjajúce, komunikácie a spolupráce, d)iniciatívne a tímové hry, e)hry a cvičenia v prírode, f)ekohry, g)záverečné hry a rituály, h)hry na reflexiu a záverečné hodnotenie.
 
Pravidlá úspešnej realizácie hry
Môžeme ich zahrnúť pod skratkou 5P, ktorá obsahuje základné kroky vedúceho hry v celej aktivite. 1Ppopíš(hru, pravidlá), 2Ppredveď(ukážku, model), 3Ppýtaj sa(hráčov, či porozumeli pravidlám), 4Ppraktizuj(hraj sa, veď činnosť), 5Pprispôsobuj(činnosť aktuálnej situácii).
 
Záznamník hier
Vytvorenie vlastnej kartotéky hier. Základný opis hry v kartotéke by mal obsahovať tieto údaje:
1.názov hry,
2.kľúčové slová,
3.vek hráčov,
4.počet hráčov,
5.čas trvania,
6.príprava-hry bez prípravy- stredne náročná príprava- náročná príprava,
7.pomôcky,
8.prostredie,
9.opis hry(celý jej priebeh),
10.špecifické informácie.
 
Podrobnejšie pokyny k výberu a realizácii hry
1.Správna hra na správnom mieste a v správnom čase:
-premyslíme si ako hru začneme, skončíme a rozdelíme hráčov,
-premyslíme si ako hry vyhodnotíme,
-premyslíme si čas, ktorý máme k dispozícii,
-premyslíme si, čo budeme robiť ak hráči nespolupracujú.
2.Zodpovedná príprava scenára akcie, hry.
3.Výber hry, prispôsobiť:
a)úrovni skupiny,
b)veku, zdatnosti, skúsenosti hráčov,
c)času, miestu, počasiu,
d)schopnostiam a skúsenostiam.
4.Necháme miesto aj pre spontánnosť zmeny a nepredvídané situácie.
5.Uvádzanie hry má tiež svoje pravidlá:
a)pravidlá sa dobre vysvetľujú v kruhu,
b)snažíme sa vytvoriť príťažlivú atmosféru,
c)jasný výklad pravidiel, chvíľka na otázky.
6.Počas hry pravidlá nemeníme.
7.Hru a hráčov neovplyvňujeme.
8.Do hry zasahujeme v prípade chaosu a nebezpečenstva.
9.Hru ukončíme ak sa nudia a v prípade nebezpečenstva.
10.Ukončenie a vyhodnotenie má byť súčasťou hry.
 
Hry na cvičenia zmyslov
Zrak- vymenuj, kde všade sú geometrické tvary v triede. Zmena-žiaci idú za dvere, vybraní žiaci urobia tri zmeny v triede, keď sa vrátia hádajú tie zmeny, ak uhádnu idú hádať iní. Pohľad z okna- žiaci sú vo dvojiciach, jeden má zatvorené oči, druhý mu opisuje, čo vidí cez vymyslené okno. Hovorí o ľuďoch, ktorí prechádzajú cez ulicu a ten žiak, čo má zaviazané oči, háda o čom sa ľudia rozprávajú na ulici.
Hmat- žiak má zaviazané oči, učiteľ mu podá mince a žiak spočíta sumu.
 
Tvorivé hry
Zrkadlo- dvojice:1žiak a 2 ukazuje pohyby, ktoré ukazuje zrkadlo.
Oslobodzovanie- zrealizovanie predstavy. 1: vtáčatá vyslobodzujúce zo škrupiny, 2.človek vtáčatá vyslobodzuje z bahna. Aj zo zvukmi.
Tajomná odpoveď- 1 dieťa pošepká otázku inému dieťaťu (susedovi) a ten na otázku nahlas odpovie. Ostatní hádajú znenie otázky. Napr. odpoveď: pretože som spadol zo schodov, otázka mohla znieť: Prečo máš fialové koleno?
 
Otužovanie
Otužovanie je metóda posilňovania imunitného systému. Zvyčajne sa pod pojmom otužovanie rozumie sprchovanie studenou vodou či plávanie v studenej vode. V širšom slova zmysle však pojem zahrňuje i sauna, celoročné športovanie vo voľnej prírode a ďalšie praktiky. Spôsoby: Vo všeobecnosti existujú dva druhy otužovania- rekreačné a športové. Rekreačné otužovanie: sprchovanie studenou vodou, saunovanie, športovanie(pohyb na čerstvom vzduchu(po celý rok- aj v zime), v tenkom (primeranom)oblečení, napr. bicykel, prechádzky, jogging, beh. Športové otužovanie: plávanie v studenej vode(pod 10stupňov).
 
Strečing
Strečing či naťahovanie je pojem všeobecne známy. Slovo strečing je prebraté z angličtiny a všeobecne pod ním rozumieme súbor naťahovacích cvičení alebo formu telesného cvičenia, v ktorom zámerne pôsobíme na sval, alebo svalovú skupinu s cieľom natiahnuť ho. Prečo cvičiť strečing? zvýšená telesná zdatnosť, zníženej svalovej bolesti, zníženie svalového napätia(tuhosti). Druhy strečingu: balistický strečing, dynamický strečing, aktívny strečing, statický strečing, rytmický strečing. Cviky strečingu:
1.Strečing šijových a trapézových svalov: Predklon hlavy. V stoji, alebo v sede na zemi spojiť ruky v oblasti temena hlavy. Uvoľniť sa, vydýchnuť a priťahovať bradu k hrudníku. Ramená tlačiť dolu.
2.Strečing svalov ramenného pletenca: V stoji, alebo v sede predpažiť, pažu pokrčiť v lakti. Druhou pažou uchopiť pokrčený lakeť, uvoľniť sa a s výdychom pritiahnuť lakeť k trupu.
 
Muzikoterapia
Muzikoterapia ako umelecká kreatívna terapia poskytuje odbornú intervenciu prostredníctvom špecifickej skúsenosti s akustickým priestorom. Jej účinnosť je postavená na sebaskúsenosti, kde vnímanie a pohyb sú súčasťou jedného psychofyziologického procesu. Pomocou zmyslovej senzibilizácie a ozrejmovaním aktuálnej pozície účastníka hudobného diania v čase a priestore sa obnovujú jeho pôvodnejšie skúsenosti, ktoré operacionalizuje zväčša v dialógu. Hudobnou činnosťou v podobe: angažovaného počúvania- hudobná recepcia, vokálneho inštrumentálneho alebo pohybového interpretovania hudobného diela- hudobná reprodukcia či elementárnou hudobnou kompozíciou a improvizáciou- hudobná produkcia- sa sprístupňuje jeho psychický materiál, ktorý sa môže pozitívne a podporne prepracovávať v zážitkovej rovine. Muzikoterapia je profylaktická, diagnostická a terapeutická intervencia hudbou u ľudí s ohrozením, narušením alebo postihnutím: sprítomňuje psychodynamické a sociodynamické aspekty tvorivého hudobného procesu u človeka ako hudobného poslucháča, tvorcu či interpreta, psychoterapeuticky stvárňuje osobné symbolické reprezentácie, podporuje dynamiku a štruktúru pozitívnej zmeny osobnosti ja- funkcií prostredníctvom symbolických kvalít estetickej autentickej hudby.
 
Pohybové aktivity pre seniorov
Medzi odporúčané cvičebné aktivity pre seniorov patria:
-aeróbny tréning: turistika, bicyklovanie(alebo rotoped), plávanie, tanec, lyžovanie na bežkách,
-silový tréning(posilňovanie),
-cvičenia na zlepšenie stavu chrbtice: rehabilitačné a zdravotné cviky, joga, vhodné varianty bojovných umení,
-cvičenie rovnováhy,
-cvičenia na zlepšenie, či prevenciu zdravotných ťažkostí.
 
Pohybové hry pre predškolákov
1.Molekuly:
Vek: 5-6 rokov
Deti chodia voľne po priestore, učiteľka hovorí čísla. Aký počet povie, toľko detí sa chytí spolu, Potom sa pustia a hra sa opakuje.
 
2.Na rybára:
Vek: 5-6 rokov
Hráč- rybár je na jednej strane a ostatní sú na druhej. Na znamenie vyštartujú proti sebe a rybár chytá. Ten koho chytí, naháňa spolu s ním. Víťazí hráč, ktorý ostal ako posledný nechytený.
 
Pohybové hry pre deti
1.Kráľ:
Vek: 8 rokov
Deti sa postavia do rady asi 4 metrov od koša. 1dieťa hádže na kôš. Pokiaľ sa trafí musí sa dieťa za ním tiež trafiť, inak vypadáva. Pokiaľ sa 1dieťa netrafí, nič sa nedeje a 2dieťa sa tiež trafiť nemusí, ale môže. Takto hráme ďalej, dokiaľ nezostane 1kráľ.
 
2.Vylučovací beh:
Vek: 6-10 rokov
Na zemi leží rada tenisových loptičiek s 30metrovým odstupom. Hráčov je o jedného viacej než lôpt. Na dané znamenie vybehnú po sebe rady a snažia sa obsadiť tenisové lopty. Ten, na koho už nezostane, vypadáva a počet tenisových lôpt sa zmenší o jeden. Vyhráva ten, kto zostane ako posledný.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012