:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Obec

Spoločenské vedy » Právo

Autor: Dievča Siu-liu (28)
Typ práce: Referát
Dátum: 30.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 483 slov
Počet zobrazení: 7709
Tlačení: 625
Uložení: 649
• je základom územnej samosprávy tú tvorí obec spolu s vyšším územným celkom.
• je samostatný územný a samosprávny celok, ktorý združuje osoby, ktoré majú na ich území trvalí pobyt
• je územným spoločenstvom občanov, ktoré má právo na samosprávu
• základná jednotka verejnej správy v SR
• spravuje záležitosti týkajúce sa rozvoja obce (originálne) a štátom zverené kompetencie a povinnosti (prenesené)

originálna pôsobnosť

– samostatná správa obecných záležitostí (samospráva)
– vedenie sa stará o všestranný rozvoj svojho územia, o potreby občanov
– na dosiahnutie týchto cieľov používa obec vlastný majetok . s ktorým účelne hospodári podľa vlastného rozpočtu

prenesená pôsobnosť – kompetencie ktoré boli obce pridelené zákonom
– štát poveruje v rámci decentralizácie orgány obce aby vykonávali určité funkcie napr: rozhodovanie o právach a povinnostiach občanov a právnických osôb podľa zákonov o stavebnom konaní, správnych poplatkoch, priestupkoch, ich trestaní a iné
– pri svojom konaní obec podlieha nadriadeným štátnym orgánom a riadi sa uzneseniami vlády a smernicami ústredných orgánov štátnej správy

ZNAKY
• právnická osoba, ktorá môže samostatne manipulovať s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami
• financuje svoje potreby z vlastných zdrojov a zo štátnych dotácií
• financie získava správou vlastného majetku, podielom na daniach, z miestnych poplatkov, dotácií od štátu a iné
• obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia
• na obec možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy
• obce majú právo združovať sa s inými obcami
• zlúčenie, zrušenie alebo rozdelenie obce upravuje zákon
• štát môže zasahovať do činnosti obce len spôsobom ustanoveným zákonom
orgány obce:
• obecné zastupiteľstvo + starosta +obecná rada + obecný úrad
• obecné zastupiteľstvo
• starosta aj poslanci obecného zastupiteľstva sú volený na 4roky , volia ich obyvatelia s trvalým pobytom v obci pričom voľby sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného, priameho a tajného hlasovania

• obecné zastupiteľstvo = poslanci obecného zastupiteľstva (podľa veľkosti obce je počet poslancov od 3 do 41poslancov)
= je najvyšší orgán obce
= volený občanmi
= poslanci hlasovaním rozhodujú o najdôležitejších právach a povinnostiach (schvaľujú rozpočet, územný plán, vydávajú záväzné vyhlášky obce,..)

• starosta = zastupuje obec navonok
= je volený priamo občanmi
= zvoláva a riadi schôdze zastupiteľstva
= rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom vyhradené zastupiteľstvu

• obecná rada = výkonný a kontrolný orgán zastupiteľstva a plní jeho nariadenia
=obecné zastupiteľstvo môže radu kedykoľvek rozpustiť

• obecný úrad =výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu
= plní organizačné a administratívne úlohy
(na obecných úradoch s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu)

• hlavný kontrolór =vykonáva hlavne kontrolu hospodárenia s majetkom obce
= volený obecným zastupiteľstvom

obec zahŕňa:
• vnútorná časť s obytnou a priemyselnou zástavou
• vonkajšia časť tvorená poliami, lúkami, lesmi, cestami

- obec od mesta odlíšime podľa počtu obyvateľov - mesto má viac ako 5 000 obyvateľov
dozor nad obcou vykonáva krajský úrad

z občianstva v obci vyplývajú človeku isté práva a povinnosti:
- môže voliť a byť volený do zastupiteľstva obce
-hlasovať v miestnom referende
-navštevovať schôdze zastupiteľstva a vyjadrovať sa k prerokovávaným problémom
- je povinný riadiť sa právnymi predpismi, ktoré vydá obec
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.5)
0.014