Čo je spoločnosť, vývoj a charakteristika spoločnosti

Spoločenské vedy » Právo

Autor: zuzulik
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 567 slov
Počet zobrazení: 39 788
Tlačení: 1 440
Uložení: 1 221
- spoločnosť je jeden z najčastejšie používaných pojmov v každodennom živote, ako aj vo vede
- je to kľúčový ústredný pojem sociológie nakoľko spoločnosť je predmetom skúmania sociológie
- ľudská spoločnosť má v súčasnosti rozmanité formy a svoju vlastnú podobu
Spoločnosť je historické spoločenstvo ľudí charakteristické vzájomnými vzťahmi, existujúce na určitom území a typické pre danú historickú etapu.
Spoločnosť je výsledkom dlhodobého historického, prírodného a spoločenského vývoja.

Rozlišujeme:
1. ĽUDSKÚ SPOLOČNOSŤ
2. ŽIVOČÍŠNE SPOLOČENSTVO
3. RASTLINNÉ SPOLOČENSTVO
Všetky tieto tri zložky spoločnosti tvoria jednotu, navzájom sa dopĺňajú, prelínajú a nemôžu bez seba existovať. Človek počas svojho vývoja ako spoločenského druhu žil v rôznych spoločenských zoskupeniach (napr. tlupy, rody, kmene....) až kým vytvoril typicky ľudskú spoločnosť. Človek pri postupnej zmene zo živočíšneho druhu na spoločenského tvora prekonal zmeny:
1. BIOLOGICKÚ zmenu: vývoj mozgu, vzpriamenie postavy...
2. SPOLOČENSKÚ zmenu: potreba združovať sa, komunikovať.....

Rozdiel medzi ľudskou spoločnosťou a živočíšnym spoločenstvom:
1. cieľavedomí charakter ľudskej práce
2. človek pri práci používa nástroje, ktoré sám vyrába
3. človek v procese práce vytvára rôzne vzťahy a formy spoločenského vedomia ako napr: vedu, umenie, náboženstvo kultúru...
4. v ľudskej spoločnosti sa prenášajú dosiahnuté výsledky a skúsenosti z generácie na generáciu
5. ľudská spoločnosť sa mení veľmi rýchlo, živočíšne spoločenstvo veľmi pomaly alebo vôbec

KOMUNITA
- je to spoločenstvo ľudí žijúcich a spolupracujúcich na ohraničenom území
Základnými znakmi komunity sú:
- spoločné územie
- bezprostredné či sprostredkované sociálne vzťahy medzi ľuďmi
- pocit pospolitosti, súdržnosti s ktorým sa ľudia stotožňujú s komunitou
Komunita je jedným z najdôležitejších sociálnych útvarov.

MESTO
- môžeme sociologicky charakterizovať ako typ komunity s rozdelenou deľbou práce,
s väčším počtom a väčšou hustotou osídlenia členov, ktorí sú sociálne veľmi
rôznorodý a zväčša sa nezaoberajú poľnohospodárstvom, prevaha neosobných
sociálnych vzťahov a interakcií ľudí.

DEDINA

- je to typ komunity, má menší počet členov s nižšou hustotou osídlenia, členovia sú
sociálne rovnorodejší, viac osôb sa zaoberá poľnohospodárstvom, prevládajú v nej osobné sociálne vzťahy a interakcie.
Tradičná a moderná spoločnosť
tradičná spoločnosť je to typ usporiadania spoločnosti, ktorý existoval od vzniku ľudskej spoločnosti až po obdobie priemyselnej revolúcie.
moderná spoločnosť nahrádza tradičnú spoločnosť, je typ usporiadania spoločnosti. ktorý vzniká po priemyselnej revolúcii a trvá až dodnes

Znaky tradičnej a modernej spoločnosti:

TRADIČNÁ:

- poľnohospodárstvo doplnené remeselnou výrobou
- obyvateľstvo sústredené v dedinách, osadách
- autokratický systém moci ( vláda jedného človeka)
- pevné zlúčenie do vrstiev
- výrobky vyhotovovali jednotlivci celé
- existencia sebestačných a nezávislých sociálnych útvarov
- pomalý sociálny vývin
- výrazné postavenie náboženstiev v živote človeka
- tradície a zvyky

MODERNÁ:

- priemysel, doplnení poľnohospodárstvom a službami
- sústredenie obyvateľov do miest
- demokratické formy moci, vláda viacerých ľudí
- voľný pobyt vo vrstvách
- vysoký stupeň deľby práce
- vzájomná previazanosť sociálnych útvarov
- moderná spoločnosť = zrýchlenie spoločenského vývoja
- náboženstvo = doplnok života človeka
- tradície a zvyky = doplnok života človeka

Spoločnosť v jednotlivcovi, jednotlivec v spoločnosti
Osobnosť: každý človek je neopakovateľný, individuálny a to zásluhou vonkajších
a vnútorných dispozícií, ktoré sú v jednote.
- vyjadruje sociálnu kvalitu jednotlivca, ktorú človek získava v procese socializácie a je výsledkom jeho spoločenského rozvoja.

1. OSOBNOSŤ je DETERMINOVANÁ (podmienená) SPOLOČNOSŤOU : danou spoločnosťou v ktorej človek žije, jej ekonomika, kultúra, spoločenskou triedou a vrstvou, miestom kde žije a pracuje a kde si vytvára medziľudské vzťahy a kontakty.

2. OSOBNOSŤ DETERMINUJE SPOLOČNOSŤ: osobnosť nie je pasívna a preto
ovplyvňuje spoločnosť svojou aktivitou, činnosťou, angažovaním sa, spracúva podnety zo spoločnosti = selektuje ich a tým sa sama formuje.

- súčasne každý jednotlivec pôsobí na spoločenské vzťahy na sociálne prostredie v ktorom žije a formuje ho.
- osobnosť a spoločnosť nedokážu existovať samostatne, nevylučujú sa navzájom, ale patria k sebe a navzájom sa podmieňujú čiže determinijú.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.140