Ochrana ľudských práv a slobôd

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 548 slov
Počet zobrazení: 7 839
Tlačení: 602
Uložení: 645
Ochrana ľudských práv a slobôd
Na ochranu jednotlivcov pre porušenie základných ľudských práv a slobôd sa vytvorila celá sústava prostriedkov.
 
VNÚTROŠTÁTNE PROSTRIEDKY
  -nezávislé súdnictvo
  -výchova a vzdelávanie v oblasti ľudských práv
  -ombudsman
 
Ombudsman pôsobí vo vyše 50 štátoch sveta. Je to vysoký štátny úradník, ktorý sa stará o ochranu ľudských práv v rôznych oblastiach ako životné prostredie, ochrana spotrebiteľa, detí, odporcov vojenskej služby a pod. Má takú silu, že často krát zaváži aj to, že je zainteresovaný do problému.
-keď jednotlivec vyčerpá všetky vnútroštátne prostriedky, môže využiť medzinárodný
 systém ochrany
 
MEDZINÁRODNÉ PROSTRIEDKY
  -1945 bol prijatý Štatút medzinárodného vojenského tribunálu, ktorý bol jeden z prvých vyjadrení myšlienky ochrany ľudských práv
  -v roku 1946 vypracovala komisia pre ľudské práva pri OSN Medzinárodnú chartu ľudských práv
  -1948 bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv
 
1)RADA EURÓPY
  -politická organizácia, ktorá podporuje rozvoj demokracie a zaoberá sa problematikou
ľudských práv v európskych krajinách
  -je to významná medzinárodná organizácia, ktorá bola založená 5.5.1949 v Londýne
a dnes má sídlo v Štrasburgu
 
Najdôležitejšie mechanizmy ľudských práv, čo sa týka rady Európy:
  =Európska komisia pre ľudské práva
  =Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu -uväznenie
  -imigrácia
  -majetok
  -sloboda prejavu
  -sociálne záležitosti
  -telesné tresty na školách
  -postavenie nemanželských detí
Európske krajiny nadviazali na všeobecnú úpravu ľudských práv a v roku 1950 vznikol Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento dokument spolu s 11 protokolmi a Európskou sociálnou chartou tvorí Európsky chartu ľudských práv.
  -tento dokument sa stal najpredávanejšou zmluvou o ľudských právach na svete
 
 
3)OSN (ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV)
-vznikla 24.10.1945
-ešte pred jej vznikom bola v období posledných dní 2. svetovej vojny podpísaná Charta OSN, ktorú podpísalo 50 vlád 25.4.-26.4.1945 v San Franciscu
-medzi hlavné úlohy OSN podľa Charty OSN patrí upevňovanie viery v základných ľudských právach, teda dôstojnosť a mravné hodnoty, v rovnaké práva mužov a žien, veľkých aj malých národov
-snaha OSN o =zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti
=rozvíjanie priateľských vzťahov medzi národmi (rešpekt rovnoprávnosti
  národov)
=spolupráca pri riešení medzinárodných ekonomických, sociálnych,
  kultúrnych a humanistických otázkach
=podporovanie ľudských práv a slobôd bez rozdielu na rasu, pohlavie,
  jazyk a náboženstvo
 
-v roku 1966 bol prijatý Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
-pakty podrobne definujú práva vyhlásené vo VDĽP
-každý dokument ďalej upravuje postupy, pomocou ktorých môžu príslušné orgány OSN  (Výbor pre ľudské práva, Hospodárska a sociálna rada) kontrolovať, či členské štáty aplikujú chránené práva
-európske krajiny sa zaviazali rozvíjať dodržiavanie ľudských práv dokumentom
 Záverečný akt Helsinki (Záverečný akt KBSE)
-bol prijatý na konferencií o bezpečnosti a spolupráci v Európe
-Belehrad, Madrid, Viedeň, Paríž,...
 
2)EURÓPSKA ÚNIA
-ciele= 1)posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti, hospodárska únia, spoločné finančné fondy (financovanie najchudobnejších regiónov Európy)
  2)menová únia
  3)spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
-Európsky súdny dvor sídli v Luxemburgsku a zodpovedá za jednotný výklad a aplikáciu práva
 
-slovenské a české dejiny mapujú problematiku ľudských práv už od roku 1848
-v ČSSR hnutie za ľudské práva predstavovala Charta 77, čo bol dokument, ktorý bol podpísaný ľuďmi verejne známymi a činnými
-po podpise avšak nasledovalo prenasledovanie, zákaz činnosti, strata možnosti  zamestnania
-1990 bolo v Prahe Helsinské národné zhromaždenie
-1991 bola v Česko-slovensku prijatá feudálnym zhromaždením Listina základných práva a slobôd
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.134