Predškolský a školský vek

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 790 slov
Počet zobrazení: 2 257
Tlačení: 88
Uložení: 102

Predškolský a školský vek

Predškolský vek- 3.-6. rok (po prerezanie trvalých zubov).

Biologické zmeny:

- znižuje sa tempo rastu a mení sa proporcionalita tela;

- dieťa je „vytiahnuté“ má štíhly trup s dlhšími končatinami a menšou hlavou;

- meria asi 117 cm. a má hmotnosť asi 21 kg.;

- pohybuje sa samostatne, jeho duševný vývin sa oproti predchádzajúcemu obdobiu spomaľuje;

- začína prevládať prispôsobivosť a zvedavosť, čo môže mať za následok úrazovosť;

- koncom obdobia sa začína prerezávať trvalý chrup;

- nervová sústava sa zdokonaľuje, s čím súvisí skvalitňovanie psychomotorického vývinu (hrubá a jemná motorika);

- dieťa vo veku 4. rokov preskakuje nízke prekážky a ovláda trojkolku;

- medzi 3.-4. rokom môže u niektorých detí dôjsť k zajakavosti, myslenie môže predbiehať reč;

- dieťa vo veku 5.-6. rokov sa samostatne oblieka a vyzlieka.

Psychické zmeny:

- vnímanie– zdokonaľuje sa citlivosť jednotlivých zmyslových orgánov;

- hmatom- už dieťa rozlišuje zložité tvary, zrakom rozoznáva aj doplnkové farby, sluchom dokáže identifikovať rôzne zdroje zvuku a tak isto aj chuť aj čuch mu umožňujú dostatočnú diferenciu predmetov. Vnímanie dieťaťa veľmi závisí od jeho záujmov. Charakteristická črta vnímania– synkretizmus– globálnosť– nevšímanie si detailov objektu, ale zameranie sa len na jeden detail a vynechávanie ďalších vlastností predmetu. Vnímanie času predškoláka je nedokonalé. Dieťa subjektívne meria čas prostredníctvom určitých udalostí, opakujúcich sa javov, ktoré sa ho týkajú. Je dominantné orientované na prítomnosť. Časové pojmy, ako minulosť a budúcnosť nemajú ešte pevný obsah. Aj vo vnímaní priestoru dochádza k podceňovaniu vzdialenosti. Nedostatočná je aj orientácia v smere v pravo, v ľavo;

- pozornosť– je nestála, ovplyvnená silnými podnetmi, ktoré prichádzajú z prostredia. V 3 – 4 rokoch je pozornosť dieťaťa neúmyselná, neriadená vôľou, v 5 roku sa dieťa začína sústreďovať a úmyselná pozornosť sa ešte zdokonaľuje v 6 roku života. Rozvíjanie úmyselnej pozornosti je dôležité pre vstup dieťaťa do školy;

- pamäť– na začiatku obdobia je tiež neúmyselná – dieťa si pamätá len to, čo naňho silno zapôsobilo a s čím sa stretáva. Je mechanická, až ku koncu tohto obdobia sa začínajú budovať základy slovno – logickej pamäti. Zdokonaľuje sa rozsah pamäti.

Presnosť v pamäti je menej rozvinutá, lebo dieťa si do nej pridáva aj svoje fantastické výtvory. Je veľmi ovplyvnená citmi dieťaťa – pamätá si dobre to, čo si praje, toho kto mu urobil niečo dobre, ale pamätá si i to, z čoho má strach a čo nechce;

- fantázia – je bohatá, založená na nekontrolovateľných predstavách. Konfabulácia – nedostatky logického vnímania sveta a dejov nahrádza fantáziou. Aj fantázia závisí od citov detí a od citových stavov. Je ovplyvnená rozprávkami, televíziou, udalosťami zo života. Personifikácia– oživenie predmetov pripisovaní veciam, zvieratám a predmetom ľudské vlastnosti;

- myslenie– je konkrétne– dieťa premýšľa o tom, čo bezprostredne robí, koho stretáva, čo vníma

Typické znaky myslenia:

  1. fenomenizmus– dieťa reaguje na bezprostredné podnety, svet je preňho taký, ako sa javí (veľryba nie je ryba);
  2. prezentizmus– ide o väzbu myslenia na prítomnosť, na aktuálnu podobu sveta;
  3. egocentrizmus– myslenie je zamerané na seba (zakryje si oči, aby ho ostatní nevideli);
  4. absolutizmus– myslenie je statické, ťažké sa mení, dieťa verí v svoju pravdu ( starká vidí najlepšie, lebo má najsilnejšie okuliare);
  5. magickosť – dopĺňanie svojich predstáv myslenia fantáziou.

V myslení dieťaťa v predškolskom veku rozlišujeme 2 obdobia:

- obdobie kladenia otázok, ČO JE TO?;

- obdobie kladenia otázok, PREČO? NAČO? AKO?;

- slovná zásoba a reč – 3 rok – 300 slov;

- na konci 6 roka – 3500 slov;

- dieťa sa ľahko učí cudzie jazyky.

Predpokladom na vstup do školy je školská zrelosť- súhrn fyzickej, psychickej, citovej a sociálnej vyspelosti dieťaťa.

Choroby v predškolskom veku- žltačka.

Na výchove dieťaťa sa zúčastňuje hlavne rodina a MŠ.

Školský vek- 6.-12. rok (po objavenie druhotných pohlavných znakov).

Biologické zmeny:

- prejavuje sa rastovým a vývinovým pokojom;

- dieťa vo veku 7 rokov meria asi 123 cm. a má hmotnosť asi 24 kg.;

- začína sa rozlišovať chlapčenská a dievčenská postava;

- pokračuje prerezávanie trvalého chrupu;

- ukončuje sa osifikácia kostí;

- psychomotorický vývin sa prejavuje istotou pohybu a zdokonaľovaním pohybových zručností;

- dieťa sa ľahšie učí pohybové činnosti, ktoré si vyžadujú obratnosť a silu (plávanie, lyžovanie).

Psychické zmeny:

- vnímanie a pociťovanie- zdokonaľuje sa, medzi 6 a 15 rokom sa zvyšuje zraková ostrosť ( až o 60%) aj rozlišovanie farieb (o 45%), vnímanie času sa zdokonaľuje až v 8 a 9 roku;

- pozornosť- zlepšuje sa stálosť a hĺbka sústredenia, na začiatku školskej dochádzky ma dieťa ešte problém s udržaním a sústredením pozornosti, na konci obdobia prevláda úmyselná pozornosť nad spontánnou pozornosťou;

- predstavy a fantázie- predstavy- sú citovo zafarbené, týkajú sa konkrétnych predmetov a dejov z ich života a sú také živé, že sa vyrovnávajú skutočným vnemom – eidetické predstavy;

- fantázia- je živá, nespútaná, pretrvávajú konfabulácie, ktoré sa okolo 10 – 11 roku strácajú;

- pamäť- zdokonaľuje sa vplyvom učenia, opakovania, skúšania, zlepšuje sa slovno – logická pamäť, vzrastá rozsah bezprostrednej aj dlhodobej pamäti, na konci tohto obdobia sa rozsah pamäti zdvojnásobňuje, do popredia sa dostáva úmyselná pamäť, klesá význam mimovoľnej pamäti;

- myslenie- je slovno – logické a konkrétne, ale začínajú sa prejavovať prvky samostatnej vnútornej poznávacej činnosti – rozvíja sa abstraktné symbolické myslenie, vie riešiť kauzálne vzťahy ( keď...potom), dochádza ku generalizácií – zoskupenie predmetov podľa spoločných znakov, slovná zásoba sa strojnásobuje,  dieťa sa vyjadruje zložitejšie, vie časovať, skloňovať, tvorí súvetia, osvojuje si písanú reč. 

Choroby v školskom veku- infekčné ochorenia.

Na výchove dieťaťa sa podieľa hlavne rodina a ZŠ.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.040