Potreba práva v spoločnosti

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 16.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 356 slov
Počet zobrazení: 7 675
Tlačení: 636
Uložení: 670
Potreba práva v spoločnosti
Výsledkom  ľudského pôsobenia n na prírodné prostredie je  civilizácia a kultúra. Ich neodmysliteľnou  súčasťou je poriadok a ako výsledok  rešpektovania spoločenských noriem. Človek od narodenia  do smrti žije  vo svete rôznych  požiadaviek a nárokov, ktoré vyplývajú z náboženských, morálnych , estetických  či právnych noriem. Právo je súčasťou duchovnej kultúry spoločnosti. Od ostatných normatívnych systémov spoločnosti sa odlišuje  svojím monizmom / teda tým , že platí len jediný právny systém záväzný pre celú spoločnosť /,svojou spätosťou so štátom a zvláštnou formou.

Už Rimania chápali právo  ako umenie dobra a spravodlivosti. Právo je systém  noriem a pravidiel  správania v spoločnosti , ktoré stanovuje a sankcionuje / vynucuje / štátna moc. Právne normy sú záväzné pre všetkých členov spoločnosti  a na rozdiel  od morálnych noriem si ich možno vynútiť orgánmi a inštitúciami, ktoré si ľudstvo v dejinách postupne vytvorilo.
Morálne normy upravujú vzťahy v spoločnosti na báze tradícií, zvykov, iných vplyvov. Pri  vymedzení práva sa stretávame s s troma základnými  súčasťami jeho štruktúry : právne normy, právne inštitúcie, právne vedomie. Právne normy  sú idey, pravidlá správania vystupujúce v podobe zákonov, vládnych  nariadení , vyhlášok, výnosov či iných foriem práva. Upravujú vzájomné vzťahy medzi jednotlivými členmi spoločnosti, ako aj medzi nimi a štátom , predstavujú akýsi právny ideál, teda vzor želateľného správania v spoločnosti. Na dodržiavanie , alebo vynucovanie práva má štát  celý systém právnych inštitúcií. Pomáhajú občanovi orientovať sa v systéme právnych noriem tak, aby si mohol riadne plniť svoje povinnosti , ale zároveň aj uplatňovať svoje práva. Do tohoto systému patrí sústava súdov  , prokuratúra, advokácia, notárstvo a polícia. Dôležitou inštitúciou, ktorá rieši spory , trestá delikty , určuje výšku trestu obžalovaného je súd. Inou právnou inštitúciou je notárstvo , ktoré má za úlohu osvedčovať právne úkony /overovanie dokumentov/.

Právne vedomie
predstavuje individuálne alebo spoločenské právne myslenie o práve  a jeho uskutočňovaní. Je to súhrn poznatkov a postojov oblasti práva , ktoré má buď jednotlivec alebo istá skupina , či celá spoločnosť. Právne vedomie formuje množstvo materiálnych  / vek, bydlisko, pohlavie / ako aj duchovných  / politická kultúra, spoločenské vedomie/ vplyvov. Ako sa mení a vyvíja právne vedomie , tak sa menia aj právne normy a inštitúcie  a naopak spätne  pôsobia  na právne vedomie. Všetky tri zložky štruktúry práva sú navzájom späté a tvoria dve roviny práva  teoretickú a praktickú. Veľmi dôležitú úlohu v štruktúre práva majú rôzne neštátne občianske združenia a nadácie podporujúce rozvoj ľudských práv.
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024