Predmet občianskeho práva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 17.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 279 slov
Počet zobrazení: 9 336
Tlačení: 706
Uložení: 757
Predmet občianskeho práva
 
Občianske právo- prispieva k naplňovaniu občianskych práv a slobôd, hlavne k ochrane osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva.
Občiansky zákonník- základný prameň občianskeho práva.Upravuje občianskoprávne vzťahy:
·  osobného  a majetkového  charakteru  medzi :
  fyzickými osobami
  fyzickými a právnickými osobami
  fyzickými, právnickými osobami a štátom
·  nemajetkového charakteru- napr. ochrana autorských práv
·  ochranou osobnosti- napr. ochrana súkromia
Občiansky zákonník neupravuje:
·  vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti
·  rodinné vzťahy upravované zákonom o rodine
·  obchodnoprávne vzťahy upravované Obchodným zákonníkom
·  pracovnoprávne vzťahy upravované Zákonníkom práce

Účastníci občiansko-právnych vzťahov:

·  fyzické osoby / FO/
·  právnické osoby
·  štát

Fyzické osoby / občania, jednotlivci/ majú právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony.Za FO sa považuje človek, be ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie, sociálne postavenie , politickú príslušnosť.
Rozlišujeme  význam :

Spôsobilosť FO mať práva a povinnosti
- vzniká narodením a končí smrťou.
Spôsobilosť FO na právne úkony – sa v plnom rozsahu dosahuje plnoletosťou. Maloletí majú spôsobilosť, len na také právne úkony, ktoré sú  primerané ich veku.
Súd môže pozbaviť spôsobilosti na právne úkony napr. Pre duševnú chorobu alebo súd obmedzí spôsobilosť na právne úkony dočasne / napr. Pre alkohol, drogy.

Osobné právo chráni občianske právo  v týchto prípadoch :

Fyzická osoba má právo na ochranu  svojho života a zdravia,občianskej cti a ľudskej dôstojnosti,súkromia,svojho mena,prejavov osobnej povahy / listy, denníky, zápisky, maily, SMS správy, obrazové záznamy a pod.
 
Právnické osoby (organizácie, spoločnosti- umelo vytvorené subjekty):
·  korporačné- obchodné spoločnosti, družstvá
·  nadačné- nadácie, fondy
·  jednotky územnej samosprávy- mestá, obce
Na zriadenie právnickej osoby je potrebná  písomná zmluva alebo zakladajúca listina, pokiaľ zákon neurčí inak.
Právnické osoby vznikajú zápisom do obchodného registra alebo iného registra napr. Register obcí, nadácií a pod.
Právnické osoby majú svoj názov a sídlo.
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041