Štátna moc – Výkonná moc, zákonodárna moc, súdna moc a prezident SR

Spoločenské vedy » Právo

Autor: 25258
Typ práce: Referát
Dátum: 23.05.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 458 slov
Počet zobrazení: 2 267
Tlačení: 81
Uložení: 133

Štátna moc – Výkonná moc, zákonodárna moc, súdna moc a prezident SR

Motto vzťahujúce sa na štátnu moc:

“ Každý, kto má v rukách moc, má sklon ju zneužívať

Čo je to štátna moc?

Štátna moc je verejná moc uplatňovaná v spoločenstve ľudí, ktoré využíva štátnu formu na svoje vnútorné riadenie. To znamená, že je moc štátu riadiť do určitej miery ľudí.

Štátna moc je zvrchovaný mechanizmus, ktorý spravuje vývoj na určitom území.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov.

Štátna moc sa definuje ako sila, ktorá pomocou práva, v istých prípadoch aj pomocou zákonom stanovených foriem násilia zabezpečuje ochranu sociálnych, ekonomických, politických, kultúrnych a iných spoločenských vzťahov vyhovujúcich vládnucej reprezentácii.

Čo znamená zvrchovanosť štátu?

Zvrchovanosť štátu znamená, že štátna moc je nezávislá od akejkoľvek inej moci vo vnútri štátu ako aj za hranicami štátu.

Čo je to teritoriálny princíp štátnej moci?

Teritoriálny princíp štátnej moci znamená, že právo sa uplatňuje na území daného štátu a zároveň na všetkom obyvateľstve, ktoré na tomto území žije.

Čo je to deľba štátnej moci?

Deľba štátnej moci znamená rozdelenie moci do viacerých riadiacich orgánov.

Aké sú princípy štátnej moci?

Medzi princípy štátnej moci patria legitímnosť a legálnosť štátnej moci.

Čo znamenajú tieto princípy?

 1. Legitímnosť štátnej moci

Tento princíp vychádza od súhlasu väčšiny obyvateľstva.

 1. Legálnosť štátnej moci

Legálnosť štátnej moci znamená dodržiavanie zákonov a predpisov prijatým štátom.

Ako je zabezpečovaná verejná správa?

Verejná správa je zabezpečovaná jednak štátnou mocou a jednak územnou samosprávou.

 1. Zákonodarná moc ( parlament)

Aká je základná úloha zákonodarnej moci?

Úlohou zákonodarnej moci je stanovovať normy správania sa obyvateľov určitého územia vo všetkom.

Kto tvorilo zákonodarnú moc v minulosti?

V minulosti tvorili zákonodarnú moc králi a cisári.

Aký je najvyšší článok zákonodarnej moci a aká je jeho charakteristika, ako vzniká a aké sú jej ďalšie úlohy ?

Najvyšší článkom zákonodarnej moci je parlament, ktorý sa skladá zo 150 poslancov a volí sa na 4 roky. Zákonodarná moc vzniká voľbami

Medzi ďalšie úlohy zákonodarnej moci patria:

 1. Prijímanie ústavy
 2. Schvaľuje štátny rozpočet
 3. Posudzuje činnosť vlády
 4. Menuje sudcov
 5. Uznášanie sa na ústave, ústavných zákonoch, zákonoch
 6. Rozhodovanie o návrhu vyhlásenia referenda
 7. Vyslovovanie súhlasu s medzinárodnými politickými zmluvami
 8. Rokovanie o programovom vyhlásení vlády
 9. Preverovanie jeho plnenia a schvaľovanie záverečného štátneho účtu

Aký systém zastúpenia sa uplatňuje vo voľbách do parlamentu

Vo voľbách do parlamentu sa uplatňuje systém pomerného zastúpenia.

Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym volebným právom

Aktívne volebné právo znamená právo voliť, pasívne volebné právo znamená právo byť volený.

Od akého veku života vzniká aktívne a pasívne volebné právo?

Aktívne volebné právo vzniká od dovŕšenia 18.roku života a pasívne volebné právo vzniká od dovŕšenia 21. roku života, pasívne volebné právo na prezidenta vzniká od 40.roku života.

Právo voliť má každý občan bez rozdielu rasy, národnosti, pohlavia, ktorý trvale žije na území Slovenskej republiky, voliť nemôže ten kto je pozbavený spôsobilosti na právne úkony pre duševnú chorobu a kto je výkone trestu odňatia slobody alebo ak sa v deň volieb zdržiava v záhraníči.

Ako vyzerá dvojkomorový systém zákonodarnej moci?

Ako vyplýva z názvu skladá sa z dvoch komôr. Jednu komoru si volia voliči a má úplnú zákonodarnú moc a druhá komora slúži na kontrolu prvej komory.

V akom štáte je jednokomorový systém zákonodarnej moci?

Jednokomorový systém zákonodarnej moci je v Slovenskej republike.

V akých štátoch je dvojkomorový systém zákonodarnej moci?

Dvojkomorový systém zákonodarnej moci je v Českej republike, vo Veľkej Británii, v USA, vo Francúzsku.

Aké sú pôsobnosti zákonodarnej moci

Medzi pôsobnosti zákonodarnej moci patria:

 1. Ústavnodárna a zákonodarná pôsobnosť

Národná rada Slovenskej republiky reguluje vzťahy vznikajúce vo všetkých oblastiach spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života.

 1. Kontrolná pôsobnosť zákonodarnej moci

V širšom zmysle slova je táto pôsobnosť parlamentu vyjadrená tým, že štátne orgány, ktoré parlament kreuje sú mu zodpovedné

 1. Kreačná pôsobnosť

Princípom kreačnej pôsobnosti je vytvárať vlastné orgány.

 1. Vnútorná pôsobnosť

Princípom tejto pôsobnosti je politické vystupovanie pred občanmi daného štátu. 

 1. Pôsobnosť v oblasti zahraničnej a vnútornej politiky

Princípom tejto pôsobnosti je politické vystupovanie daného štátu na území iného štátu.

Aké je zloženie politických strán v parlamente a kto je predseda parlamentu

Predseda parlamentu- Boris Kollár

Zloženie politických strán v parlamente je nasledujúce

OĽano ( Obyčajní ľudia a nezávisle osobnosti)

SME- rodina

Za ľudí

SMER-SD ( slobodná demokracia)

ĽSNS- ľudová strana Naše Slovensko

Nezaradení

 1. Výkonná moc ( vláda)

Aká je hlavná úloha výkonnej moci?

Hlavnou úlohou výkonnej moci je realizovať rozhodnutia parlamentu.

Aké existujú formy výkonnej moci?

Medzi formy výkonnej moci patria:

 1. Parlamentná forma vlády

Ako vyplýva z názvu v tejto forme vlády má parlament mocenské postavenie.

 1. Kabinetná forma vlády

Kabinetná politika je politika, ktorá nevzniká tajne, ale verejne vo vládnom kabinete. Ide o stabilnú formu politiky štátu, ktorá nespôsobuje krízy.

 1. Prezidentská forma vlády

Ako vyplýva z názvu v tejto forme vlády má prezident mocenské postavenie

Aké sú ďalšie úlohy výkonnej moci?

Medzi ďalšie úlohy výkonnej moci patria ochrana ústavnosti režimu, vytváranie vhodného medzinárodného prostredia.

Ako vzniká výkonná moc?

Výkonná moc vzniká výsledkom volieb.

Z čoho je zložená výkonná moc?

Výkonná moc je zložená z predsedu, podpredsedu a z odborníkov danej oblasti.

Kto zvoláva a odvoláva výkonnú moc?

Výkonnú moc zvoláva a odvoláva prezident.

Dokedy po voľbách a s čím musí prestúpiť vláda pred parlament?

Vláda musí prestúpiť pred parlament do 30 dní s programovým vyhlásením vlády.

Čo nemôže vykonávať člen vlády

Člen vlády nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť a činnosť mandátu sudcu.

Kto rozhoduje o štruktúre vlády

O štruktúre vlády rozhoduje premiér prípadne parlament.

Aká je štruktúra výkonnej moci

Štruktúra výkonnej moci sa skladá z jednotlivých ministerstiev

Predseda vlády- Eduard Heger

Minister financií- Igor Matovič

Minister hospodárstva- Richard Sulík

Minister zahraničných veci a záležitosti- Ivan Korčok

Minister zdravotníctva- Vladimír Lengvarský

Minister vnútra- Roman Mikulec

Minister práce, sociálnych veci a rodiny- Milan Krajniak

Minister spravodlivosti- Mária Koliková

Minister kultúry- Natália Milanová

Minister životného prostredia- Ján Budaj

Minister informatizácie a regionálneho rozvoja- Veronika Remišová

Minister školstva, vedy, výskumu a športu- Branislav Grohling

Minister dopravy – Ondrej Dostál

Minister obrany- Jaroslav Naď

 1. Súdna moc

V čom spočíva nezávislosť súdnictva?

Nezávislosť súdnictva spočíva, že súdnictvo pôsobí nezávisle od politiky.

Aká je charakteristika súdu?

Súd je štátny organ, ktorý vykonáva súdnu právomoc.

Termínom súd sa označuje aj samotný súdny proces ako aj sústava sudcov, ktorý rozhodujú o samotnom súdnom konaní.

V demokratickom svete sú jednotlivé moci kontrolované, to znamená výkonná moc ( vláda) kontroluje zákonodarnú moc ( parlament).

Aká je hlavná úloha súdnej moci?

Hlavnou úlohou súdnej moci je ochrana práva prostredníctvom vydávania súdnych rozhodnutí.

Ďalšou úlohou súdnej moci je kontrola legislatívy, exekutívy, čí koná v súlade so zákonom.

Úlohou súdnej moci je aj trestanie zločinov.

Súdnictvo je nezávisle, jeho postavenie vyplýva z funkčného postavenia súdov.

Nositeľom súdnej moci sú súdy a prokuratúra.

Aké je základné delenie súdov v Slovenskej republike?

Súdna moc sa na Slovensku delí na všeobecné sudy a na ústavný súd Slovenskej republiky.

Akú osobitnú úlohu má ústavný súd Slovenskej republiky?

Osobitnou úlohou ústavného súdu Slovenskej republiky je rozhodovanie o sporoch medzi ústrednými orgánmi verejnej moci.

Ústavný súd Slovenskej republiky stojí mimo sústavy súdov. 

Členovia ústavného súdu nemôžu byť spätý so žiadnou politickou stranou.

Aká je sústava všeobecných súdov v Slovenskej republike?

Sústava všeobecných súdov v Slovenskej republike sa skladá z

 1. Okresných súdov
 2. Krajských súdov
 3. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Najvyšší súd Slovenskej republiky sídli v Košiciach.

Členovia Najvyššieho súdu sú buď volení na 7 rokov alebo menovaní doživotne.

Členovia Najvyššieho súdu nemôžu byť spätý so žiadnou politickou stranou.

 1. Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
 2. Špecializovaného trestného súdu

Špecializovaný trestný súd sídli v Pezinku

Vojenské súdy boli zrušené 31.marca 2009 a ich pôsobnosť prešla na všeobecné súdy.

Aké sú právomoci všeobecných súdov v SR?

Medzi právomoci všeobecných súdov v SR patria

 1. Konanie a rozhodovanie o občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestnoprávnych vzťahoch
 2. Konanie a rozhodovanie o žalobách
 3. Podieľajú sa na tom, ako budú konať orgány verejnej moci
 4. Rozhodovanie a konanie v ďalších veciach ustanovených zákonom

Aké je hlavné ministerstvo súdnej moci v SR?

Ústredným orgánom súdnej moci je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Aké sú hlavné pramene súdnej moci v SR?

Medzi hlavné pramene súdnej moci v SR patria:

 • ústava Slovenskej republiky
 • Súdny poriadok v znení neskorších ustanovení
 • Zákon o Súdnej rady Slovenskej republiky
 • Zákon o sudcoch a prísediacich
 • Zákon o justičnej akadémii
 • Zákon Národnej rády Slovenskej republiky o organizácii ústavného súdu v Slovenskej republiky

Čo je hlavnou úlohou vertikálnej deľby práce?

Hlavnou úlohou vertikálnej deľby práce je určovať kto a komu je podriadený.

Aké sú vykonávacie predpisy?

Medzi vykonávacie predpisy patria:

 1. Vyhláška o náhradách za výkon funkcie prísediaceho
 2. Vyhláška o náležitostiach rozvrhu práce
 3. Vyhláška o vnútornej revízii súdu
 4. Vyhláška o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný súd a vojenské súdy

Aká je hlavná úloha horizontálnej deľby práce?

Hlavnou úlohou horizontálnej deľby práce je definovať kompetencie a zaručiť efektívny vývoj štátu a vzájomnú kontrolu.

Čo je to Najvyšší kontrolný úrad?

Najvyšší kontrolný úrad vykonáva kontrolu vlády a ministerstiev, iných štátnych orgánov, obci, miest a samosprávy, všetkých fyzických a právnických osôb.

4.Prezident SR

Kto je hlavou Slovenskej republiky?

Hlavou Slovenskej republiky je prezident Slovenskej republiky.

Aká je dĺžka volebného obdobia u prezidenta Slovenskej republiky?

Dĺžka volebného obdobia u prezidenta Slovenskej republiky je 5 rokov.

Aké sú úlohy prezidenta Slovenskej republiky?

Medzi úlohy prezidenta SR patria:

 1. Reprezentovanie Slovenskej republiky
 2. Zabezpečovanie riadneho chodu ústavných orgánov
 3. Vyhlasovanie referenda
 4. Udeľovanie amnestii a milosti
 5. Hlavný veliteľ ozbrojených síl
 6. Právomoc vymenovať profesorov a rektorov vysokých škôl
 7. Vykonávanie ďalších právomocí zverených ústavou
 8. Podávanie správy o stave Slovenskej republiky
 9. Právomoc vymenúvania a odvolávania členov výkonnej moci- vlády

Kto je prezidentom Slovenskej republiky ?

Prezidentom Slovenskej republiky je Zuzana Čaputová.

 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Štátna moc – Výkonná moc, zákonodárna moc, súdna moc a prezident SR

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.013 s.
Zavrieť reklamu