Právo základy

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 411 slov
Počet zobrazení: 5 565
Tlačení: 462
Uložení: 510
Úvod do práva. Definuj pojem právo. Štruktúra práva. Čo je to výlučnosť práva. Právna kultúra + európsky typ právnej kultúry.
 
Právo je súhrn právnych noriem ako všeobecne záväzných pravidiel správania, vyjadrených v osobitnej štátom stanovenej forme (Zbierka zákonov), ktorých dodržiavanie je vynútiteľné štátnou mocou.
Štruktúra práva je tvorená troma zložkami a to právne normy, právne inštitúcie, právne vedomie.

Právne normy:
-  sú to idei, pravidlá správania vystupujúce v podobe ústavných zákonov, zákonov. Vládnych nariadení, vyhlášok či výnosov.
-  upravujú vzájomné vzťahy medzi jednotlivými členmi spoločnosti a medzi spoločnosťou a štátom.
-  predstavujú určitý právny ideál, vzor želateľného správania, ktorý by mal dodržiavať každý.
Právne inštitúcie:
-  umožňujú vynútiteľnosť práva a sú to: súdy, prokuratúra, polícia, advokácia, notárstvo...
Právne vedomie:
-  je to súhrn poznatkov a postojov v oblasti práva, ktoré má buď jednotlivec či celá spoločnosť.
-  neustále sa vyvíja, zdokonaľuje, a to na základe duchovných a materiálnych vplyvov.
Výlučnosť práva:

-  právny systém, poriadok, len jeden, všetci ho máme dodržiavať rovnako, platí pre všetky smery.
Znaky:

o Monizmus  (Monizmus práva vyjadruje jeden z predpokladov právnej istoty, ktorým je požiadavka, aby v štáte platilo len jedno právo. Táto požiadavka nenaráža na situácie, kedy sú jednotlivé právne normy obsiahnuté vo viacerých právnych predpisoch, ale skôr vyjadruje podmienku, aby si jednotlivé právne predpisy nekonkurovali. Príkladom nie monizmu, ale napríklad dualizmu práva, by bola situácia, keď má jeden štát dve platné ústavy, ktoré si navzájom odporujú.)
o Štátna forma
o Vynútiteľnosť štátnou mocou

Právna kultúra:
-rozvíjala sa spolu s prvými civilizáciami (teda prvé zákony, vznik práva) súvisia zo vznikom prvých starovekých štátov, budovaním prvých civilizácii
-boli to prvé zákonníky, kódexy (Chamurapiho zákonník, Solónové zákony, Corpus Iuris Civilis(Občiansky zákonník))
- je súčasťou kultúry spoločnosti, ktorá sa prejavuje ako súhrn národných a miestnych zvláštností v právnom myslení aj v praxi. Niektoré krajiny majú podobné právne systémy:
 - rovnakú filozofiu tvorby práva (hodnoty)
- podobné formy vyjadrenia práva (písané, nepísané, obyčaje)
- podobný spôsob tvorby práva (parlament, súdy – precedens)
- spôsob uvádzania práva do praxe   => čiže  majú spoločnú právnu kultúru.
Právna komparatistika – porovnáva rôzne právne systémy – príbuzné znaky, odlišnosti...
 
4 základné typy PK:
1. európsky typ právnej kultúry (kontinentálny) – písaná forma, základom je právna norma, ktorú tvoria štátne orgány a štátne orgány právo aplikujú.  2. anglo–americký (Common law) – nepísaná forma, súdne precedensy – rozhodnutia vyšších súdov, ktoré sa do budúcnosti stávajú záväznými pre každý podobný prípad  3. Náboženský typ (tradičný) – opiera sa o náboženstvo (moslimský (šária), kontinentálny, židovský) 4. Socialistický (sovietsky) – ideálom je beztriedna spoločnosť , spoločné vlastníctvo *5. zvykové právo – vychádza sa zo zvykov a tradícií, ktoré sú povyšované na zákon
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014