Názor na zníženie hranice deliktuálnej spôsobilosti

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 166 slov
Počet zobrazení: 3 013
Tlačení: 236
Uložení: 236
Aký je váš názor na zníženie hranice deliktuálnej spôsobilosti?
-  niečo si vymyslite J :-P

Vysvetlite pojem deliktuálna spôsobilosť.

-  znamená, že za trestný čin môže byť zodpovedná len osoba, ktorá v čase jeho spáchania dovŕšila určitý vek - zákonom stanovený.......................na SR- 14 rokov

Vysvetlite okolnosti, ktoré vylučujú trestnosť (nutná obrana, krajná núdza).

-  NUTNÁ OBRANA
· čin, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom
· nie je trestným činom, ale jeho sila musí byť primeraná povahe a nebezpečnosti útoku
-  KRAJNÁ NÚDZA
· čin, ktorým človek odvracia priamo hroziace nebezpečenstvo
· napr. čin pri záchrane života počas živelnej pohromy

Rozhodnite, prečo je nutné rozlišovať medzi účastníkmi trestného činu, páchateľom a spolupáchateľom.

-  ÚČASTNÍK TRESTNÉHO ČINU
· ten, kto riadil alebo organizoval spáchanie trestného činu
· ten, kto naviedol iného na spáchanie trestného činu
-  PÁCHATEĽ
· ten, kto trestný čin spáchal sám
-  SPOLUPÁCHATEĽ
· trestný čin spáchaný konaním dvoch alebo viacerých osôb
· každá z osôb je zodpovedná, akoby ho spáchala sama
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#krajna nudza #krajná núdza, #Vysvetlite okolonosti, ktoré vylučujú trestnost


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018