Ústava najvyšší zákon krajiny

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 17.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 673 slov
Počet zobrazení: 8 625
Tlačení: 549
Uložení: 537
Ústava najvyšší zákon krajiny
 
 Ústava má najvyššiu právnu silu, všetky ostatné zákony s ňou musia byť v súlade, bola schválená Slovenská národná rada 1. 9. 1992, do platnosti vstúpila 1. 1. 1993 , určuje: kompetencie štátnych orgánov (vláda, parlament, súdy, ...), komu za svoju činnosť zodpovedajú (vláda parlamentu, parlament ľudu, súdu, ...) a spôsob, akým tieto orgány vznikajú (menovaním, vo voľbách). Úvod našej Ústavy tvorí Preambula = slávnostné vyhlásenie, ktoré obsahuje základné myšlienkové zdroje a princípy, z ktorých Ústava vychádza: cyrilo – metodské duchovné dedičstvo, demokratická forma vlády, mierová spolupráca s inými demokratickými štátmi, záruky slobodného života, po Preambule nasleduje 9 hláv, v ktorých je obsiahnutých 156 článkov :

1.HLAVA obsahuje základné ustanovenia: SR je zvrchovaný, demokratický, právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo; štátna moc pochádza od občanov; štátnym jazykom je slovenčina; hlavným mestom je BA; štátne symboly SR sú vlajka, hymna (2 slohy), pečať (uprostred je štátny znak a po obvode je kruhopis Slovenská republika) a znak (na ranogotickom štíte)

2.HLAVA obsahuje: základné ľudské práva a slobody (právo na život= zákaz trestu smrti, osobná sloboda, nedotknuteľnosť majetku a obydlia, sloboda pohybu, myslenia, svedomia, náboženského vyznania, listové tajomstvo), politické práva (právo na informácie, sloboda prejavu, zákaz cenzúry, petičné právo, právo zhromažďovania a združovania), práva národnostných menšín a etnických skupín (právo rozvíjať vlastnú kultúru, prijímať informácie v materinskom jazyku, zakladať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie, vzdelávať sa vo vlastnom jazyku), hospodárske, sociálne a kultúrne práva (právo na vzdelanie + povinná školská dochádzka, právo na slobodnú voľbu povolania, právo na prácu, na odmenu za vykonanú prácu, na primeraný odpočinok po práci, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zákonná ochrana manželstva, rodičovstva a rodiny, sloboda vedeckého bádania), právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, právo na súdnu ochranu

3.HLAVA hospodárstvo SR: SR je sociálne a ekologicky orientovaná trhová ekonomika, je samostatným colným územím
Najvyšší kontrolný úrad SR: je to nezávislý orgán vykonávajúci kontrolu hospodárenia so štátnym rozpočtom, štátnym majetkom; jeho predsedu volí a odvoláva NR SR

4. HLAVA -územná samospráva: jej základom ja obec; orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce

5. HLAVA -zákonodarná moc: predstavuje ju NR SR, ktorá má 150 členov volených na 4 roky; poslancom sa môže stať občan, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území SR; poslancov môžeme voliť od 18 rokov; NR SR je uznášaniaschopná v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov = minimálne 76, uznesenie platí pri súhlase nadpolovičnej väčšiny prítomných, v prípade prijímania alebo zmeny Ústavy alebo vypovedania vojny treba trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov; úlohy NR SR: prijímať zákony (od Ústavy až po bežné zákony), kontroluje činnosť vlády, schvaľovať štátny rozpočet, uznášať sa na vypovedaní vojny
-referendum: zúčastniť sa na ňom môže každý, kto môže voliť do NR SR; vyhlasuje ho prezident SR, ak o tom rozhodne NR SR, alebo o ňu petíciou (350 000 podpisov) požiadajú občania; vyhlásenie referenda – do 30 dní od prijatia petície, vykonané do 90 dní od vyhlásenia; je platné pri účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých oprávnených voličov a prijaté pri nadpolovičnej väčšine všetkých účastníkov

6. HLAVA -výkonná moc: má ju prezident SR (volený oprávnenými voličmi na obdobie 5 rokov; prezident – podmienky ako pri poslancovi a minimálny vek 40 rokov; úlohy: reprezentuje štát navonok, je hlavným veliteľom ozbrojených síl SR, podpisuje zákony, vyhlasuje referendum, výnimočný stav, ...) a vláda (skladá sa z predsedu, podpredsedov a ministrov; ministrom môže byť každý, kto môže byť poslancom; zákony prijaté v NR SR; ak podá demisiu predseda vlády, podá ju celá vláda)

7. HLAVA -súdna moc: najvyšším súdom je Ústavný súd SR, ktorý rozhoduje o súlade ostatných zákonov s Ústavou; ostatné súdy rozhodujú o občianskoprávnych a trestnoprávnych v eciach; sudcovia sú volení NR SR na 4 roky

8. HLAVA -prokuratúra: chráni práva fyzických, právnických osôb a štátu; na jej čele je generálny prokurátor, ktorý je menovaný a odvolávaný prezidentom SR

9. HLAVA -prechodné a záverečné ustanovenia: obsahujú rôzne upresnenia k niektorým bodom Ústavy, napr. to, že žiadny zákon prijatý v SR nesmie byť v rozpore s touto Ústavou
- Ústavu SR (v podobe, v akej bola pôvodne prijatá) podpísal Ivan GAŠPAROVIČ (vtedajší predseda SNR) a Vladimír MEČIAR (vtedajší predseda vlády SR)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.027