Ústava

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 358 slov
Počet zobrazení: 9 347
Tlačení: 574
Uložení: 576
Ústava
 
Ústava je základný zákon štátu, hlavný prameň práva a má najvyššiu právnu silu.
 -je to najvyššia normatívna výpoveď o základných princípoch poriadku vládnutia
  a hodnotových kritériách štátu
 
Vlastnosti ústavy: 1)RIGIDNOSŤ (tuhosť, akúkoľvek zmenu ústavy možno uskutočniť len ústavným
  zákonom)
2)ÚSTAVNOSŤ (žiadna právna norma ani žiadna činnosť v štáte nemôže ústave
  protirečiť)
 
ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 -bola prijatá 1.9.1992
 -účinnosť ako celok nadobudla 1.1. 1993
 -zakotvila republikánsku, teda parlamentnú formu vlády
 -vychádza z francúzskej a nemeckej ústavy
 -je demokratická
 
Základné úlohy: 1)PORIADKOVÁ
  2)STABILIZAČNÁ
  3)INTEGRAČNÁ
  4)ORGANIZAČNÁ

Štruktúra: -Preambula (slávnostné vyhlásenie)
-9 hláv a 156 článkov
 
Preambula
 -začína slovami „My národ slovenský..“
 -odvoláva sa na kultúrne dedičstvo predkov, na zápas o národné bytie, na cyrilo-metodskú
  tradíciu
 -neskôr spomína národnostné a etnické menšiny, zdôrazňuje demokratické princípy
 -Veta „Uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov“ hovorí o zastupiteľskej demokracii

1.Hlava; VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTÁTU
  -hovorí o symboloch štátu (znak, zástava, hymna, pečať)
  -desiaty článok prvej hlavy popisuje hlavné mesto SR

„Slovenská republika je zvrchovaný demokratický štát, neviažuci sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo, štátna moc pochádza od občanov...“
 
2.Hlava; ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY OBČANOV
  -obsahuje: =ľudské práva a slobody
=politické práva
=práva národnostných menšín
=právo na ochranu životného prostredia
 
Ľudské práva:
„Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“ (článok 15)
„Osobná sloboda sa zaručuje.“ (článok 17)
„Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.“ (článok 23)
„Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú.“ (článok 24)
 
Politické práva:
„Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.“ (článok 26)
„Cenzúra sa zakazuje.“ (článok 26, III. odstavec)
„Právo pokojne sa zhromažďovať.“ (článok 28)
 
3.Hlava; HOSPODÁRSTVO SLOVENSKA
  -zakladá sa na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomike
-v II. oddiele je upravený Najvyšší kontrolný úrad SR
  -pri vzniku SR sa konštituoval ako nezávislý orgán, vykonávajúci kontrolu hospodárenia
s rozpočtovými prostriedkami, so štátnym majetkom, majetkovými právami a pohľadávkami
štátu
  -na čele NKÚ je predseda so svojimi podpredsedami, ktorého volí a odvoláva NRSR
   tá istá osoba môže byť za predsedu zvolená najviac v dvoch rokoch po sebe idúcich
7-ročných obdobiach
  -raz do roka predkladá správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Národnej rade SR
 
4.Hlava; ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA
  -územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok, avšak základom je len obec
  -orgány obce: 1)obecné zastupiteľstvo =zložené z poslancov, volených na 4 roky
  =týchto poslancov volia obyvatelia obce, ktorí
majú na území trvalý pobyt
  2)starosta/primátor =výkonný orgán obce
  =vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok
  -vyšší územný celok (samosprávny kraj)
  -hlavným orgánom VÚC je zastupiteľstvo VÚC + predseda (tvoria ho poslanci, ktorí sú
volení na 4 roky v priamych voľbách)
 
5.Hlava; ZÁKONODARNÁ MOC
  -zákonodarnú moc má v našom štáte NRSR
  -NRSR má 150 poslancov na 4 roky po dosiahnutí veku 21 rokov
1)Oblasť zákonodarstva
2)Oblasť kontroly (vláda) -rokovanie o programovom vyhlásení vlády
-schvaľovanie štátneho rozpočtu
-schvaľovanie štátneho záverečného účtu
-právo poslancov klásť otázky
3)Oblasť tvorby štátnych orgánov -voľba kandidátov na funkcie ústavného súdu
  -voľba a odvolanie predsedu NRSR aj podpredsedov
 -zriadenie výborov a komisií
  -návrhy prezidentovi na vymenovanie generálneho
prokurátora
4)Oblasť vnútornej a zahraničnej politiky -rozhoduje o vypovedaní vojny
-dáva súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo SR
-vyslovuje súhlas s prítomnosťou zahraničných
  ozbrojených síl na území SR
6.Hlava; VÝKONNÁ MOC
  -hovorí o výkonnej moci (prezident a vláda)
  -Prezident =zastupuje SR navonok 
=podpisuje zákony
=vymenúva a odvoláva sudcov ústavného súdu aj najvyššieho súdu
=prijíma, overuje, odvoláva diplomatov
=vyhlasuje referendum
  -prezidentom sa môže stať občan SR, musí mať nad 40rokov a môže byť po sebe najviac dve
volebné obdobia
  -Vláda =skladá sa z predsedu, podpredsedu a ministrov
   =rozhoduje o: -návrhoch zákonov
-nariadeniach vlády
-programe vlády
-návrhoch štátneho rozpočtu
-zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politike, atď.
 
7.Hlava; SÚDNA MOC
  -článok 125 rozoberá problematiku ústavného súdu
  -je tu tiež sústava súdov (okresné, krajské, Najvyšší súd SR)
 
8.Hlava; PROKURATÚRA SLOVENSKA A VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV
„Prokuratúra SR chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.“
„Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh NRSR.
„Verejný ochranca práv chráni základné práva a slobody fyzických a právnických osôb, ak konanie orgánov verejnej správy (súdy) bolo alebo je v rozpore s právnym poriadkom.“
 
9.Hlava; ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
ÚSTAVNÝ VÝVOJ NA SLOVENSKU
1848–1918
 -ústavy absolutistického Rakúska
 
1918–1920
 -ústavné provizórium
 
29.2.1920
 -Slovensko prijalo dočasné národné zhromaždenie
 -vzniká tzv. Ústavná listina ČSR (podľa vzoru americkej, francúzskej, belgickej
  a weimerskej ústavy)
 -ústava vychádzala z idey čechoslovakizmu
 -na čele štátu stál prezident
 
Zákonodarná moc: 2-komorové národné zhromaždenie, ktoré sa delilo na:
A)Poslaneckú snemovňu (300 poslancov)
B)Senát (150 senátorov)
Výkonná moc: Vláda ,ktorú vymenovával prezident
Súdna moc:  Sústava súdov (civilné, trestné, vojenské, Najvyšší súd, ústavný súd)
 
22.11.1938
 -vydalo národné zhromaždenie Ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny
 -neskôr sa slovenská krajina nahradila slovom Československá republika
 
Zákonodarná moc: Snem Slovenskej krajiny
 
14.3.1939
 -vzniká samostatný Slovenský štát
 
21.7.1939 
 -ústava podľa vzoru talianskej a portugalskej ústavy
 -slovenský štát je republikou na čele s prezidentom
 -Jozef Tiso, ktorý bol zároveň aj predsedom vlády
 -zakotvila autoritatívny typ riadenia, smer ku kresťanskému náboženstvu
 
Zákonodarná moc: Slovenský snem (80 poslancov volených na 5 rokov)
Výkonná moc : 9-členná vláda, vymenovával ju prezident
 
1945-1948
 -bola obnovená ústava z roku 1920, ktorá sa doplňovala a menila  sa ďalšími zákonmi
  o kompetencie pre československú vládu a slovenské národné orgány
 
Február 1948
 -Ústava bola prijatá 9.mája
 -deklarovala politické víťazstvo robotníckej triedy a pracujúceho ľudu
 -ČSR bola charakterizovaná ako ľudovodemokratický štát vo forme diktatúry proletariátu
  (robotníci + roľníci)
 -uplatňovala sa plánovaná ekonomika a ĽP neboli dodržiavané (KSČ jediná vládnuca strana)
 -na čele krajiny stál prezident
 
Zákonodarná moc: Národné zhromaždenie (300 členov)
Výkonná moc: Vláda a Zbor povereníkov
 
11.7.1960
 -bola prijatá ústava ČSSR (dominancia KSČ)
 -SNR bola jednotným zákonodarným, výkonným a j vládnucim orgánom
 -celoštátny zákonodarný orgán tvorilo 1-komorové Národné zhromaždenie
 
1961
 -transformácia na európsky typ právnej kultúry
 -prijatá Listina základných práv a slobôd
 
1969 
 -bol prijatý zákon o federácii
 -vznikli 2 rovnoprávne republiky SR a ČR
 -každá krajina mala svoju vlastnú vládu i ministerstvá
 -najvyšší výkonný orgán tvorila vláda ČSR
 
Zákonodarná moc (SR) : NRSR

1992
 -Ústava SR bola prijatá 1.septembra
 -3.septembra bolo slávnostné podpísanie vtedajším predsedom parlamentu (Gašparovič)
  a predsedom vlády (Mečiar)
 
1.11.1993
 -nadobudla účinok ako celok
 
ÚSTAVNÝ SÚD
V kompetencií ústavného súdu je ochrana základných práv a slobôd občanov a kontrola parlamentu
a výkonných orgánov, či dodržiavajú ústavnosť.
 -ústavný súd SR je nezávislým súdnym orgánom Ústavy
 -proti rozhodnutiu ústavného súdu nie je možné odvolať sa
 
-ÚS má 13 sudcov, ktorých vymenúva prezident na obdobie 12 rokov
-sudcom sa môže stať ten, kto má minimálne 40 rokov a 15 ročnú prax
-majú imunitu ako poslanci NRSR
-ÚS má sídlo v Košiciach
-môže nariadiť rozpustenie politickej strany
-podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona
 
-ústavou sa zaoberá článok 124 a 145
 
Článok 130 ústavy hovorí o tom, kto môže podať návrh:
  a)najmenej jedna pätina poslancov NRSR
  b)prezident
  c)vláda
  d)akýkoľvek súd
  e)generálny prokurátor
  f)verejný ochranca práv
  g)najvyšší kontrolný úrad SR
  h)každý, kto má pocit, že sú porušované jeho práva
 
Ústavný súd rozhoduje o:
1)súlade zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami
2)nariadeniach vlády všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných
  orgánov štátnej správy s ústavou
3)pozastavení účinnosť právnych predpisov, ak by ohrozovali práva občanov
4)súlade návrhu zákona s ústavou
5)zrušení zákonov
6)sťažnostiach jednotlivcov na porušenie ústavou
7)sťažnostiach fyzických ale aj právnických osôb, ak boli porušené ich práva alebo slobody
8)žalobe proti prezidentovi
9)podaní výkladu ústavy
10)sťažnostiach proti výsledkom referenda
11)sťažnostiach proti výsledku
12)odvolaní prezidenta SR
13)tom, či rozhodnutie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo hnutia
je v zhode s ústavnými a inými zákonmi
14)tom, či vyhlásenie výnimočného stavu bolo vydané v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom
15)sťažnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému zásahu do vecí územnej samosprávy
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.048