Ľudské práva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 285 slov
Počet zobrazení: 2 968
Tlačení: 240
Uložení: 229
Ľudské práva. Charakteristika, štruktúra. 3 generácie ĽP + 3 príklady ku každému. 5 dokumentov o ĽP. Vývoj ĽP po 2. Sv. vojne.
Ľudské práva sú oprávnenia priznané jednotlivcovi, ktoré mu umožňujú plne využívať vedomosti, schopnosti, inteligenciu, talent, znalosti na uspokojenie duchovných túžob a materiálnych potrieb. Stávajú sa zárukou spokojného života na jednej strane, no nás aj obmedzujú z pohodlnosti (každé právo sa spája s povinnosťou) – „Moja sloboda sa končí tam, kde začína sloboda iného človeka.“ (Deklarácia práv človeka a občana 1789).

Generácie ľud. práv sú medzinárodným štandardom základných ľudských práv a delia sa na 3 skupiny:

Prvá generácia ľuds. práv –
patria tu občianske a politické práva, ktoré boli sformované koncom 18. Stor. Sú prejavom jednotlivca vymaniť sa spod nadvlády štátu a vyšších vrstiev. Patrí tu: právo na život, nedotknuteľnosť osoby a jej majetku, právo na osobnú slobodu, zákaz nútených prác a služieb....

Druhá generácia ľuds. práv –
hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktoré sa formovali od druhej polovice 19. Stor. Štáty ich začali uznávať po prvej svetovej vojne. Na zabezpečenie dodržiavania týchto práv je nevyhnutná činnosť štátu. Vznik tejto generácie bol podnietený socialistickou filozofiou, ktorej základom je presvedčenie, že človeku, ktorý nemá ani životné minimum sú osobné práva zbytočné. Patria tu: právo na slobodnú voľbu povolania, právo na prácu, právo na súkromné podnikanie, právo na uspokojivé prac. podmienky...

Tretia generácia ľuds. práv – tieto práva zahŕňajú široký okruh práv, ktoré možno charakterizovať ako práva solidarity. Realizácia týchto práv presahuje hranice jednotlivých štátov, či kontinentov. Tieto práva sú obsiahnuté iba v nezáväzných dokumentoch ako je štokholmská deklarácia z Ria de Janeira o životnom prostredí. Prekážkou zakotvenia týchto práv v medzinárodných zmluvách je suverenita štátov, rôzna kultúra, vyspelosť a rozdielne ekonomické podmienky jednotlivých štátov. Patria tu: právo na mier, právo na priaznivé životné prostredie, právo na hospodársky a sociálny rozvoj...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.117