Listina základných ľudských práv a slobôd

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 454 slov
Počet zobrazení: 5 700
Tlačení: 448
Uložení: 455
Listina základných ľudských práv a slobôd. Charakteristika, 6 okruhov + príklady. Helsinský proces (KVSE). Obmedzenia niektorých ĽP (Ústava, článok 18, 21, 23, 26, 27, 28).
Listina základných práv a slobôd je deklarácia ľudských práv schválená počas ČSFR Federálnym zhromaždením ČSFR a to ústavným zákonom č.23/1991 Zb. zo dňa 9. januára 1991, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd (LZPS). Vychádza z medzinárodných dokumentov.
Z hľadiska štruktúry sa LZPS skladá z dvoch častí. Prvú časť tvorí ústavný zákon č.23/1991 Zb., ktorým sa LZPS uvádza a druhú časť tvorí vlastný text LZPS, ktorý sa skladá z úvodu (preambuly) a šiestich hláv.
 
6 okruhov + príklady:
1. Základné ĽP a slobody- zaručujú človeku dôstojnosť v základných oblastiach jeho života, napr. právo na život, nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, osobnú slobodu, právo na ľudskú dôstojnosť, ochrana listového tajomstva, telefonických a iných správ, slobodu pohybu a pobytu slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania.
2. Politické práva- vytvárajú pre občanov možnosť podieľať sa na verejnom a politickom živote spoločnosti, ochranu v rovine občianskej a verejnej.
3. Práva národnostných menšín a etnických skupín- chránia pred diskrimináciou, násilným nátlakom zo strany väčšinového národa a pred násilnou asimiláciou. Patrí sem napr. právo na všestranný rozvoj vlastnej kultúry, právo na vzdelanie v materinskom jazyku a jeho požívanie v úradnom styku.
4. Hospodárske, sociálne a kultúrne práva- garantujú istý minimálny štandard životnej úrovne s cieľom zabezpečiť každému dôstojnú existenciu a umožňujú človeku rozvíjať jeho osobnosť. Zaraďujeme sem právo na slobodnú vôľu povolania, právo podnikať, právo na štrajk, právo na združovanie v odborových organizáciách , právo na odmenu za prácu, právo na adekvátne pracovné podmienky, právo žien, mladistvých, postihnutých na zvýšenú ochranu pri práci, právo na dôchodkové a sociálne zabezpečenie, právo na ochranu zdravia, rodičovstva a rodiny, právo na vzdelanie, autorské práva a právo na priaznivé životné prostredie.
5. Právo na súdnu a inú právnu ochranu- zaisťuje korektnosť a spravodlivosť súdneho konania, aby bola vylúčená justičná svojvôľa, napr. možnosť domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, právo obvineného odoprieť výpoveď, právo na obhajobu, právo na právnu pomoc, právo na verejný proces, prezumpcia neviny, právo nebyť dvakrát stíhaný za rovnakú vec atď.
6. Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva- zahŕňa právo na priaznivé životné prostredie a stanovuje povinnosť štátu dbať o šetrné využívanie prírodných zdrojov, účinnú starostlivosť o životné prostredie a ochranu určených druhov rastlín a živočíchov.
 
Helsinsky proces (KBSE): OBSE organizácia pre bezpečnosť.
Cieľ je zlepšiť vzťahy v Európe a uvoľňovať napätie má viac ako 55 štátov, aj SR.
Záverečný akt obsahuje :
a, otázky tykajúce sa bezpečnosti(neporušiteľnosti hraníc –status quo, mierové urovnanie sporov, nezasahovanie do vnútorných záležitosti iných štátov, rešpektovanie LP a slobôd, rovnoprávnosť národov)
b, spolupráca v ekonomike (veda, technika a životné prostredie)
c, spolupráca v humanitnej oblasti.
 
D, obmedzenia(výnimky) niektorých LP(ústava, článok 18, 21, 23, 26, 27, 28) nevzťahuje sa na...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020