Obchodné právo

Spoločenské vedy » Právo

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 08.09.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 667 slov
Počet zobrazení: 8 042
Tlačení: 494
Uložení: 509
Obchodné právo
 
právny poriadok (dynamický inštitút - vzťah)
-  právo verejné – ak je v právnom vzťahu štát, štát má na zreteli záujmy verejnosti
-  právo súkromné – štát do tejto oblasti hovorí len v extrém. konfliktných prípadoch – zaoberá sa ním občiansky (upravuje vzťahy medzi občanmi) a obchodný zákonník (upravuje vzťahy medzi podnikateľmi)
právo - určitý súbor pravidiel správania sa, ktoré majú určitú, štátom predpísanú formu a dodržiavanie ktorých je sankcionované štátnou mocou
-  morálka – nie je vynútiteľná štátnou mocou, ale napr. verejnou mienkou
-   je spoločenský vzťah
-   má o ňom zmysel hovoriť, ak sa na jednom mieste v jedno čase vyskytujú aspoň dvaja ľudia
právny predpis – všeobecne záväzný, musí byť uverejnený v zbierke zákonov, napr. – ústava, ústavné zákony, zákony, vyhlášky a nariadenia vlády (posledné 2 upravujú detaily, kt. nie sú v zákonoch)
právna norma – konkrétny paragraf, konkrétne usmernenie, existujú 2 druhy právnych noriem:
-   kogentný paragraf – donucujúci, zahrňuje komplexný výpočet oprávnení a právomocí
-   dispozitívny paragraf – dáva alternatívy
-  v súkromnom práve – najmä dispozitívne normy – čo nie je zakázané, je povolené, priestor na dohodu občanov
-  vo verejnom práve – najmä kogentné normy – musia robiť len to, čo je zákonom povolené
-  právne predpisy:
-   všeobecný – lex generalis – všeobecná úprava
-   špeciálny – lex specialis – upravuje detaily - až po preskúmaní špeciálneho sa prechádza na všeobecný
-  výklad
-   extenzívny
-   reštriktívny
-   logický
-   gramatický
 
Vlastníctvo
-  podľa rímskeho práva, 3 dispozičné práva vlastníka (triáda) – mať, užívať, disponovať
právne ponímanie vlastníctva:
 subjektívne – miera možného konania vlastníckych subjektov, ktorá je daná objektívnym právom
 objektívne - pravidlá správania sa, podľa ktorých sa musia správať vlastnícke subjekty
-  ekonomické ponímanie
-   spôsobilosť využiť úžitkové vlastnosti vlastníctva
-   vlastníctvo – vzťah spoločenský – musia byť aspoň dvaja
-   ústava z 1960 (100/1960) – vlastníctvo – štátne, družstevné, organizácií
-   pôda do r. 1990 bola v súkromnom (nie osobnom) vlastníctve považovaná za prostriedok možného vykorisťovania
-   zák. 100/1990 – zmena článkov ústavy – nehovorí sa o typoch, ale o subjektoch vlastníctva – štát (bez výhod), organizácia, občan - ! zrovnoprávnenie subjektov z hľadiska celej triády
-  105/1990 o súkromnom podnikaní občanov – umožňuje občanovi podnikať a vlastniť čokolvek... ak bolo 25+ pracovníkov a 540 000+ zisk, povinnosť zapísať sa do obchodného registra - toto bolo neskôr zrušené v živnostenskom zákone
-  štátne vlastníctvo
-   vlastníkom je štát – národný majetok
-   obligatórny národný majetok – vlastníkom môže byť výlučne štát – aby mohol vykonávať oprávnenia a povinnosti vlastníka, má na to štátne organizácie
-   upravuje ho z. 278/1993 o správe majetku štátu
-   správa majetku je súhrn konkrétnych oprávnení a povinností štátu ku konkrétnemu majetku, ktorý štát zveril do správy určitej štátnej organizácie
-   nepriamy výkon vlastníctva – správa národného majetku –štát je síce vlastník, ale majetok užíva iná organizácia
-   prevod správy národného majetku – nemení sa vlastník, ale konkrétna štátna organizácia, ktorá spravuje tento majetok
-   prevod vlastníctva – mení sa vlastník – štát prestáva byť vlastníkom a štátna organizácia správcom
-   spor o správu národného majetku:
•  negatívny konflikt – organiz. ho nechce spravovať, nepatrí nikomu
•  pozitívny konflikt (ide o atraktívny majetok) – rozhodne o tom spoločný nadriadený orgán ak ho majú, inak rozhodne ministerstvo financií
-  súkromné vlastníctvo
-   priamy výkon vlastníctva
 
Formy obchodných spoločností
-  podnikateľ – • 2 O.Z.
1.  každý, ktoje zapísaný v obchodnom registri – všetky organizácie okrem štátnych rozpočtových a príspevkových org.
2.  živnostník
3.  ten ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia (lekár, právnik, architekt, notár)
4.  samostatne hospodáriaci roľníci
-  podnikanie – • 2 – sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom na vlastné meno, účet, riziko s cieľom dosiahnutia zisku
-  zápis do obchodného registra – konštitutívny význam – zakladá určitý právny stav, právnu subjektivitu, deklaratívny význam (iba deklaruje, nič nezakladá)
-  Spoločnosť s ručením obmedzeným
-  tradičná, populárna
-  ručí do výšky svojho majetku – výhodné pre majiteľov, nevýhodné pre partnerov
-  môže byť založená, keď spoločníci (min 1) sú schopní zložiť minimálne základné imanie 200 000 Sk (môžu byť aj vecné vklady ohodnotené znalcom)
-  max. 50 spoločníkov
-  spoločníci zodpovedajú individuálne, do výšky zaplateného vkladu
-  min. vklad spoločníka – 30 000 Sk – môže sa postupne splácať
-  založenie spoločnosti – podpísanie spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti všetkými spoločníkmi
-  vznik – zápisom do obchodného registra
-  povinné orgány:
•  valné zhromaždenie – najvyšší orgán, rozhoduje o najdôležitejších otázkach – delenie zisku
•  konateľ – výkonný orgán, môže ich byť viac, ale aj tak je každý individuálny orgán, volí a odvoláva ich valné zhromaždenie, môže to byť len fyzická osoba
-  • 69-74 - spoločnosť môže byť zrušená buď s likvidáciou (nemá právneho zástupcu), alebo bez likvidácie, formálne je právnou bodkou výmaz z obchodnéh registra, bez likvidácie – môže sa rozdeliť, zlúčiť, splynúť s inou a môže zmeniť právno organizačnú formu (pri zlúčení nevzniká 3 subjekt, pri splynutí vzniká)
-  Akciová spoločnosť
-  anonymná spoločnosť
-  neobmedzený počet akcionárov
-  môže ju založiť aj 1 subjekt (ale nie 1 FO)
-  minimálne základné imanie 1 000 000,- Sk
-  môžu byť aj vecné vklady
-  orgány:
•  predstavenstvo = správna rada – kolektívny štatutárny orgán, 3-x členov, väčšinou 5-7
•  valné zhromaždenie – zhromaždenie prítomných akcionárov
•  účasť na VZ je právo, nie povinnosť
•  AS musí mať stanovy a dozornú radu
•  každý má také slovo, koľko má akcií
-  • 181, 183 – ochrana minoritných akcionárov – ak požiada 10% akcií o zvolanie VZ, musí ho predstavenstvo zovlať spolu s akceptovaním programu, ktorí minorit. akcionári navrhli + do 3 mesiacov môže akcionár žiadať o súdne zrušenie uznesenia
-  Verejná obchodná spoločnosť (osobná obchodná spoločnosť
-  ručenie spoločníkov vlastným osobným majetkom, • 142-148 občianskeho z. – možnosť v prípade osobného ručenia previesť majetok na manžela/ manželku
-  min. 2 zakladatelia (fyz., alebo. práv.)
-  netreba žiadny vklad (ZI), ale môže byť
-  smrťou spoločníka spoločnosť zaniká, ak to nie je upravené v spoločenskej zmluve
-  každý sa musí osobne podieľať na činnosti spoločnosti
-  Komanditná spoločnosť
-  hybrid medzi kapitálovou a osobnou spoločnosťou
-  komplementár – štatutárny orgán, ručí celým majetkom
-  komandista – ručí do výšky vkladu
-  Družstvo
-  bez vkladov
-  jednoducho založiteľné
-  zapisuje sa do obchodného registra

Zákon o živnostenskom podnikaní
-  živnostník
-  občan, fyzická osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie, ktoré môže mať 2 formy – živnostenský list (vydáva sa na ohlasovanie živnosti) a koncesná listina (koncesia = súhlas, vydáva sa ak ide o koncesovanú živnosť)
-  v živnostenskom zákone – 70 živností (živ. zákon – súčasť verejného práva – čo nie je povolené, je zakázané)
-  živnostenský úrad – orgán štátnej správy (rozpočtovka) – vydáva listiny, 15 na odvolanie, možnosť zriecť sa odvolania, aby sme nemuseli čakať
-  živnostenský zákon –  • 30,31 – povinnosti živnostníka – na prevádzke je napísané obchodné meno a sídlo živnostníka, otváracie hodiny, na tabuli – zodpovedný živ. vedúci, kontrolná kniha – evidencia kontrol štátnych orgánov – málokedy sa dodržiavajú
-  ostatné subjekty nezapísané v obch. registri
-  štátne rozpočtové organizácie
•  práv. osoby – školy, nemocnice...
•  zriaďované min. financií alebo iným ústredným orgánom štátnej správy
•  na čele – jediný zodpovedný vedúci
•  nemôže dávať, ani brať úvery
•  nemôže prenajímať priestory
-  štátne príspevkové organizácie
•  divadlá, knižnice, ZOO
•  môže podnikať, ale len vo svojom obore
•  dostávajú príspevky zo ŠR
-  štátne podniky – spravujú majetok štátu, riaditeľa menuje príslušné min.
 
Zákon o konkurze a vyrovnaní 328/1991
-  bankrot – vo svete 90% malých podnikateľov do 3 rokov skrachuje
-  riziko začatia konkurzného konania keď
-  pasíva > aktíva
-  dlhodobo (2 mes.+) sa nesplácajú splatné záväzky voči viacerým podnikateľom (min. 3)
-  o konkurze rozhoduje krajský súd v sídle úpadcu
-  konkurzná podstata – majetok, kt. vlastní podnikateľ v čase začatia konkurzného konania
-  začiatok kk – prijatím uznesenia krajského súdu o začaní kk a vyvesením na nástenku (aby sa o tom dozvedeli veritelia)
-  začatie konkurzného konania na žiadosť veriteľa, alebo samotného podniku (never)
-  správca konkurzu – šéf
-  zmysel konkurzu – predajom konkurznej podstaty uspokojiť veriteľov:
1.  mzdy odmeny, odstupné
2.  štát – dane, poplatky, clá
3.  ostatní veritelia – pomerne
 
Ochrana hospodárskej súťaže
-  2 právne úpravy – obchodný zákonník • 44 – nekalá súťaž, zák. 188/94 – ochrana hosp. súťaže – dve zásadne odlišné veci
-  čl. 55 ústavy – princíp sociálne orientovanej trhovej ekonomiky – SR chráni a podporuje hosp. súťaž
-  •41 obch. zák – všeobecné právo každého zúčastňovať sa hosp. súťaže s tým, že musí dodržiavať pravidlá hosp. súťaže
-  •44 obch. zák – nekalá súťaž
-  súkromno-právna úprava – napr. klamlivá reklama
-  ten kto sa cíti poškodený sa môže brániťsúdnou cestou
-  ide o etiku hospodárskej súťaže
-  nemá priamy dopad na ekonomiku

-  všeobecné vymedzenie (generálna klauzula):
•  konanie v hosp. súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé spôsobiť ujmu súťažiteľovi
-  výpočet jednotlivých skutkových podstát nadväzuje na generálnu klauzulu:
•  klamlivá reklama
•  podplácanie
•  znečisťovanie životného prostredia
•  atď
-  demonštratívny výpočet – nepokrýva všetky možné varianty
-  právo podania žaloby majú aj spotrebiteľské organizácie
-  zákon o ochrane hosp. súťaže
-  verejno-právna úprava
-  nad dodržiavaním bdie protimonopolný úrad
-  o zachovanie funkčnosti a existencie hosp. súťaže
-  verejný záujem – dohľad štátu
-  napr. spojenie Slovnaft-Benzinol
-  chráni súťaž ako mechanizmus, ktorý ručí za fungovanie trhu
-  z toho zákona sa nedozvieme, čo je hosp. súťaž, ani pozitívny model súťažného správania
-  zakázané – dohody obmedzujúce súťaž (kartel), zneužívanie dominantného postavenia
-  upravuje aj proces koncentrácie
-  tento zákon sa aplikuje podľa účinkov – rozhodujúce je, kde sa prejavujú účinky konania (napr. keby sa vývozcovia dohodli, že budú v Rak. predávať za rovnaké ceny, náš protimonop. úrad to nezaujíma)
-  dohody obmedzujúce súťaž
•  správny delikt
•  sú to dohody, rozhodnutia združenia podnikateľov, ktoré môžu mať vplyv na trh (priame alebo nepriame určenie cien, rozdelenie trhu)
•  na Slovensku – 7 cementární založilo spol podnik a vzájomne sa informovali o cenách – nedohodli sa priamo, ale aj tak to bolo porušenie zákona – pokuty zhruba za 20 mil. Sk, alebo SSC a OMV – prenajatie územia s tým, že v okolí neprenajmú inému, časté sú výhradové klauzuly – napr. predaj produktov len jednej firme, ale môže byť pod určitými podmienkami
•  negatívny alest – protimonopolný úrad môže vydať rozhodnutie na požiadanie o splenení podmienok
•  väčšinou sa na porušenie príde náhodou, náhmatkovo, alebo pri plošných kontrolách
•  vzťahuje sa aj na dohody o prevode práv, atď.
-  zneužívanie dominantného postavenia
•  najprv musíme zistiť, či je subjekt dominantný – určenie trhu (z hľadiska produktov, miesta,. času) – podiel dodávok min. 40% (i keď to je polemická podm.), dominantný – môže narábať s cenou bez toho, aby to malo vplyv na počet zákazníkov
•  určenie skutkovej podstaty – priame alebo nepriame vymedzovanie podmienok v obchodných zmluvách
•  rôzne podmienky rôznym odberateľom, pokiaľ to neplatí plošne
•  najčastejšie u prirodzených monopolov
-  koncentrácia
•  proces ekonomického spájania sa podnikov
•  častý prípad získanie kontrolného balíka akcií
•  každá koncentrácia, kde spoločný obrat presahuje 300 mil., alebo 2 každého aspoň 100 mil, alebo 20% spoloč. podiel na trhu
•  pokiaľ je oznámená, dokým protimonopolný úrad nerozhodne, nesmú sa robiť nevratné zmeny (rozhodnutie do 1 mesiaca, ak nie, musí vydať predbežné opatrenie a rozhodnúť do 1-3 mesiacov – ak nerozhodne dovtedy, považuje sa za schválené)
•  môže súhlasiť aj s podmienkou
•  zákaz – ak sa posilňuje dominantné postavenieak negatíva prevyšujú výhody
•  koncentrácie sú spravidla schvaľované, alebo schvaľované s podmienkou
•  dohľad PÚ v privatizácii – ani obce nesmú obmedzovať hosp.súťaž
•  táto právna úprava je kompatibilná s EÚ a nový zákon má zachytiť aj najnovšie trendy v EÚ (2001)
 
Princípy zmluvných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi (sro, živnostníci...)
-  v obch. zák. je asi 500 • o zmluvách – všeobecné princípy, alebo zásady sa použijú v konkrétnych zmluvách, je tu 25 typov zmlúv – kúpna, obstarávacia...
-  pojmy zmluvy – platná, uzatvorená (uzavretá), účinná, nesprávne pojmy – právoplatná, vypršať
-  zmluva – dohoda 2 alebo viacerých subjektov o obsahu zmluvy
-  platná – keď má všetky náležitosti – obsahové (vyplývajú zo zákona a z dohody) a formálne (hl. Papier, dátum, IČO, DIČ)
-  zo zákona – princíp minimálneho zákonného obsahu zmluvy – 2 základné (esenciálne) náležitosti – predmet a cena
-  z dohody – všetko ostatné – akosť, balenie, kvalita, design, pl. Kalendár, dodávka
-  princíp zmluvnej slobody, ale nesmie tam byť nič protiprávne
-  uzavretie zmluvy – podpis zmluvnými stranami
-  účinnosť zmluvy – keď je povinnosť zmluvu plniť, môže byť uzatvorená skôr, ako je účinná
-  dohoda/zmluva – zmluva je širší pojem, dohoda užší – súčasťou zmluvy môže byť dohoda o častyi zmluvy
-  zmluva/záväzk – záväzok je širší pojem – vzťah  2 subjektov z ktorých je 1 povinný splniť niečo a druhý je oprávnený požadovať splnenie záväzku
-  záväzok vis major – smrť, víchrica
-  •272 Obch. z. – ústna forma zmluvy sa akceptuje, písomná je dôležitejšia (litera scripta manco – čo je na papieri má silu)
-  sudca vždy vycháda zo zmluvy
-  2 spôsoby ako dosiahnuť písomnú formu zmluvy:
-  v zákone je povedané, že určité zmluvy musia mať písomnú formu, ak ju zákon prepisuje, ústna je neplatná, niektoré zmluvy (kúpna, o dielo) nemusia byť písomné
-  •272, ods. 2 – ak jeden zo smluvných partnerov vysloví prianie, že chce mať písomnú formu, v záujme obojstrannej právnej istoty je to druhý povinný akceptovať
-  Obch. zák. nemá automatiku zachovania písomnej formy, občianksy má – všetko sa zakotvuje písomne, všetky doplnky, zmeny, podľa obch. zák. môžu byť aj ústne doplnky, zmeny, písomnú formu musia mať vtedy, ak je to zakotvené v materskej firme
-  možnosť nominálnej (nepremenovanej, nenazvanej) zmluvy – v praxi sa využíva, nie je uvedený názov zmluvi – pre netypciké situácie
-  •289 obch zák. – zmluva o budúcej zmluve – napr. zmluva o budúcej kúpnej zmluve – je starý ded, má pozemok, nemá dedičov, uzavriem s ním zmluvu, že keď zomrie, mi ho odkáže, zmluva – stabilizuje zmluvné vzťahy, nikoho nemôžem donútiť, aby so mnou zmluvu uzatvoril – otázka dohody
-  •266 obch. zák. – interpretačné pravidlo – ak sa zmluva uzatvorí a zmluvné strany chápu rozdielne nejasnú vetu – počíta sa s empatiou partnerov, ak partner chápe inak časť zmluvy ako ten, čo zmluvu navrhol, mal by sa pokúsiť vžiť do postavenia navrhovateľa v čase podpisovania – zmluvu treba zostavovať tak, aby sa výkladové pravidlo nemuselo použiť – na záver zmluvy – prečítali, porozumeli a podpisom potvrdzujú
-  zabezpečenie plnenia zmluvy (prostriedok na splnenie ek. cieľa) – v SR sa zmluvy neplnia z časového hľadiska, zabezpečovacie zmluvné inštitúty • 298-323 obch.zák. – záložné právo, zmluvná pokuta, uznanie záväzku, ručenia a banková záruka – prostriedky, ako donúťiť platiť sankcie za neplnenie zmlúv
-  zmluvná pokuta – môže sa dať do zmluvy – častý pr. inštitút, majetková sankcia, musí sa dohodnúť v zmluve, 2 kritériá zmluvnej pokuty – 1. musí byť primeraná, výška pokuty musí zodpovedať výške ceny predmetu plnenia, 2.) výška musí zodpovedať okolnostiam prípadu
-  uznanie záväzku – ak niekomu požičiam a on mi nevracia – je to potvrdenie povinného koľko je dlžný a z akého dôvodu – keď uzná svoj záväzok, predlžuje sa premlčacia doba zo 4 rokov na 8, kedy môžeme uplatniť svoj nárok na súde
-  odstúpenie od zmluvy – ak sa zmluva plní riadne a čas, tak zaniká splnením, ak sa záväzky nesplnia , je možné jednostranne odstúpiť od zmluvy (• 344-356) – princíp zmluvného mieru,  partneri sa nevedia dohodnúť, či je porušenie zmluvy podstatné, alebo nie – pri podstatnom porušení môžem odstúpiť – to je také, že keby bol poškodený býval vedel v čase podpisovania zmluvy, nebol by ju podpísal, v zmluve by mal byť príkladný výpočet toho, čo je podstatným porušením
-  •355,356 – ak dôjde na strane partnera k zmene ekonomickej situácie, neospravedlňuje to neplnenie zmluvy
-  náhrada škody
-  škoda skutočná – reprezentuje okamžité majetkové zmenšenie vyjadriteľné v peniazoch
-  iná (ušlý zisk) – o čo prišiel dotyčný vplyvom škody skutočnej, je tu nárok zo zákona hneď židať náhradu škody skutočnej aj inej
-  záložné právo:
-  zmluvné – banka požičia 50 mil., ako záloha je majetok, záložná zmluva je podporná (acesorická) a viaže sa na hlavnú zmluvu (o úvere), keď sa nesplní, banka HIM predá na dražbe a vezme si, čo jej patrí, zvyšok ostatným veriteľom podľa poradia uspokojenia pohľadávok, prednosť má štát
-  sudcovské – hádka o hranicik pozemku, súd má právo ho rozdeliť, môže vydať predbežné opatrenie alebo nariadi záložné právo – pokiaľ nezaplatí záväzok, nemôže predať???
-  zákonné
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015