Práva a slobody dieťaťa

Spoločenské vedy » Právo

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 590 slov
Počet zobrazení: 11 764
Tlačení: 713
Uložení: 721
Práva a slobody dieťaťa
Ústava Slovenskej republiky, ustanovenia z oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva i trestnoprávne normy obsahujú právnu úpravu viacerých predpisov zaoberajúcu sa postavením, právami a povinnosťami osôb, ktoré ešte nedosiahli plnoletosť. Samostatne kodifikované práva detí v rámci vnútroštátnej úpravy Slovenská republika nemá, je však viazaná viacerými medzinárodnými dokumentmi, ktoré vymedzujú práva a slobody dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa
Je dohovor s najväčším počtom signatárskych krajín, bol prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 20.novembra 1989 a postupne ho ratifikovala väčšina štátov okrem Spojených štátov amerických a Somálska. Dohovor upravuje občianske, ekonomické, sociálne, politické a kultúrne práva dieťaťa. Slovenská republika sa po rozdelení ČSFR v roku 1993 stala signatárskym štátom Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý má charakter zmluvy a je záväzný pre všetky zmluvné štáty. Ústava Slovenskej republiky vo svojom ustanovení článku 7 ods.5 hovorí o, že „medzinárodne zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované alebo vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi“.

Za dieťa sa pre účely dohovoru považuje každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov, pokiaľ podľa právneho poriadku štátu, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr.

Základné princípy, o ktoré sa dohovor opiera, sú:
1. Rešpektovanie a zabezpečenie práv dieťaťa, o ktoré sa vyplývajúcich z dohovoru všetkým deťom bez akejkoľvek diskriminácie.
2. Záujem dieťaťa by mal byť prvoradým pri akýchkoľvek postupoch a riešeniach týkajúcich sa dieťaťa.
3. Povinnosť zmluvných štátov plniť ustanovenia dohovoru prijímať opatrenia v maximálnej miere podľa svojich možností a podľa potreby v rámci medzinárodnej spolupráce.
4. Povinnosť štátu rešpektovať práva, povinnosti a zodpovednosť rodičov a ďalších osôb zodpovedných za dieťa.
5. Deti by mali mať zabezpečenú životnú úroveň potrebnú pre ich telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj.
6. Výchova dieťaťa by mala byť zameraná na na rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho nadania a jeho rozumových, fyzických a psychických schopností a na prípravu na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti.

Práva dieťaťa, ktoré definuje dohovor, sú:
- právo na život a rozvoj
- právo na meno a štátnu príslušnosť
- právo poznať podľa možnosti vlastných rodičov a právo na ich starostlivosť
- právo na zachovanie identity
- právo žiť s rodičmi (mimo prípadov , ak by boli ohrozené záujmy dieťaťa)
- právo udržiavať kontakt s obidvoma rodičmi aj po odlúčení ( po rozvode rodičov..)
- urýchlené, pozitívne a humánne prejednanie žiadosti dieťaťa alebo jeho rodičov o povolenie vstúpiť na územie cudzieho štátu alebo na jeho opustenie za účelom spojenia rodiny
- zabraňovanie únosom alebo zadržiavanie detí do zahraničia rodičom alebo tretej osobe a nevrátenie ich späť
- rešpektovanie a prihliadanie na názor dieťaťa, ktoré je schopné formulovať vlastné názory a jeho právo byť vypočuté v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho týka a právo dieťaťa slobodne sa vyjadrovať o záležitostiach týkajúcich sa jeho
- sloboda prejavu a právo na vhodné informácie
- sloboda svedomia, myslenia a náboženstva
- sloboda združovania, stretávania sa s ostatnými
- ochrana pred neoprávnenými zásahmi do súkromia, rodiny, domova a korešpondencie, ako aj pred útokmi na česť alebo povesť
- právo na zdravie a na zdravotnú starostlivosť
- právo na vzdelanie
- právo na to, aby sa disciplína na školách udržiavala spôsobom zlučiteľným s právami dieťaťa a s jeho ľudskou dôstojnosťou
- právo na oddych a voľný čas
- právo využívať sociálne zabezpečenie
- právo vedieť o svojich právach

Dohovor ďalej zaväzuje zmluvné štáty, aby zabezpečovali ochranu pred
- detskou prácou
- konzumáciou drog
- sexuálnym zneužívaním
- predajom, únosmi s obchodovaní s deťmi
- inými formami vykorisťovania
- mučením a zbavením slobody, krutým, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním a trestaním
ozbrojenými konfliktami
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020