Spoločnosť a sociálne skupiny

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 567 slov
Počet zobrazení: 2 098
Tlačení: 109
Uložení: 105

Spoločnosť a sociálne skupiny

SOC

Spoločnosť- je historické spoločenstvo ľudí, charakteristické vzájomnými vzťahmi, existujúce na určitom území a typický pre danú historickú etapu. Je výsledkom dlhodobého historického, prírodného a spoločenského  vývoja.

Tvorí ju:

 1. ľudská spoločnosť;
 2. živočíšne spoločenstvo; 
 3. rastlinné spoločenstvo.

Pričom všetky tieto zložky tvoria jednotu, navzájom sa dopĺňajú, prelínajú sa a bez seba nemôžu existovať.

Rozdiely ľudskej a živočíšnej spoločnosti:

- ľudská práca má cieľavedomí charakter;

- človek pri svojej práci používa nástroje, ktoré sám vyrába;

- pri práci človek nadväzuje vzťahy, priateľstvá;

- v ľudskej spoločnosti sa dosiahnuté výsledky, skúsenosti prenášajú z generácie na generáciu;

- ľudská spoločnosť sa veľmi rýchlo mení, živočíšna a rastlinná veľmi málo alebo vôbec.

Spoločnosť začala vznikať pred 3,8 miliónmi rokov od jednoduchých foriem akými sú rod alebo kmeň, až po zložitejšie.

Tradičná spoločnosť- je typ spoločnosti, ktorý existoval od vzniku ľudskej spoločnosti až po obdobie priemyselnej revolúcie. Jej hlavnými znakmi je remeselná výroba, nerozvinutý trh a dominancia náboženstva.

Moderná spoločnosť- vznikla po priemyselnej revolúcii, priniesla rast produktivity práce, prehlbovanie deľby práce, vznikali štátne organizácie a obyvateľstvo sa sústreďovalo do miest.

Sociálna skupina- určitý počet osôb spojených vzájomným pôsobením, ktoré sa uskutočňujú podľa istých vzorov a pravidiel pričom tieto osoby cítia, že prináležia ku skupine a aj ostatní ich pokladajú za jej členov.

Znaky sociálnej skupiny:

 1. sociálna interakcia- vzájomné pôsobenie jednotlivých členov skupiny.

Môže byť:

 1. a) priama- každodenný styk, citovo- podfarbené vzťahy, napríklad: rodina, spolužiaci, kamaráti;
 2. b) nepriama- nekomunikujeme každý deň, komunikujeme prostredníctvom svojich zástupcov, telefonicky, napríklad: škola, podnik, kde pracujem, politická strana;
 3. pocit prináležitosti- stotožnenie sa so skupinou, pocit členstva, pocit, že patrím do skupiny;
 4. spoločné normy, vzory správania, ciele, hodnoty- každá skupina si vytvára vlastné hodnoty, normy, stavia si isté ciele, ktoré chce dosiahnuť;
 5. skupinová identita (totožnosť)- príslušnosť ku skupine uznáva nielen ten kto do nej patrí, ale aj iní ľudia chápu a zaraďujú ma do tej skupiny.

Iné zoskupenie, ktoré nespĺňa tieto znaky nazývame:

 1. agregát- náhodný zhluk ľudí, ktorí sa zišli na určitom mieste v určitom čase (ľudia stojaci na autobusovej zastávke);
 2. dav- zhluk osôb zoskupených za určitým cieľom.

Funkcie sociálnych skupín:

 1. inštrumentálna (nástrojová)- jednotlivec potrebuje na plnenie svojich cieľov nejaký inštrument (nástroj)- vzdelanie;
 2. afektívna (citová)- vstupom do sociálnej skupiny jednotlivca uspokojuje svoje psychologické a sociálne potreby ako je potreba- lásky, priateľstva, kontaktu.

Druhy sociálnych skupín:

 1. podľa typu skupinovej väzby:
 2. podľa dôležitosti:
 3. a) primárna- prevládajú osobné emocionálne vzťahy, vzťahy zoči-voči (rodina, priatelia);
 4. b) sekundárne– prevládajú neosobné vzťahy (školská trieda, politická strana);
 5. podľa spôsobu vzniku a fungovania:
 6. a) formálne– prevládajú neosobné vzťahy (pracovná skupina, politická strana);
 7. b) neformálne – prevládajú osobné vzťahy (rodina, kamaráti);
 8. podľa počtu členov:
 9. a) malé- je charakteristická menším počtom ľudí, prevládajú neformálne vzťahy, pravidelná bezprostredná interakcia ( školská trieda, rodina);
 10. b) veľké– charakteristický väčší počet ľudí, interakcia zoči-voči len po rozdelení na menšie skupiny ( politické strany, etnikum, škola);
 1. podľa typu solidarity:
 2. a) vlastné (vnútorné)- označujeme ju slovom MY, MOJA ( moja rodina, my belosi);
 3. b) cudzie (vonkajšie) – označujeme ich slovom ONY ( iná rodina, iní priatelia);

III. podľa spôsobu spätosti jednotlivca a skupiny:

 1. a) členské – tie, ktorých sme členmi, patríme do tejto skupiny ( rasa národnosť);
 2. b) referenčné - skupiny, ktoré nás zaujímajú:
 3. a) pozitívne- jednotlivec ich uznáva, sú jeho vzorom, chcel by do nich patriť- budúca škola;
 4. b) negatívne- tieto skupiny odcudzujeme, nesúhlasíme s nimi, neuznávame.

Vodca- je jedinec, ktorý ma v sociálnej skupine moc, riadi dôležité aktivity v skupine alebo v spoločnosti a priznávajú mu vysoký sociálny status.

Druhy vodcov:

 1. inštrumentálny- plní úlohu organizátora, zabezpečuje plnenie úloh, udeľuje pokyny a rady, je schopný riešiť dané úlohy ( starosta obce, predseda triedy, otec);
 2. expresívny– plní emocionálnu funkciu, je obľúbený, buduje pokoj, pokoru ( matka, dôverník, kamarátka)

Ideálne je, keď sa v jednej osobe spája inštrumentálny aj expresívny vodca.

Železný zákon oligarchie– vláda niekoľkých členov v skupine.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041