Správne právo

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 225 slov
Počet zobrazení: 2 713
Tlačení: 277
Uložení: 297
Správne právo. Vymedziť. Vysvetliť správny delikt. Sankcie, ktoré sa uplatňujú pri postihovaní priestupkov. Rozlíšte orgány miestnej samosprávy. Uveďte názov orgánov na ochranu práva, ktoré plnia tieto úlohy:
· Vydáva osvedčenia o maturitnom vysvedčení – notár
· Môže zaistiť osobu – polícia
· Obhajuje občanov v trestnom konaní – advokát
· Odhaľuje trest. Činy a zisťuje páchateľov – polícia
· Zastupuje občanov pri majetkových sporoch – advokát
· Vykonáva dohľad nad dodržiavaním predpisov na ministerstvách – prokuratúra
· Rozhoduje o vine a nevine – súd
· Podáva obžalobu v mene štátu – prokuratúra
· Rozhoduje o spôsobilosti na práv. úkony - súd

Správne právo je samostatné odvetvie verejného práva. Upravuje spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú, menia sa a zanikajú v verejnej správe. Je to veľmi dynamická oblasť práva, keďže verejná správa musí zabezpečiť veľa úloh v rôznych oblastiach = tieto úlohy sa často menia preto aj správne.
-je to nekodifikované právne odvetvie  (normy SP sú obsiahnuté vo viacerých zákonoch čiže neexistuje 1 kódex SP ako je to pri iných právnych odvetviach , trestné—trestný zákon
Predmetom SP sú spoločenské vzťahy v oblasti verejnej správy a vznikajú:
a) Medzi správnymi orgánmi a fyzickou osobou
b) Medzi SO a práv. Osobou  c) Medzi SO navzájom
Subjektmi SP sú: orgány štátnej správy , orgány samosprávy (VÚC), právnické a fyzické osoby.
Správny delikt –je to protiprávne konanie subjektov SP. Veľkú skupinu týchto deliktov tvoria priestupky.
Sankcie: pri priestupku – pokarhanie, pokuta, zákaz činnosti, prepadnutie vecí... od 30€ do 500 €
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.112