Predmet a zásady rodinného práva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 218 slov
Počet zobrazení: 4 086
Tlačení: 353
Uložení: 341
Vymedzte predmet a zásady rodinného práva.
-  predmetom práva sú:
o vzťahy týkajúce sa manželstva
o vzťahy medzi rodičmi a deťmi
o právne vzťahy pri náhradnej rodinnej výchove detí
-  zásady sú:
o  rovnosť muža a ženy v manželstve
o  podpora manželstva, materstva a rodičovstva štátom
o  ochrana detí a mládeže
o  princíp solidarity= členovia rodiny si majú navzájom pomáhať
o  zákaz diskriminácie v rodine
o ......

Charakterizujte z hľadiska práva inštitúciu manželstva.

-  je trvalé spoločenstvo ženy a muža založené zákonom stanoveným spôsobom

Kto a za akých okolností môže uzavrieť manželstvo?

-  dve plnoleté osoby odlišného pohlavia, ktoré sú právne spôsobilé, 18+, slobodní (monogamia)
-  nie sú v príbuzenskom vzťahu, vstupujú do vzťahu dobrovoľne a slobodne

Aké sú základné spôsoby uzavretia manželstva?

OBČIANSKY SOBÁŠ
o  prehlásenie pred štátnym orgánom (starostom a i.) na úradne určenom slávnostnom mieste
CIRKEVNÝ SOBÁŠ
o  pred predstaviteľom a v priestoroch štátom registrovanej cirkvi

Kedy manželstvo zaniká?

-  smrťou jedného z manželov
-  rozvodom

Aké druhy náhradnej rodinnej výchovy rozoznáva rodinné právo SR?
-  NÁHRADNÁ OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ PRÍBUZNÝM
o  prirodzené riešenie
-  PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ
o  je zverené do starostlivosti pestúna 
o dieťa je zverené do náhradnej starostlivosti do 18. roku svojho života
-  ÚSTAVNÁ STAROSTLIVOSŤ
o  nariadené súdom a trvá do plnoletosti
o  využíva sa, keď je výchova dieťaťa vážne ohrozená alebo narušená
-  ADOPCIA = OSVOJENIE
o  zanikajú príbuzenské vzťahy k pôvodnej rodine
o  osvojitelia preberajú rodičovskú zodpovednosť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#rodinné právo #Vymedzte predmet a zásady rodinného práva #Prehlasenie #pestunská starostlivost #rodicovstvo a rodinnopravne vztahy


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039