Systém práva, Odvetvia slovenského práva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kaktusocek
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 04.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 346 slov
Počet zobrazení: 16 197
Tlačení: 951
Uložení: 978
Systém práva
Systém práva rozumieme ako skupinu súvzťažných, vzájomne závislých prvkov, ktoré tvoria vzájomne usporiadaný celok. Systém práva patrí medzi normatívne systémy, ktoré vyjadrujú a zabezpečujú rešpektovanie určitých spoločenských hodnôt. Základným prvkom systému práva je právna norma. Právne normy sú pravidlá správania sa v určitých podmienkach a situáciách, ktoré niečo zakazujú alebo prikazujú.
Základné druhy právnych systémov:
1. Vnútroštátne právo

• V suverénnom štáte sa systém práva delí:
verejné a) daňové súkromné a) občianske
b) ústavné b) obchodné
c) rodinné
d) pracovné

• Podľa povahy pôsobenia právnych noriem:
- materiálne právo upravuje právne vzťahy
- formálne právo presadzuje úpravy materiálneho práva
2. Medzinárodné právo
Vzniká na základe medzinárodných zmlúv. Subjektmi medzinárodného práva sú všetky samostatné štáty a iné verejnoprávne subjekty medzinárodných vzťahov. Štáty ako subjekty medzinárodného práva sú si rovné.

3. Právo európskych spoločenstiev
Je chápané ako právo troch európskych spoločenstiev - EZUaO, EHS, EUROATOM.
4. Veľké právne systémy
• Kontinentálny právny systém opiera sa o právo písané a vyvíjal sa
na báze Rímskeho práva
• Anglo-americký právny systém zakladá najmä na sudcovskom práve
5. Náboženské - tradičné právne systémy
• islamské právo – Korán
• hinduistické právo
• právne systémy ďalekého východu
• africké právo

Odvetvia slovenského práva
Právne normy bývajú prehľadne, presne a jasne usporiadané do určitého systému- kodifikácie. Tento systém je kompletný organický usporiadaný súbor právnych textov určitého odvetvia, ktorý má podobu zákona, napr. Občiansky zákonník, Trestný zákon, Obchodný zákonník, Zákonník práce, či Ústava SR a pod.
Slovenské právo zahrňuje tieto najdôležitejšie odvetvia:
A. Verejné právo- sú to normy, ktoré upravujú vzťahy medzi štátom a fyzickými
a právnickými osobami

a) Ústavné právo –► prameňom je Ústava SR a ústavné zákony
b) Trestné právo –► kódexom je Trestný zákon. Zisťovanie trestných činov
a ich páchateľov je obsiahnutý v Trestnom poriadku
c) Správne právo –► je odvetvie sústredené na štátnu správu verejných vecí
d) Finančné právo –► upravuje finančné vzťahy napr. daňové zákony a pod.
e) Medzinárodné právo
B. Súkromné právo- občianske právo
a) rodinné právo –► kódexom je Občiansky zákonník
b) pracovné právo –► prameňom je Zákonník práce
c) obchodné právo –► upravuje vzťahy medzi podnikateľmi

C. Zmiešané právo- je zmes verejného a súkromného práva napr. autorské práva alebo patenty
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Systém práva, Odvetvia slovenského práva

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015