Predmet trestného práva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 393 slov
Počet zobrazení: 3 467
Tlačení: 203
Uložení: 208
Vymedzte predmet trestného práva.
-  TRESTNÝ ČIN
-  je konanie natoľko nebezpečné pre spoločnosť, že ho takto kvalifikuje trestný zákon
-  trestný čin je také konanie, ktoré napĺňa skutkovú podstatu trestného činu

Uveďte pramene trestného práva.

-  Trestný zákon
-  Trestný poriadok (t.j. Zákon o trestnom konaní súdnom)

Vysvetlite rozdiel medzi trestným právom hmotným a trestným právom procesným.

HMOTNÉ
o vymedzuje, čo sú trestné činy a aké tresty sa za ne ukladajú
PROCESNÉ
o upravuje postup pri zisťovaní trestných činov a ich páchateľov, pri súdnom trestnom konaní a pri výkone trestu

Porovnajte trestný čin a priestupok. Aké druhy trestných činov rozoznáva trestné právo SR?
-  trestný čin ≠ priestupok
-  TRESTNÝ ČIN
o čin nebezpečný pre spoločnosť
-  PRIESTUPOK
o  menej závažné porušenie zákona
o  je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti
o  napr. rušenie nočného pokoja, drobné krádeže, dopravné priestupky
DRUHY TRESTNÝCH ČINOV:

o  Trestné činy proti republike
o  Trestné činy hospodárske
o  Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach
o  Trestné činy všeobecne nebezpečné
o  Trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie
o  Trestné činy proti rodine a mládeži
o  Trestné činy proti životu a zdraviu
o  Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti
o  Trestné činy proti majetku
o  Trestné činy proti ľudskosti
o  Trestné činy proti brannosti a proti civilnej službe
o  Trestné činy vojenské

Aké druhy trestov rozoznáva slovenské trestné právo?
-  odňatie slobody
-  trest povinnej práce
-  strata čestných titulov a vyznamenaní
-  strata vojenskej hodnosti
-  zákaz činnosti
-  prepadnutie majetku
-  peňažný trest
-  prepadnutie veci
-  vyhostenie
-  zákaz pobytu
-  zákaz styku s určitými osobami
-  trest domáceho väzenia
-  ochranné liečenie
-  ochranná výchova

Ktorý trest je podľa noriem slovenského trestného práva výnimočným trestom?
-  odňatie slobody na doživotie

Na aké poľahčujúce a priťažujúce okolnosti musí súd prihliadnuť pri výmere trestu?

-  POĽAHČUJÚCE
o  silné rozrušenie, ktoré si páchateľ neprivodil sám
o  vek blízky veku mladistvým
o  pod tlakom závislosti alebo podriadenosti
o  pod vplyvom hrozby alebo nátlaku
o  viedol pred tým riadny život
o  následne ho sám oznámil
o  úprimne ho oľutoval
o .....
-  PRIŤAŽUJÚCE
o  surový spôsob, zákerne a pod.
o  spôsobil pri tom vysokú škodu
o  porušil pri tom osobitú povinnosť
o  neviedol na trestný čin iného, najmä mladistvého
o  viackrát
o  už v minulosti
o  člen organizovanej skupiny
o  z obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky
o  využívajúc pri tom niečiu bezbrannosť
o  v čase živelnej pohromy alebo udalosti, ktorá ohrozovala život
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017