Sústava súdov SR

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 308 slov
Počet zobrazení: 4 883
Tlačení: 382
Uložení: 414
Definujte sústavu súdov SR. Čo znamená nezávislosť súdnictva.
V SR rozlišujeme všeobecné súdy a osobitný súd, ktorým je Ústavný súd SR (KE). V SR je súdnictvo dvojstupňové. Na konanie v prvom stupni sú príslušné okresné súdy (54). Krajský súd (8) rozhoduje ako odvolací súd. Najvyšší súd SR rozhoduje ako dovolací súd a nikdy ako najvyšší orgán súdnej moci nekoná v prvom stupni.

Súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach, preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov. Rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanoví, že vo veci rozhoduje jediný sudca. Zákon ustanovuje, kedy sa na rozhodovaní senátov zúčastňujú aj prísediaci sudcovia z radov občanov a v ktorých veciach môže rozhodnúť aj zamestnanec súdu poverený sudcom.

Základné postavenie sudcov, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu (vymenovanie, odvolanie, vzdanie sa funkcie a iné) upravuje Ústava SR. Podrobnejšiu úpravu sústavy súdov, ich pôsobnosť, organizáciu a konanie pred nimi, takisto spôsob ustanovenia prísediacich sudcov ustanoví zákon (čl. 143 a 148 Ústavy SR).

Ústavný súd Slovenskej republiky
 je nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti (čl.124 Ústavy SR). Základné postavenie Ústavného súdu, sudcov Ústavného súdu upravuje Ústava SR. Okrem toho, že rozhoduje o súlade noriem nižšej právnej sily s normami vyššej právnej sily, Ústavný súd rozhoduje i kompetenčné konflikty medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ak zákon neustanovuje, že tieto spory rozhoduje iný štátny orgán. Ústavný súd rozhoduje i o rôznych sťažnostiach, podáva výklad ústavy alebo ústavných zákonov, ak je vec sporná. Podrobnosti o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky špecifikuje osobitná právna norma.

Nezávislosť súdnictva – je pilierom demokracie a právneho štátu a predpokladá to, že sudcovia pri procese nebudú vidieť účastníkov, ale samotný prípad. Sudcovia sa pri rozhodovaní neradia ničím iným, len právom a svojím svedomím. Sudca nie je viazaný nijakými inými príkazmi, stanoviskami či názormi. Nezávislosť sudcov zaručuje aj to, že ich funkcia je nezlúčiteľná s funkciami v štátnych orgánoch, politických stranách a inou zárobkovou činnosťou. Sudca by sa pri vynášaní rozsudku mal riadiť morálnym kódexom sudcu, hovorí sa o tzv. sudcovskej etike.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017