Má právny systém SR duálnu štruktúru?

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 179 slov
Počet zobrazení: 2 241
Tlačení: 173
Uložení: 165
Na základe analýzy uvedenej myšlienky rozhodnite, či má právny systém SR duálnu štruktúru?
Verejné právo je to, ktoré vyjadruje záujmy štátu a súkromné je to, ktoré vyjadruje záujmy jednotlivca.
   Ulpianus
-  áno má
-  rozdeľuje sa na verejné a súkromné právo

Porovnajte vzájomné postavenie subjektov vo verejnom a v súkromnom práve.

-  VEREJNÉ PRÁVO
· nadradenosť štátu ako reprezentanta tzv. verejného záujmu nad fyzickými a právnickými osobami
-  SÚKROMNÉ PRÁVO
· vzťahy medzi jednotlivými subjektmi práva sú založené na princípe vzájomnej rovnosti

Vysvetlite pojem právny systém, odvetvie práva.

-  PRÁVNY SYSTÉM
· je jeden z normatívnych systémov v spoločnosti
· tvoria ho právne normy, ktoré sú logicky usporiadané
tvoria právny systém
-  ODVETVIE
· každá veľká skupina právnych noriem, ktoré upravujú istý druh spoločenských vzťahov

Ktoré odvetvia tvoria právny systém SR? Stručne vymedzte ich predmet.

-  odvetvie súkromného práva
· zamerané na záujem jednotlivca
-  odvetvie verejného práva
· zamerané na záujem štátu

Aké je postavenie medzinárodného práva v systéme odvetví práva?

-  upravuje vzťahy medzi štátmi navzájom a medzi štátom a občanmi iných štátov
-  tvorí ho systém medzinárodných zmlúv a dohovorov, medzinárodné zvyky a diplomatický protokol
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015