Právna kultúra a právna komparistika

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 340 slov
Počet zobrazení: 11 299
Tlačení: 782
Uložení: 701
Právna kultúra a právna komparistika
 
Právna kultúra zahŕňa spôsob tvorby práva, aplikovanie práva v praxi, výchovu právnikov, organizáciu súdnictva, zachytáva tradíciu, zvyky a históriu národa.
Právna komparistika sa zaoberá porovnávaním právnych systémov, sleduje ich znaky, hodnoty a formy vyjadrenia práva.
 
Rozoznávame 4 typy právnej kultúry:
1)EURÓPSKA (KONTINENTÁLNA)
2)ANGLOAMERICKÁ
3)NÁBOŽENSKÁ (TRADIČNÁ), Arabské krajiny a Vatikán
4)SOCIALISTICKÁ
 
HISTÓRIA EURÓPSKEJ PRÁVNEJ KULTÚRY:
-kolískou je staroveké Grécko
-ovplyvnili ju grécky filozofi najmä v období klasickej filozofie (Sokrates, Platón
 a Aristoteles)
-filozofi stoicizmu a helenizmu položili základy pojmového aparátu, ktoré dodnes
 využíva právna veda
 
-ďalším zdrojom pre Európsku právnu kultúru sa stala rímsko-právna vzdelanosť
-Rimania vytvorili systém platného práva v dnešnom slova zmysle
-vytvárali abstraktné vzory riešenia istých situácií a konfliktov
-vytvorili samostatnú vedu o práve, ktorú nazvali jurisprudencia
-základom rímskej právnej vedy bola grécka filozofia
-dedičom rímskeho impéria sa po jeho rozpade stala byzantská ríša
-cisár Justinián dal zozbierať texty, rímskeho súkromného práva a vznikla zbierka Corpus Iuris Civilis
-v 11.-12. Storočí sa dožadovali rímskeho práva najmä talianske mestá
-v Boloni vznikli prvé talianske školy
-talianski právnici odchádzali do ďalších európskych krajín
-niektoré časti rímskeho práva potom dopĺňali na základe skúseností, ktoré si priniesli
 tzv. Učenými poznámkami (glosami)
-týchto právnikov považujeme za prvých skutočných právnikov
-neskôr postglosátori rozširovali ich poznámky
-napriek tomu, že cirkev si vytvárala vlastné pravidlá, uznávala Rímske právo
 
CHARAKTERISTIKA PRÁVNYCH KULTÚR
EURÓPSKA PRÁVNA KULTÚRA
-právo je:
1)písané
2)tvoria ho štátne orgány
3)ústava oprávňuje zákonodarné orgány na tvorbu práva
4)do života ho uvádzajú súdy a iné štátne orgány
 
ANGLO-AMERICKÁ PRÁVNA KULTÚRA:
-právo je:
1)nepísané
2)sudca sa aktívne podieľa na tvorbe práva
3)tvoria ho predsedensy (nasledujúce súdne prípady, ktoré sa stanú, a majú podobnosť s tými, ktoré ich predchádzali, budú posudzované podobným až
 identickým spôsobom)

NÁBOŽENSKÝ TYP PRÁVA:
 1)náboženstvo určuje život občanov, a to ako budú žiť
 2)stanovuje pravidlá
 3)určuje postavenie žien v spoločnosti, vzťah k alkoholu, povinné Piliere vierouky
 
SOCIALISTICKÝ TYP PRÁVA: (bývalý východný socialistický blok)
 1)neexistovalo delenie na súkromné a verejné právo (bolo preferované súkromné)
 2)na poprednom mieste je záujem štátu pred záujmom jednotlivca
-SR začala transformáciu na európsky typ právnej kultúry prijatím Listiny základných práv a slobôd z roku 1991
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031