Právo a právna sila

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 367 slov
Počet zobrazení: 11 945
Tlačení: 757
Uložení: 786
Právo
Prestavuje súhrn štátom ustanovených a vynútiteľných noriem, t.j. všeobecných pravidiel správania sa.
  -v objektívnom zmysle slova je to všeobecné záväzné právo obsiahnuté v právnych normách
  -v subjektívnom zmysle slova je to súhrn oprávnení, dovolení niečo vykonať, požadovať,
Využívať (vychádza z objektívneho)
  -Rimania ho chápali ako umenie dobra a spravodlivosti
 
Zdroj práva:
 1)náboženské prikázania (kresťanská mravnosť)
 2)rímske právo
 3)grécka múdrosť, zmysel pre kalokagatiu
 
Úlohy práva v spoločnosti: 1)REGULATÍVNA FUNKCIA (ustanovuje vzory ľudského správania)
2)KONTROLNÁ FUNKCIA
3)FUNKCIA PRÁVNEJ ISTOTY (právny monizmus)
 
Právny monizmus hovorí o tom, že existuje len 1 právny systém a občania mu môžu dôverovať.
Morálnu normu si nie je možné vynútiť pôsobením práva alebo právnych inštitúcií. Upravujú vzťahy v spoločnosti na báze tradícií, zvykov a iných vplyvov (čestnosť, zodpovednosť).
 
Pramene práva:
Forma, v ktorej je právo obsiahnuté.
 -zákonníky, vyhlášky, ústava, medzinárodné zmluvy, nepísané normy (precedensy)
 -na Slovensku sú právom ustanovené tieto formálne pramene práva:
· Ústava a ústavné zákony
· Výsledky referenda so silou ústavy (alebo ústavného zákona)
· Právne záväzné akty európskych spoločenstiev a EU, ktoré majú prednosť pred zákonmi SR
· Medzinárodné zmluvy v zmysle článku 7
· Zákony, medzinárodné zmluvy, výsledky referenda so silou zákona
· Nariadenia vlády
· Vyhlášky a výnosy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
· Všeobecne záväzné nariadenia organizovanej miestnej samosprávy
· Všeobecne záväzné nariadenia miestnej štátnej správy (VUC)

PRÁVNA SILA
Predstavuje vlastnosť právneho predpisu, ktorá umožňuje zistiť jeho podriadenosť alebo nadriadenosť v hierarchií právnych predpisov.
 -toto rozlíšenie má veľký význam v praxi, pretože právne predpisy nižšieho stupňa nesmú
  odporovať právnym predpisom vyššieho stupňa právnej sily
 -zároveň to znamená, že právny predpis môže byť zmenený alebo zrušený iba právnym
  predpisom vyššieho, alebo rovnakého stupňa právnej sily
 
Usporiadanie právnych noriem podľa právnej sily:
· Ústava SR, ústavné zákony, zákony NR
· Nariadenia vlády SR
· Vyhlášky, opatrenia, výnosy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
· Všeobecne záväzné nariadenia
Ústava SR, ústavné zákony a zákony NR
 -na prijatie zákona a zmenu ústavy a ústavných zákonov je potrebná kvalifikovaná
  väčšina, t.j. súhlas 3-pätinovej väčšiny všetkých poslancov, čiže 90 poslancov
Všeobecne záväzné nariadenia
 -vyhlasujú sa vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní vopred
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014